Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til hydrologi, som er læren om vann - dets forekomst og kretsløp på landjorda. Du får grunnleggende kunnskaper om de viktigste komponentene i det hydrologiske kretsløpet, som nedbør (snø og regn), fordampning, mark- og grunnvann og avrenning i bekk og elver. Vannbalansen studeres både globalt og for Norge spesielt, men hovedvekten er på nedbørsfelt og forståelse av de prosesser som styrer vannets strømning fra det treffer bakken til det renner ut i havet. Det legges vekt på en fysisk prosessforståelse, inkludert transport av vann og energi i jordsystemet. Du får erfaring i observasjonsteknikker og analyse av hydrologiske data. Flom og tørke beskrives særskilt. 

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du

 • kunnskap om grunnleggende observasjonspraksis for måling av de ulike delene av den hydrologiske syklusen (f.eks nedbør, avrenning, fordampning, snøprosesser)
 • kunnskap om forholdet mellom fysiske lover som styrer geofysiske systemer (bevaring av masse og energi) og hydrologiske prosesser
 • forståelse av hvordan vann transporterer energi gjennom jordsystemet
 • kunnskap om modelleringsverktøy som brukes til å kvantifisere flyt av vann og energi på nedbørsfelt, på regional og global skala
 • forståelse av det geofysiske system som påvirker variabler som driver hydrologisk variasjon, og kunnskap om statistiske verktøy for å beskrive denne variasjonen
 • ferdigheter i scripting og programmering for numerisk analyse av hydrologiske prosesser

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 + S2)

Og en av disse:

 • Matematikk R2
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskingslære (1+2)

Matematikk R2 var et krav til og med studieåret 2021/2022 som del av en forsøksordning. Fra og med studieåret 2022/2023 er det ikke lenger et krav med matematikk R2.

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ekskursjon er det et krav at du har bestått et HMS-kurs i feltsikkerhet:

Overlappende emner

Undervisning

Det er 2 x 2 timer forelesninger og 2 timer øvelser/seminar/datalab per uke gjennom semesteret. Aktiv deltagelse er forventet av studentene.

Det vil bli gitt 6-8 obligatoriske oppgaver, som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er en obligatorisk dagsekskursjon med innsamling av snødata, et feltkurs på 1-4 dager, og 1-2 obligatoriske studiebesøk til et relevant institutt (for eksempel NVE/Statkraft/MET). Fra snøekskursjonen skal det skrives en feltrapport basert på snødata som samles inn, og denne teller med i sluttkarakter. Aktivitetene i felt er felles med emnet GEO2210 – Geomorfologi og det skal skrives en rapport fra feltkurs i april/mai som må være godkjent for å kunne avlegge avsluttende eksamen i emnet. 

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag

Kostnader ved å ta emnet

Feltkurset er obligatorisk og har en egenandel på 150 kroner døgnet.

Eksamen

 • 6-8 obligatoriske oppgaver og feltrapport fra feltkurs i april/mai må være godkjent for å kunne fremstille seg til avsluttende skriftlig eksamen.
 • En skriftlig feltrapport teller 30 % ved sensurering.
 • Avsluttende skriftlig eksamen teller 70 % ved sensurering.
 • Både feltrapport og avsluttende eksamen må være bestått hver for seg for å bestå kurset. 

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i følgende emne: 

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator, Matematisk formelsamling (Rottmann), Fysiske størrelser

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2022 00:17:07

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)