KJM3030 – Prosjektoppgave III

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er en forskningsbasert prosjektoppgave i kjemi. Prosjektoppgaven innebærer litteraturstudier, sammenstilling av informasjon og data og presentasjon av forskningsmessige funn i en prosjektrapport. Du kommer også til å bli involvert i praktisk laboratoriearbeid og/eller teoretiske beregninger i et bestemt forskningsprosjekt.

En 30 studiepoengs prosjektoppgave er mest aktuelt for utvekslingsstudenter og studenter som planlegger å avslutte studiene etter en bachelorgrad. For studenter som tar sikte på masterstudier anbefaler vi en 10- eller 20 studiepoengs prosjektoppgave, slik at prosjektoppgaven ikke går utover behovet for et solid teoretisk grunnlag.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

 • har du grunnleggende ferdigheter i å søke etter og sette deg inn i vitenskapelig faglitteratur
 • kjenner du det teoretiske grunnlaget for forskningsprosjektet ditt
 • behersker du eksperimentelle og/eller teoretiske metoder knyttet til prosjektet ditt
 • har du erfaring med å gjennomføre et forskningsprosjekt etter vitenskapelige standarder
 • kan du gi en vitenskapelig fremstilling av resultatene dine

For et 30 studiepoengs prosjektoppgave vil laboratoriearbeid eller beregninger utgjøre en stor del av prosjektet, og du vil få erfaring med å bearbeide og presentere resultater som en del av prosjektoppgaven.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

For å få opptak til emnet, må du ha bestått minst 30 studiepoeng i kjemi og ha dokumentert erfaring med laboratoriearbeid. For nærmere detaljer om kravene, se under "Forkunnskaper".

Opptak til emnet forutsetter at du selv, før semesterstart, finner en veileder som har kapasitet til å tilby en prosjektoppgave. Veilederen vil vanligvis være en fast vitenskapelig ansatt ved en forskningsgruppe ved Kjemisk institutt. Hvis du har en ekstern opppgave, må du ha en intern kontaktperson ved insituttet. Det vil variere fra semester til semester hvilke forskningsgrupper som kan tilby oppgaver i emnet, og endelig opptak gis først når studenten har inngått avtale med en veileder.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)

 • Kjemi (1+2)

 • Biologi (1+2)

 • Informasjonsteknologi (1+2)

 • Geofag (1+2)

 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

For å få opptak til emnet, må du ha bestått minst 30 studiepoeng i kjemi og ha bestått labkurs i ett av emnene KJM1101 – Generell kjemi, KJM1111 – Organisk kjemi I, MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi eller tilsvarende emner. For prosjektoppgaver der en slik bakgrunn er relevant, kan emnene BIOS1130 – Biokjemi I, MBV2020 – Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi (nedlagt) eller tilsvarende emner, og MENA-emner som undervises på Kjemisk institutt regnes med blant de 30 studiepoengene. Studenter med annen bakgrunn kan søke administrasjonen i samråd med veileder.

Følgende HMS-emner må være fullført før du begynner det eksperimentelle arbeidet i KJM3030:

Overlappende emner

Undervisning

Ved semesterstart skal du gjennomgå obligatorisk undervisning i HMS-regler ved Kjemisk institutt. Du får også 6 timer undervisning i litteratursøk og bruk av referanser.

For øvrig består undervisningen av individuell veiledning etter avtale mellom student og lærer/veileder. Du får normalt inntil 80 timer veiledning i dette emnet.

Du skal skrive en prosjektrapport som danner grunnlag for vurderingen i emnet. Les retningslinjer for prosjektrapporten.

Du og veilederen din skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som signeres av begge parter og leveres studieadministrasjonen for godkjenning. Les retningslinjer for utforming av prosjektbeskrivelsen.

Emnet kan tas over to etterfølgende semestre.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Du skal skrive en prosjektrapport som danner grunnlaget for vurdering. Les retningslinjer for prosjektrapporten.

Veileders vurdering av innsatsen din og selvstendighet i prosjektarbeidet vil påvirke resultatet. I tillegg vil det vanligvis bli holdt en muntlig eksamen der du presenterer og blir eksaminert i prosjektets tema, og en slik eksamen vil også inngå i vurderingen.

Hvis spesielle forhold gjør det vanskelig å gjennomføre muntlig eksamen, kan du søke studieinfo@kjemi.uio.no om alternativ eksamensform. I slike tilfeller vil sensor isteden utarbeide en fyldig skriftlig evaluering av oppgaven.

Sensur må foreligge før 1. juli for at emnet skal kunne registreres som avlagt i vårsemesteret, og før 1. januar for å kunne registreres som avlagt i høstsemesteret.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Hvis du stryker, kan du få anledning til å levere en revidert oppgave innen 6 uker hvis veileder og sensor mener det er faglig grunnlag for det.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 20:24:57

Fakta om emnet

Studiepoeng
30
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Engelsk