GEO3032 – Klimaforandringer og effekter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Dette emnet beskriver klimaforandringene som foregår i dag og hvilke effekter de har på natur og samfunn. Disse ses i sammenheng med naturlige klimaendringer gjennom jordens historie og deres årsaker. Det blir diskutert hvordan samfunnet kan omstilles for å møte utfordringene knyttet til dagens klimaendringer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet, har du:

 • Kunnskap om klimaendringer, deres årsaker og effekter.
 • Forståelse av hvordan viten om klimaendringer er utviklet gjennom vitenskapshistorien og hvordan dette utvikles videre i vår tid.
 • Utviklet evne til kritisk vurdering av vitenskapelige arbeider.
 • Øvelse i å legge fram hovedinnhold i vitenskapelige artikler.
 • Øvelse i å formulere seg populærvitenspelig.
 • Øvelse i å vurdere synspunkter som fremmes i offentlig debatt.

Opptak til emnet

Antall studenter på emnet er begrenset til 40. Studenter på BSc programmer ved Institutt for geofag er prioritert plass på emnet i denne rekkefølgen:

 1. Studenter på Geofysikk og klima (bachelor)
 2. Studenter på Geologi og geografi (bachelor)
 3. Studenter på Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (under utfasing)
 4. Innreisende utvekslingsstudenter på avtaler med Institutt for geofag
 5. MN bachelorstudenter og enkeltemnestudenter

I tilfelle flere søkere til emnet enn plasser, fordeles plasser etter loddtrekning i de kategoriene i rangeringen ovenfor.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanseeller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Undervisning

Forelesninger 2 timer i uken. Seminar 2 timer i uken med diskusjoner og studentpresentasjoner. Det blir gitt veiledning i å disponere en prosjektoppgave og i å skrive populærvitenskapelig. Ukentlige innleveringer må være godkjent for å kunne fremstilles til avsluttende eksamen.

Flervalgsoppgave, presentasjon av en vitenskaplig artikkel, skriving av en populærvitenskaplig artikkel og prosjektoppgave teller med i sluttkarakter.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Eksamen

 • Ukentlige innleveringer må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til avsluttende eksamen.
 • Flervalgsoppgaver teller 1/4.
 • En presentasjon på seminar av hovedinnhold i vitenskapelige artikler teller 1/4.
 • En populærvitenskapelig artikkel teller 1/4.
 • En prosjektoppgave teller 1/4.
 • Alle deler må være bestått hver for seg og resultatene blir vurdert samlet og gis som en sluttkarakter.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Skriftlige og muntlige deler av eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2020 01:13:34

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)