BIOS9411 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: Effekter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler hvordan giftige stoffer påvirker miljøet og mennesket med et særlig fokus på effekter på individer. Giftige stoffer påvirker mange av de samme prosessene i ulike organismer og emnet går detaljert inn på likheter og forskjeller med utgangspunkt i det vi vet mest om, nemlig mennesket. Emnet omfatter både effekter av giftige stoffer på organismer i miljøet og effekter på mennesker.

Hva lærer du?

Emnet vil gi inngående kunnskap om hvordan ulike giftige stoffer påvirker dyr og mennesker.

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kunnskap om virkningsmekanismer for ulike giftige stoffer, inkludert hormonforstyrrelser, gentoksisitet, reproduktiv toksisitet, immuntoksisitet, nevrotoksisitet, utviklingstoksisitet, samt endringer i adferd.
 • Kunnskap om metabolisme av toksiske stoffer hos ulike arter.
 • Kunnskap om effekter av giftige stoffer på molekylært nivå, cellenivå, på helse, på naturlige populasjoner og organismesamfunn, samt bruk av biomarkører.
 • Ha en forståelse for betydningen av ulike grupper av giftige stoffer for miljøet og menneskets helse.
 • Kompetanse i å formidle toksikologisk kunnskap på masternivå

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Master-studenter må melde seg opp til BIOS5411 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: Effekter

Emnene BIOS5411 og BIOS9411 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan. Studenter I toksikologi og miljøvitenskap prioriteres først.
 2. Andre masterstudenter, ph.d.-kandidater og hospitanter
 3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
 4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger 17 x 2 timer;
 • Felt (obligatorisk) 2 dager;
 • lab-øvelser (obligatorisk) 6 x 3 timer;
 • diskusjonsgrupper 18 timer.
 • 1 obligatorisk forelesning for de andre studentene

Det er krav om beståtte HMS-emner før deltagelse på lab./felt. Studentene må fylle inn feltkort og må selv sørge for gyldige forsikringer.

Første forelesning er obligatorisk, også for studenter på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

All obligatorisk aktivitet skal være godkjent for å kunne ta eksamen.

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 100 %

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIOS5411 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: Effekter

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Undervises første gang høst 2018

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)