Oppbygging og gjennomføring

For deg som startet på studiet 2007-2016


For deg som startet på studiet 2007-2016 vil det være mulig å oppnå en bachelorgrad i den gamle ordningen innen høsten 2022. Etter dette må det søkes opptak på det nye MAEC-programmet. Ta kontakt med studieinfo@math.uio.no ved spørsmål. 

 

Studieretningen Matematikk og optimering består hovedsakelig av emner innen matematikk og økonomi. Studiet er bygget opp av obligatoriske fellesemner (som er felles for alle studentene på programmet), noen obligatoriske fordypningsemner (som er felles for alle på denne studieretningen) og noen emner som kan velges litt friere avhenger av hvilken spesialisering man ønsker.

6. semester MAT2200 – Grupper, ringer og kropper eller MAT-INF3360 – Innføring i partielle differensialligninger (videreført) eller et annet MAT-, MAT-INF- eller INF-MAT-emne valgfritt emne valgfritt emne
5. semester MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videreført) eller EXPHIL03 – Examen philosophicum ** ECON3200 – Microeconomics and Game Theory (nedlagt)** MAT2410 – Innføring i kompleks analyse eller valgfritt realfagsemne/valgfritt emne/valgfritt samfunnsøkonomiemne på 2000-nivå eller høyere****
4. semester MAT2400 – Reell analyse MAT2440 – Differensiallikninger og optimal kontrollteori (videreført) eller MAT-INF3100 – Lineær optimering (videreført) EXPHIL03 – Examen philosophicum eller ECON3150 – Introductory Econometrics***
3. semester MAT1120 – Lineær algebra ECON2310 – Makroøkonomi 2 ECON3610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (nedlagt)
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister (nedlagt)* STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester MAT1100 – Kalkulus, HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljøHMS0502 – Utviklende læringsmiljø og HMS0507 – Brannsikkerhet MAT-INF1100 – Modellering og beregninger INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*) Emnet ECON1500 undervises siste gang våren 2017, og siste eksamen avholdes våren 2018.

Denne studieretningen har disse obligatoriske fellesemnene

 

De felles obligatoriske fordypningsemnene er

Det anbefales at man tar både MAT3440 – Dynamiske systemer / MAT2440 – Differensiallikninger og optimal kontrollteori (videreført) og MAT3100 – Lineær optimeringMAT-INF3100 – Lineær optimering (videreført), ett av disse må da tas i 4. semester, det andre i 6.

*** Dersom man ønsker STK-MAT3700 – En introduksjon til matematisk finansMAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videreført) tas dette i femte semester og EXPHIL03 – Examen philosophicum i fjerde semester. Dersom man i steden ønsker ECON3150 – Introductory Econometrics tas dette i fjerde semester og EXPHIL03 – Examen philosophicum i femte semester.

I tillegg må en av følgende kombinasjoner velges

Her kan du lese mer om valgfrie emner

Om utenlandsopphold i denne studieretningen

Et utenlandsopphold kan legges inn i fjerde semester. Det anbefales å få forhåndsgodkjent kurs ved det utenlandske universitetet som skal erstatte de obligatoriske slik at krav om retning oppfylles.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. juni 2020 14:53