Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter fagene kirkelære og ledelse (pastorallære), liturgikk, homiletikk, sjelesorg, religionspedagogikk og kirkerett. Det faglige arbeidet i fagene bygger videre på den fagligheten som er utviklet i praktisk-teologiske emner som er gjennomgått tidligere i studiet. I alle emnene tillegges faglig refleksjon over praksis stor vekt.

Emnet er innrettet mot utøvelse av prestetjeneste i Den norske kirke. Studentene arbeider gjennom hele semesteret med å forberede seg ved å tilegne seg kunnskap, holdninger og ferdigheter som er nødvendige for å utøve denne tjenesten. Undervisnings- og arbeidsformene er varierte og stiller store krav til medvirkning fra studentene. Ferdigheter i samarbeid og kommunikasjon vektlegges.

I løpet av emnet utfører hver student de ulike presteoppgavene i gudstjenesten med før- og etterveiledning. Studentene har ansvar for å delta i veiledningen av sine medstudenter. Studentene utvikler teoretisk kunnskap og praktiske yrkesferdigheter gjennom arbeid med praksisnære situasjoner fra menighetsliv og prestehverdag.

Dette emnet inngår med 30 studiepoeng i den praktisk-teologiske utdannelsen som kreves for tilsetting som prest i Den norske kirke.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg kunnskap, holdninger og ferdigheter som er nødvendig for å utøve prestetjenesten. Studenten skal gjennom emnet få videreutviklet sin selvforståelse og selvtillit som prest og teolog i kirke og samfunn. Det legges også vekt på å oppøve en kritisk, konstruktiv rolle som leder i kirken.

Kunnskap:

Studentene skal ha

 • kunnskap om hovedgudstjenesten, dåp og øvrige kirkelige handlinger og kompetanse til å se gudstjenesteliv i en overordnet teologisk sammenheng
 • kunnskap om kirkelig samtalepraksis og historiske og aktuelle diskusjoner i sjelesorgfaget
 • kunnskap om forskjellige former for prekenforberedelse og forståelse for homiletisk teori
 • kunnskap om trosopplæring i Den norske kirke og grunnleggende forståelse for læring i en kirkelig undervisningssituasjon
 • kunnskap om prestetjenestens teologiske, kulturelle og ordningsmessige forutsetninger

Ferdigheter:

Studentene skal kunne

 • forberede og forrette gudstjenester med god forståelse for liturgisk atferd
 • gjennomføre kasualsamtaler
 • forberede og framføre prekener til hovedgudstjenester, begravelser og bryllup i Den norske kirke
 • gjennomføre konfirmantsamlinger som aktiverer både konfirmantenes og underviserens erfaringer og kunnskaper
 • reflektere kritisk, konstruktivt over både prinsipielle og praktiske sider ved prestetjeneste og kirke

Holdninger:

Studentene skal

 • forstå forberedelse og gjennomføring av gudstjeneste som fellesprosjekt mellom gudstjenesteleder, kirkelig ansatte og leke menighetsrepresentanter
 • utvikle en reflektert selvforståelse som profesjonell samtalepartner inkludert forståelse av andres og egne grenser.
 • forstå betydningen av situasjon og tekstanalyse for prekeners form og innhold, og kunne reflektere over egne prekeners teologiske argumentasjon
 • kunne reflektere over seg selv som underviser i lys av teorier om læring
 • kunne arbeide som prest med bevissthet om personlige forutsetninger, eget teologisk ståsted og egen spiritualitet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Studenter som skal ta dette emnet må innen 15. april for høstsemesteret og 15. september for vårsemesteret levere melding til Det praktisk teologiske seminar. Se skjema.
Har du spørsmål, kan du henvende deg til Rigmor Smith-Gahrsen ved Det praktisk-teologiske seminar.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter opptak på det 6-årige teologiprogrammet, samt ferdigstilling av emner tilsvarende 330 studiepoeng i programmet. Tilsvarende kvalifikasjoner kan gi grunnlag for opptak.

Overlappende emner

30 studiepoeng overlapp mot TEOL4502 – Praktisk teologi 2 - avsluttende praktikum (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av ressursforelesninger, øvelser, gruppearbeid og studentundervisning.

Emnet har en fem ukers praksisperiode. Denne inngår vanligvis i opplegget for ”Veien til prestetjeneste” og er en betalt, selvstendig og veiledet vikartjeneste.

