STK4900 – Statistiske metoder og anvendelser

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet skal gi innsikt i statistisk problemformulering, modellbygging, analyse samt resultatvalidering. Sentralt er regresjon (dvs. empirisk bestemmelse av relasjoner mellom variable) og andre flervariable statistiske teknikker samt behandling av tidsavhengige data. Spesielt behandles lineær regresjon, variansanalyse, forsøksplanlegging, logistisk regresjon, levetidsanalyse og enkel tidsrekkeanalyse.

Hva lærer du?

Emnet sikter mot å gi godt tilrettelagte introduksjoner til relativt mange emner. Undervisningen vil være IT-assistert og eksempelorientert. Bruk av matematikk vil bli holdt nede på et minimum. Innføring i en statistisk programpakke er en del av opplegget. Emnet STK4900/9900 er spesielt rettet mot hhv. master- og doktorgradsstudenter som trenger kunnskaper i statistiske metoder utover STK1000 – Innføring i anvendt statistikk, men det kan også være aktuelt for enkelte bachelorstudenter om det er klarert med eget studieprogram. Det forutsettes at studentene aktivt tar del i praktiske øvelser.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen foregår over to separate uker. I disse to ukene er det undervisning 09.15-16.00 hver dag.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Forelesninger, oppgaver og obligatorisk oppgave gis felles for STK4900 og STK9900, men eksamensspørsmålene er ikke like for de to emnene.

Hjelpemidler til eksamen

Skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator og alle skrevne og trykte hjelpemidler.

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 06:27:49

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk