Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvilke uorganiske forbindelser er viktige for å utvikle teknologier for solceller og batterier, kunstgjødsel for matproduksjon, samt kreftbehandling? For å kunne svare på slike spørsmål trenger vi å studere uorganisk kjemi.

Emnet gir en fordypning i kjemiske egenskaper til grunnstoffene og deres forbindelser. Trender og systematiske variasjoner beskrives med utgangspunkt i kjemisk binding, struktur og termodynamikk. Vi fokuserer både på uorganiske forbindelser løst i vann og deres faste stoffer. Emnet tar også for seg viktige prosesskonsepter for fremstilling av grunnstoffer og utvalgte kjemikalier, og vi diskuterer spesielt råstoffvalg, miljøutfordringer og etiske aspekter. Emnet legger grunnlag for videre studier i kjemi og i materialvitenskap.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du bred oversikt over uorganisk kjemi og kjenner til hvordan stoffers egenskaper varierer gjennom det periodiske systemet.

 • kan du bruke kunnskap om struktur og bindingsforhold til å forstå stabilitet og reaktivitet av enkle uorganiske molekyler og forbindelser.

 • forstår du bakgrunn for og kan utføre beregninger og simuleringer knyttet til kjemiske likevekter.

 • har du innsikt i fremstillingsmetoder for industrielt viktige uorganiske forbindelser, med hovedfokus på norsk industri.

 • har du kjennskap til prinsipper for magnetiske og optiske egenskaper av d-metall komplekser.

 • har du kjennskap til noen utvalgte metoder for karakterisering av faste stoffer.

 • kan du utføre og planlegge laboratorieforsøk, vurdere og presentere resultatene i form av en laboratoriejournal, inklusiv innsikt i HMS aspekter knyttet til kjemikalier og labrutiner.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Godkjent laboratoriekurs i ett av følgende emner: KJM1101 – Generell kjemi, MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi eller ett tilsvarende emne.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1121:

Enten KJM1101 – Generell kjemi, eller MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et semester med seks timer undervisning per uke. Det obligatoriske laboratoriekurset kommer i tillegg. Undervisningen består av:

 • 4 timer forelesninger/felles gjennomgåelser i uken

 • 2 timer gruppeøvelser i uken

 • et obligatorisk laboratoriekurs som består av 5 laboratorieøvelser, på totalt 25 timer.

Dette emnet har 3 obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Du må kunne fremvise dokumentasjon på at du har bestått HMS-kursene på første lab-øvelse.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Det er obligatorisk oppmøte til laboratorieundervisningen og fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Kalkulator som må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2022 05:25:25

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk