Leder: - Viktig å våge å vite

- Våre ansatte og studenter skal våge å stille kritiske spørsmål ved samfunnet rundt oss, og vi skal våge å følge vår forstand i den systematiske jakten på mer og dypere kunnskap, skriver dekan Anne Julie Semb.

Read English version of Dean Anne Julie Semb’s Editorial below 

Bildet kan inneholde: blå, klær, elektrisk blå, koboltblå, erme.

- Universitetene har en helt unik plass i samfunnet, skriver SV-dekan Anne Julie Semb. (Foto: Tron Trondal/UiO)

Våg å vite! Dette uttrykket har lange historiske røtter, men ble særlig kjent gjennom Immanuel Kants bok «Hva er opplysning?» fra 1784. Kant var opptatt av at mennesket skulle fri seg fra forhåndsvedtatte sannheter og tørre å bruke sin egen fornuft i jakten på mer kunnskap. Da Det samfunnsvitenskapelige fakultet fylte 50 år i 2013, ønsket fakultetet å finne et motto som både kunne karakterisere samfunnsvitenskapene og inspirere til fremtidig innsats. «Våg å vite» ble fakultetets motto, og det har det vært siden 2013. Det er et motto som passer godt for et samfunnsvitenskapelig fakultet. Våre ansatte og studenter skal våge å stille kritiske spørsmål ved samfunnet rundt oss, og vi skal våge å følge vår forstand i den systematiske jakten på mer og dypere kunnskap.

Universitetene har en unik plass

Denne holdningen til kunnskap var ikke noen selvfølge i 1784, og den er ingen selvfølge i dag. Betingelsene for at universitetsansatte og studenter skal kunne fortsette å våge å vite varierer foruroligende mye, også i deler av verden der vi trodde at vi kunne ta disse betingelsene for gitt.

Akademisk frihet forutsetter åpne, saklige faglige debatter der ulike synspunkter får bryne seg på hverandre og der vi ikke vegrer oss for å høre andre stemmer enn de vi liker eller er vant til å høre.

Universitetene har en helt unik plass i samfunnet, og ulike former for politisering av akademia vil raskt undergrave den rollen universiteter har som selvstendige og pålitelige kunnskapssøkende institusjoner.

Derfor skal vi være stolte over at vi hvert år siden 2014 har delt ut en pris som heter nettopp Våg å vite-prisen. I år ble den delt ut for syvende gang.

Våg å vite-prisen er et synlig uttrykk for en holdning til kunnskap og forskning vi ikke kan ta for gitt, men som det er viktig å hegne om.

 Våg å vite-prisen er en studentpris, og studentene konkurrerer i fire fagkategorier: (i) samfunnsgeografi, sosiologi og sosialantropologi; (ii) Freds- og konfliktstudier og statsvitenskap; (iii) psykologi (profesjon og master) og (iv) samfunnsøkonomi (5-årig master og 2-årig master). Vi kårer én prisvinner i hver fagkategori. Prisen går til de fire masterstudentene som har levert masteroppgaver som utmerker seg ved å kombinere høy faglig kvalitet med et tema som viser at studenten våger å stille spørsmål som det kan være ubehagelig å finne svaret på. Kunnskap kan endre, utvide og utfordre våre holdninger og oppfatninger.

Vinnerne av årets Våg å vite-priser har gjennom sine avsluttede masteroppgaver vist at de har evne og vilje til å utfordre det vi tar for gitt, samtidig som de har levert oppgaver som holder høy faglig kvalitet.

Høyt prioritert

Vi i dekanatet ser Våg å vite-prisen som en viktig pris og utdelingen som et viktig høydepunkt i året. På grunn av den pågående pandemien får vi ikke hyllet årets prisvinnere med et fysisk arrangement der prisen deles ut, men prisvinnerne er behørig gratulert og har mottatt prisen på 10 000 kroner hver. Vi håper og tror at  årets vinnere tar med seg de holdningene til kunnskap som Våg å vite-prisen er et uttrykk for, inn i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Og vi føler et stort ansvar for å vedlikeholde en akademisk kultur som gjør at både fremtidige ansatte og fremtidens studenter kan våge å vite.  

Les intervju med årets Våg å vite-vinnere 


Daring to know is important

"Our employees and students should not be afraid to ask critical questions about society, and we should not be afraid to pursue our understanding in our systematic hunt for greater, deeper knowledge," writes Dean Anne Julie Semb.

Dare to know! This expression has deep historical roots, but it became particularly well known through Immanuel Kant's 1784 book entitled "What Is Enlightenment?" which was published in 1784. Kant was concerned with the fact that we should free ourselves from pre-established truths and dare to use our own reason in the pursuit of greater knowledge. When the Faculty of Social Sciences turned 50 in 2013, it wanted to find a motto that could both characterise social sciences and inspire future effort. "Dare to Know" became the Faculty's motto, and it has continued to be so ever since 2013. It is a motto that is eminently suitable for a faculty of social sciences. Our employees and students should not be afraid to ask critical questions about society, and we should not be afraid to pursue our understanding in our systematic hunt for greater, deeper knowledge.

Universities have a unique place

This attitude about knowledge was not taken for granted in 1784, and nor is it taken for granted today. It is unsettling to know that the conditions that enable university employees and students to continue to dare to know vary considerably, even in those parts of the world where we thought that we could take such conditions for granted.

Academic freedom is contingent on having open factual, academic debates where different points of view can vie against each other and where we do not refuse to listen to other opinions than those that we like or are used to hearing.

Universities have a unique place in society, and various forms of politicising academia will quickly undermine the role of universities as independent, reliable knowledge-seeking institutions.

We should therefore be proud that we have presented an award called the Dare to Know Award each year since 2014. This year it was awarded for the seventh time.

Our Dare to Know Award is a visible expression of an attitude about knowledge and research that we cannot take for granted, but which it is important to protect.

 The Dare to Know Award is a student award, and our students compete in four academic categories: (i) human geography, sociology and social anthropology; (ii) peace and conflict studies and political science; (iii) psychology (professional study programme and Master’s) and (iv) economics (5-year Master's and 2-year Master's). We nominate one award winner in each of these academic categories. The award goes to four Master’s students who have submitted Master's theses that stand out due to a combination of high academic quality and a topic that shows that the student concerned dares to ask questions which it could be uncomfortable to answer.  Knowledge can change, expand and challenge our attitudes and perceptions.

In their completed Master’s theses the winners of this year's Dare to Know Awards have shown that they have the ability and willingness to challenge things that we take for granted, while simultaneously delivering high-quality academic papers.

High priority

The Dean’s office regards the Dare to Know Award as an important award which is an important annual highlight. Due to the ongoing pandemic, we are not able to celebrate this year's prize winners by holding a physical event to award the prizes, but the prize winners have been suitably congratulated and have received the NOK 10,000 prize. We hope and believe that this year's winners will take the attitudes about knowledge embodied in our Dare to Know Award with them into their working lives and society at large. And we feel a great responsibility for nurturing an academic culture which will enable future employees and students to dare to know. 

Av Anne Julie Semb
Publisert 25. nov. 2020 11:46 - Sist endret 26. nov. 2020 10:14