English version of this page

Sykdom under foreldrepermisjon

Når du eller ditt barn blir rammet av sykdom under foreldrepermisjonen, kan du ha krav på andre støtteordninger og kan søke om utsettelse eller overføring av foreldrepermisjonen.


Når ditt barn blir syk

Når ditt barn blir syk under foreldrepermisjonen, kan du ha krav på pleiepenger og utsettelse av foreldrepermisjonen. Etter ordlyden i folketrygdloven § 14-11, første ledd bokstav d, gjelder absolutt krav til at barnet må være innlagt i helseinstitusjon for at periode med foreldrepenger skal kunne utsettes på slikt grunnlag. Folketrygdloven §9 skiller mellom pleiepenger og graderte pleiepenger:

a) Krav på pleiepenger i henhold til folketrygdeloven § 9-10

 • Hendelse: Ditt barn har på grunn av sykdom, skade eller lyte et behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, jf. ftl § 9-10 (lovdata.no). Barnet må ha vært til behandling hos sykehuslege eller en lege i spesialisthelsetjenesten.
 • Forutsetninger: Én av disse forutsetninger må være oppfylt:
  • Du må av hensyn til barnet oppholde deg på en helseinstitusjon mens barnet er innlagt.
  • Du må av hensyn til barnet være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie.
 • Dine rettigheter:
  • Du har rett til full lønn i perioden du får pleiepenger i inntil 1300 dager per barn.
  • Pleiepenger kan maksimalt gis innenfor en periode på ti år for hvert barn.
  • Pleiepenger etter ftl § 9-10 (lovdata.no) kan gis til begge foreldre samtidig ved behov. To omsorgspersoner kan dele inntil 100 prosent pleiepenger mellom seg så lenge begge har minst 20 prosent pleiepenger. For eksempel 60/40, 20/80, 50/50.
  • Når to omsorgspersoner tar ut ugradert ytelse samtidig, telles to stønadsdager. Tar de ut mindre enn 200 prosent samlet sett, vil det bli brukt et prosentvist antall stønadsdager.
 • Dette må du gjøre:

b) Krav på graderte pleiepenger i henhold til folketrygdeloven § 9-11

 • Hendelse: Ditt barn har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, men det er etablert tilsyns- eller avlastningsordninger, jf. ftl § 9-11 (lovdata.no).
 • Forutsetninger:
  1. Barnet har tilsyn av andre mindre enn 80 prosent.
  2. Pleiepengene kan graderes ned til 20 prosent.
 • Dine rettigheter:
  • Du har rett til full lønn i perioden du får pleiepenger i inntil 1300 dager per barn.
  • Pleiepenger gis fra 1. dag.
  • Den graderte prosenten av pleiepenger vil gå til fratrekk fra det totale antall stønadsdager. Graderte pleiepenger kan maksimalt gis i en periode på ti år for hvert barn.
  • Pleiepenger etter ftl § 9-11 (lovdata.no) kan gis til begge foreldre samtidig dersom det er behov for dette.
 • Dette må du gjøre:

Når du blir syk

Når du selv blir syk, kan du ha krav på utsettelse eller overføring av foreldrepermisjonen:

 • Hendelse: Du blir sykmeldt fra lege og kan ikke ta deg av barnet. Kortvarig sykdom som influensa og liknende gir ikke rett til overføring av foreldrepermisjonen.
 • Forutsetninger: Begge disse forutsetninger må være oppfylt:
  1. Du blir sykmeldt fra lege.
  2. Du er, på grunn av sykdom eller skade, helt avhengig av hjelp til å ta deg av barnet.
 • Dette må du gjøre:
  • Innhent en funksjonsbeskrivelse fra lege. Funksjonsbeskrivelsen skal tydelig forklare «hvorfor sykdommen gjør at du er helt avhengig av hjelp for å ta deg av barnet» og beskrive konkret:
   1. hvordan sykdommen/skaden påvirker evnen til å ta deg av barnet
   2. i hvilken grad du som stønadsmottaker er avhengig av hjelp
   3. antatt varighet av sykdommen.
  • Søk om utsettelse av foreldrepenger (nav.no) for perioden du er sykmeldt. Alternativt kan du søke om å få overført foreldrepermisjonen til din partner.
  • Send følgende dokumenter til foreldrepermisjonsteamet (e-post):
   • Kopi av søknad om utsettelse (nav.no); fjern evt. helseopplysninger
   • Del D av sykmelding hvis du har mottatt den på papir; ved digital sykmelding må du gi særskilt beskjed til foreldrepermisjonsteamet om at den er levert digitalt til arbeidsgiver.

Spørsmål?

Publisert 27. apr. 2017 13:00 - Sist endret 20. jan. 2020 09:24