Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet fokuserer på de mekaniske egenskapene til naturlige geomaterialer (f.eks. bergarter, jord og sedimenter, snø og is), og spesielt hvordan slike materialer gjennomgår plastisk deformasjon og går til brudd under påførte belastninger (både naturlige og menneskeskapte). Bruddkriterier, friksjon og friksjonsparametere, tidsavhengig styrke, deformasjonshastighet og (u)stabilitet vil også bli behandlet i emnet. Begrepene som diskuteres i emnet vil bli anvendt på problemstillinger innen geofarer som f.eks. jordskred, jordskjelv, vulkanisme og bredynamikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet forventes studentene å ha kompetanse i:

 • å beskriver styrken og stabiliteten til geomaterialer
 • spenning og tøyning (stress & strain)
 • reologi og strømning i geomaterialer
 • bruddkriterier
 • friksjon
 • skråningsstabilitet

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Emnene GEO3131 og GEO4131 har felles opptak. Samlet opptakskapasitet er 25 plasser.

Dersom det er flere enn 25 søkere til GEO4131/3131 rangeres disse etter følgende kategorier:

 1. Masterstudenter i Geofag tatt opp til en av følgende studieretninger:

 2. Bachelorstudenter på et av følgende studieprogram:

 3. Innreisende utvekslingsstudenter og øvrige bachelorstudenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 4. Enkeltemnestudenter

Søkere vil bli rangert etter antall studiepoeng innenfor hver kategori: alle søkere innen kategori 1 rangeres før søkere i kategori 2, også videre. Dersom det er plassbegrensning i emnet, vil ledige plasser tildeles etter loddtrekning til de med likt antall studiepoeng. 

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet inkluderer laboratoriearbeid. Du må derfor bestå et HMS-kurs i laboratoriesikkerhet før du kan gjøre labøvelser:

Overlappende emner

Undervisning

Emnet inneholder forelesninger og praktiske øvelser som utgjør ca. 6 timer per uke. Obligatorisk oppmøte på 4 praktiske øvelser før du kan avlegge avsluttende eksamen. 1 obligatorisk innlevering teller inn på avsluttende karakter.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Obligatorisk oppmøte til 4 praktiske øvelser. Oppmøte må være godkjent før du kan delta på avsluttende eksamen.
 • Innleveringsoppgave som teller 30 % av avsluttende karakter.
 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller ca. 70% av avsluttende karakter. Dersom få oppmeldte til emnet kan eksamen gis muntlig.
 • Både obligatorisk innlevering og avsluttende eksamen må være bestått hver for seg for å få avsluttende karakter.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2021 02:13:45

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk