English version of this page

UiOs personalpolitikk

UiOs personalpolitikk er en felles plattform som personaladministrative tiltak ved hele universitetet skal forankres i. Personalpolitikken skal bidra til enhetlig praktisering av personaladministrative rammer. Her beskrives kort de sentrale føringene.


Verdigrunnlag

Viktige verdier er at de ansatte skal ha meningsfulle oppgaver, individuelle utviklingsmuligheter, godt arbeidsmiljø og en institusjonskultur preget av høyt faglig og sosialt engasjement.

Rekruttering

UiO skal aktivt bruke tilgjengelige virkemidler for å rekruttere og beholde attraktiv kompetanse, tilpasset universitetets egne prioriteringer og samfunnets behov.

Personaloppfølging og kompetanseutvikling

Den enkelte leder har ansvar for aktiv oppfølging av sine underordnede, blant annet gjennom regelmessige medarbeidersamtaler. Individuell tilpassing av oppgaver skal kombinere UiOs virksomhetsbehov med den enkelte medarbeiders forutsetninger, livsfase og livssituasjon.

Arbeidstakernes medvirkning

Arbeidstakerne skal gis individuell innflytelse og ansvar i forhold til egne oppgaver, samtidig som tjenestemannsorganisasjonenes kunnskap og erfaring skal utnyttes i drift og utvikling av UiO.

Lønnspolitikk

Lønnspolitikken er en integrert del av UiOs personalpolitikk og skal bidra til å sikre en forutsigbar og enhetlig praksis ved fastsettelsen av den enkelte ansattes lønnsnivå.

Arbeidsforhold til vitenskapelig ansatte

UiO er en aktiv støttespiller for European Research Area (ERA) sitt initiativ for å styrke forskernes arbeidsforhold. Siden 2009 har universitetet jobbet med å implementere og utvikle prinsippene satt i Charter and Code (europa.eu) (engelsk) gjennom HR-strategien for forskere (HRS4R) (europa.eu) (engelsk). Den videre utviklingen av forskerkarrierer og arbeidsforhold er et av hovedmålene for UiOs strategi 2030.

Seniorpolitikk

UiOs avtale om seniorpolitiske tiltak omfatter arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. Seniorpolitikken skal bidra til at universitetet nyttiggjør seg den kompetansen som universitetets eldre arbeidstakere representerer, og til at UiOs seniorer får en meningsfull arbeidssituasjon.

Publisert 11. nov. 2008 13:35 - Sist endret 8. des. 2020 14:40