KJM1121 – Uorganisk kjemi I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet bygger på KJM1101 – Generell kjemi (ekvivalent med MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi) og har hovedfokus på kjemiske  egenskaper til grunnstoffene og deres forbindelser. Trender og systematiske variasjoner beskrives med utgangspunkt i kjemisk binding, struktur og termodynamikk. Redokskjemi, elektrokjemi, fasediagrammer og stabilitet belyses gjennom praktiske eksempler. Videre omhandles oppbygging, bindingsforhold, struktur, symmetri, elektroniske, magnetiske og optiske egenskaper for komplekser i vandig miljø. Emnet gir en innføring i krystallstruktur til uorganiske forbindelser og i analysemetoder for sammensetning og faseforhold. Laboratoriekurset vektlegger studier av systematiske trender, komplekser, analysemetoder samt modellering til bruk for å forstå likevekter og stabilitet. Emnet legger grunnlag for videre studier i kjemi og i materialvitenskap.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du bred oversikt over uorganisk kjemi og kjenner til hvordan stoffers egenskaper varierer gjennom det periodiske systemet.

 • kan du bruke kunnskap om struktur og bindingsforhold til å forstå stabilitet og reaktivitet av enkle uorganiske molekyler og forbindelser.

 • forstår du bakgrunn for og kan utføre beregninger og simuleringer knyttet til kjemiske likevekter.

 • har du innsikt i fremstillingsmetoder for industrielt viktige uorganiske forbindelser, med hovedfokus på norsk industri.

 • har du kjennskap til prinsipper for magnetiske og optiske egenskaper av d-metall komplekser.

 • har du kjennskap til noen utvalgte metoder for karakterisering av faste stoffer.

 • kan du utføre og planlegge laboratorieforsøk, vurdere og presentere resultatene i form av en laboratoriejournal, inklusiv innsikt i HMS aspekter knyttet til kjemikalier og labrutiner.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må tas før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1121:

Godkjent laboratoriekurs i ett av følgende emner: KJM1101 – Generell kjemi, MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi eller ett tilsvarende emne.

Enten KJM1101 – Generell kjemi, eller MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et semester med seks timer undervisning per uke. Det obligatoriske laboratoriekurset kommer i tillegg. Undervisningen består av:

 • 4 timer forelesninger/fellesgjennomgåelser i uken

 • 2 timer gruppeøvelser i uken

 • Et obligatorisk laboratoriekurs på 25 timer (5 laboratorieøvelser).

 • 3 obligatoriske oppgaver som må være godkjent.

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen. For å få godkjent laboratoriekurset må alle oppgaver være utført og alle rapporter være godkjent.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Det er obligatorisk oppmøte til laboratorieundervisningen og fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1121:

Du må kunne fremvise dokumentasjon på at du har bestått HMS-kursene på første lab-øvelse.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) teller 100 %.

For å kunne gå opp til eksamen må laboratoriekurset være godkjent, og alle tre obligatoriske oppgaver være godkjent.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 17:15:52

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk