Kort om emnet

Emnet skal gi deg en forståelse av sentrale begreper og trekk ved empirisk forskning:

 • problemformulering
 • design
 • observasjoner
 • databehandling
 • fortolkning

Emnet gjennomgår grunnbegreper knyttet til måling av fenomener, kvalitative metoder samt eksperimentelle og ikke-eksperimentelle undersøkelser.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 • Gjøre rede for sentrale elementer i forskningsprosessen.
 • Gjøre rede for sentrale statistiske grunnbegreper og deres anvendelse.
 • Gjøre rede for sentrale begreper innen målingsteori.
 • Gjøre rede for forholdet mellom utvalg og populasjon
 • Gjøre rede for sentrale begreper innen kvalitativ metode.
 • Gjøre rede for design med en eller svært få forsøkspersoner.
 • Gjøre rede for sentrale begreper innen ikke–eksperimentell forskning.
 • Gjøre rede for sentrale begreper innen eksperimentell forskning.
 • Gjøre rede for grunnideen bak hypotesetesting som metode.
 • Gjenkjenne ulike typer statistiske tester.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Formulere forskningsspørsmål og forskjellen mellom teori og hypotese.
 • Diskutere fordeler og ulemper ved ulike forskningsdesign.
 • Beregne enkle statistiske mål og sammenhenger.
 • Tolke enkle forskningsresultater presentert grafisk.

Generell kompetanse

Emnet vil gi deg kompetanse til å kunne forstå og vurdere psykologisk forskning. Du vil få kjennskap til vanlige feilkilder og vil lære å skissere metoder for å besvare psykologiske problemstillinger. Du lærer for eksempel å vurdere påstander som fremsettes i media.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Overlappende emner

Merk at overlapp med SOSGEO1120 gjelder f.o.m. høst 2019.

PSY1010 utgjør ca 1/3 av 1. semester grunnfag PSY110. Se forhold mellom ny og gammel ordning

Undervisning

Undervisningen omfatter én forelesningsrekke (2 timer per uke i 12 uker) og seminarundervisning (2 timer per uke i 9 uker).

Seminarundervisningen er et tilbud om oppgaveløsing over sentrale tema, med påfølgende tilbakemelding på oppgaven.

E-læringsverktøyet Canvas vil bli brukt i undervisningen.

Hvis du ikke har tenkt å følge seminar skal du ikke ta opp en seminarplass, da skal du velge seminar 99 (skal ikke følge seminar) i Studentweb.

Hvis du ikke møter opp på første seminarundervisning mister du plassen på seminaret.

E-læringsverktøyet Canvas vil bli brukt i undervisningen. Hvis du ikke møter opp første gang uten å ha klarert dette med seminarleder, vil din tilgang til seminarrommet i Canvas annulleres.

Informasjon om bytte av seminargrupper.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Det er mulig å levere inn digitale håndtegninger (scantronark) på eksamen. Du må lese informasjon om digitale håndtegninger i Inspera før eksamen.

Det gis karakter innenfor gradert karakterskala A-F.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamen i Inspera

Grunnet situasjonen med coronaviruset er eksamen endret fra skoleeksamen til hjemmeeksamen i Inspera. 

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av eksamen i Inspera. 

Les mer om eksamen i Inspera.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Under eksamen vil du ha tilgang på en enkel elektronisk kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk og engelsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info