GEO3240 – Seismisk tolkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Dette emnet gir studentene en introduksjon til tolkning av seismiske refleksjonsdata. Først blir grunnleggende prinsipper og begrensninger ved den seismiske metoden gjennomgått, før strukturell og stratigrafisk tolkning blir utført på 2D-seismikk. Hoveddelen av emnet fokuserer på 3D-seismikk og interaktiv tolkning på arbeidsstasjon, og inkluderer: introduksjon, strukturell og stratigrafisk tolkning, reservoaridentifikasjon og -evaluering, horisont- og formasjonsattributter, visualisering. Emnet avsluttes med et prosjektarbeid der et 3D-seismisk datasett fra norsk kontinentalsokkel blir analysert og resultatene presentert i en skriftlig rapport.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du kjenne:

 • Grunnleggende prinsipper og praktisk erfaring med 2D/3D seismisk tolkning.
 • Moderne tolknings-teknikker/-verktøy i et interaktivt arbeidstasjonsmiljø.
 • Seismisk uttrykk for ulike strukturelle og stratigrafiske enheter.
 • Rollen til seismiske data i integrert bassenganalyse.
 • Hvordan presentere prosjektarbeid og resultater i en skriflig rapport.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og seminar i kombinasjon med obligatoriske praktiske øvelser (3-6 timer per uke). Det vil være prosjektarbeid som avsluttes med en skriftlig prosjektrapport. Prosjektrapporten teller med i sluttkarakter.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

 • Obligatoriske øvelser skal være godkjent for at du kan framstille deg til avsluttende skriftlig eksamen.
 • En skriftlig prosjektrapport teller 40 % ved sensurering.
 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 60 % ved sensurering.
 • Alle deler må være bestått for å bestå emnet.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i følgende emne: 

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.  

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2021 08:13:13

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk