BIOS9411 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: Effekter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler hvordan giftige stoffer påvirker miljøet og mennesket med et særlig fokus på effekter på individer. Giftige stoffer påvirker mange av de samme prosessene i ulike organismer og emnet går detaljert inn på likheter og forskjeller med utgangspunkt i det vi vet mest om, nemlig mennesket. Emnet omfatter både effekter av giftige stoffer på organismer i miljøet og effekter på mennesker.

Hva lærer du?

Emnet vil gi inngående kunnskap om hvordan ulike giftige stoffer påvirker dyr og mennesker.

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kunnskap om virkningsmekanismer for ulike giftige stoffer, inkludert hormonforstyrrelser, gentoksisitet, reproduktiv toksisitet, immuntoksisitet, nevrotoksisitet, utviklingstoksisitet, samt endringer i adferd.
 • Kunnskap om metabolisme av toksiske stoffer hos ulike arter.
 • Kunnskap om effekter av giftige stoffer på molekylært nivå, cellenivå, på helse, på naturlige populasjoner og organismesamfunn, samt bruk av biomarkører.
 • Ha en forståelse for betydningen av ulike grupper av giftige stoffer for miljøet og menneskets helse.
 • Kompetanse i å formidle toksikologisk kunnskap på masternivå

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Master-studenter må melde seg opp til BIOS5411 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: Effekter.

Emnene BIOS5411 og BIOS9411 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan. Studenter I toksikologi og miljøvitenskap prioriteres først.

 2. Andre masterprogramstudenter, ph.d.-kandidater og hospitanter

 3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger

 • Felt (obligatorisk) 2 dager;

 • Lab-øvelser (obligatorisk) 

 • Diskusjonsgrupper

 • 1 obligatorisk forelesning for de andre studentene

Det er krav om beståtte HMS-emner før deltagelse på lab/felt. Studentene må fylle inn feltkort og må selv sørge for gyldige forsikringer. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Rapporter fra lab-øvelser teller 25%.
 • Avsluttende skriftlig eksamen i Inspera (3 timer) teller 75 %

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensforsøk

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIOS5411 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: Effekter.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2021 20:15:21

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)