STK4405 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

STK4405 gir det sannsynlighetsteoretiske grunnlaget for å beregne påliteligheten til et system, dvs. sannsynligheten for at et system funksjonerer, når pålitelighetene til enkeltkomponentene systemet består av er kjent. Eksempler på systemer er energisystemer og nettverk. I emnet går vi også gjennom ulike eksempler på bruk av risikoanalyse i industrielle anvendelser. Stoffet illustreres ved hjelp av ulike simuleringsteknikker. STK4405 er en innledning til mer avanserte studier, men er også passende som støtteemne i andre fagkretser og som videre- og etterutdanning for realister og ingeniører.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • vet du hva koherente systemer er, og kan representere slike systemer ved hjelp av stier og kutt
  • kan du gjøre pålitelighetsberegninger for systemer av komponenter
  • vet du hva diskret hendelsessimulering er, og kan bruke ulike simuleringsteknikker til å gjøre beregninger knyttet til risiko- og pålitelighetsanalyse
  • kan du regne ut komponenters pålitelighetsmessige betydning
  • kan du utføre risiko- og pålitelighetsanalyse i en rekke praktiske situasjoner

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: STK3405 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2020 19:21:41

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)