Praksisperioden i emnet vurderes til bestått eller ikke bestått. Vedtak om dette treffes av lærestedet etter tilråding fra studentens praksisveileder.

En student må ha gjennomført og bestått praksisperioden for å kunne fullføre utdanningen ved seminaret. Dersom en student ikke består praksisperioden, har vedkommende rett til én (1) ny praksisperiode. Denne skal foregå ved et annet praksissted og med en annen praksisveileder enn under den første prøven.

Obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent i løpet av semesteret:

1. Formulering av egne læringsmål ved begynnelsen av semesteret (refleksjonsstarter) samt samtale om disse i studentgruppa.

2. Fra gudstjenestearbeidet (gravferds eller vigselsarbeidet).

Innlevering ei uke etter gjennomføring.

--Planlegging og gjennomføring av gudstjeneste/gravfred/vigsel som liturg (inkludert utforming av agende) og som predikant.

2a. Prekenmanuskript

2b. Agenda fra øvingsgudstjeneste som liturg 2c. Refleksjon over mottatt veiledning etter gjennomført øvingsgudstjeneste som liturg og refleksjon over egen lederrolle i gudstjenestearbeidet i lys av aktuell litteratur 2d. Refleksjon over mottatt veiledning etter gjennomført øvingsgudstjeneste som predikant.

--Planlegging og gjennomføring av veiledning av medstudent som e) liturg og f) predikant dokumentert gjennom notater.

2e. Notater fra veiledning gitt til liturg 2f. Notater fra veiledning gitt til predikant --Planlegging og gjennomføring av gudstjeneste som kirketjener dokumentert gjennom kirketjenerrapport.

2g. Rapport om samarbeidet i gudstjenestegruppa 3. Gjennomføring av stiftspraksis med veiledning, dokumentert gjennom læringskontrakt for praksis, praksisrapport, preken samt program, minnetale og tale fra en gravferd. Innlevering ei uke etter praksis.

3a. Læringskontrakt for praksis.

3b. Praksisrapport.

3c. Preken fra praksisperioden.

3 d, e, f. Program, minnetale og tale fra en gravferd i praksisperioden.

4. Utarbeidelse og presentasjon av faglig tekst basert på situasjon/erfaring fra praksis fra ett av delfagene (jf. mappekrav 2-6).

5. Aktiv deltakelse i temauka om å være prest i et flerreligiøst og flerkulturelt samfunn.

 

Eksamen

 

Emnet har to deleksamener. Den ene er en mappe der den enkelte student samler dokumentasjon fra studiearbeidet.

I mappen inngår

1. Egne læringsmål ved begynnelsen av semesteret (refleksjonsstarter).

Faglige notater: Det leveres ett notat for hvert delfag. En av leveringene er teksten som ble utarbeidet og presentert etter praksis (jf. arbeidskrav). I de andre delfagene leveres et faglig notat som ferdigstilles mot slutten av semesteret.

2. Kirkelære og ledelse: Faglig tekst om kirkelig ledelse med utgangspunkt i observasjon eller erfaring fra stiftspraksis. Faglitteratur brukes i utarbeidelse av teksten (1200-1800 ord).

3. Sjelesorg: Faglig tekst om forholdet mellom kasualiasamtaler og sjelesorg med utgangspunkt i praksiserfaringer og relevant litteratur. (1200-1800 ord).

4. Homiletikk: Enten: Analyse av preken eller andakt fra praksis ved hjelp av relevant litteratur. Eller: Diskusjon av prekenteori i lys av erfaringer fra praksis (1200-1800 ord).

5. Liturgikk: Faglig tekst med utgangspunkt i en liturgisk problemstilling fra praksis som drøftes i lys av relevant faglitteratur. (1200-1800 ord).

6. Religionspedagogikk: Faglig tekst med analyse av trosopplæring/konfirmantsamling fra stiftspraksis ved hjelp av teorier om læring. (1200-1800 ord).

7. Refleksjon over egen læring ved slutten av semesteret, på bakgrunn av refleksjonsstarteren.

8. I mappen inngår en mappesamtale.

Den andre deleksamen er en muntlig prøve i kirkerett.

Begge eksamenene må være bestått.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Vår 2018

Eksamen

Vår 2019

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter