Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Dette emnet gir en bred introduksjon til fysisk/dynamisk oseanografi. Fokus vil være på havenes fysiske struktur og sirkulasjon, termodynamiske og dynamiske budsjetter, og gunnleggende fysiske prosesser som påvirker disse.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du kunne:

 • være fortrolig med havvannets fysiske egenskaper, inkludert begreper som potensiell tetthet og statisk stabilitet
 • redegjøre for sentrale termodynamiske og dynamiske bevaringsligninger, inkludert nyttige forenklede balanser
 • skissere momentum- og energiutvekslingen med atmosfæren og de fysiske prosesser som påvirker disse
 • ha oversikt over den generelle havsirkulasjonen, forstå drivkreftene og mekanismene bak forskjellige typer (vind- og tetthetsdreven) sirkulasjon
 • ha grunnleggende forståelse av hvordan havsirkulasjon påvirker jordas klima

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)

 • Kjemi (1+2)

 • Biologi (1+2)

 • Informasjonsteknologi (1+2)

 • Geofag (1+2)

 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjoner er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og kollokvier tilsvarende 4 timer pr. uke. Det er 3 obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen.

En obligatorisk en-dags ekskursjon i Oslofjorden. Det skal skrives en feltrapport som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student

Eksamen

 • Det kreves godkjenning av 3 obligatoriske oppgaver og en feltrapport før studenten kan ta avsluttende eksamen.

 • Skriftlig midtveiseksamen (2 timer) som teller 30%.

 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller 70%.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Subjects taught in English will only offer the exam paper in English. You may write your examination paper in Norwegian, Swedish, Danish or English.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 16:13:22

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)