BIOS3000 – Design and analysis of biological studies

Course content

Emnet gir en grundig innføring i viktige aspekter rundt design av biologiske studier og statistisk analyse i biologi. Det legges vekt på bruk av statistiske modeller for å kunne trekke slutninger om biologiske mønstre og prosesser. Gjennom prosjektarbeid, regneøvelser og dataøvelser får du grunnleggende ferdigheter i moderne biologisk forskning. Det statistiske programmeringsmiljøet R benyttes gjennom hele kurset.

Learning outcome

Etter å ha fullført emnet forventes du ha følgende kompetanse:

 • Forstå forskjellen mellom observasjonsstudier og eksperimenter, og kunne vurdere resultater fra ulike typer studier i en biologisk sammenheng.
 • Forstå betydningen av begrepene pseudoreplikasjon, sammenblanding (konfundering), eksperimentell kontroll, randomisering, sampling skjevhet, stratifisert sampling og blokking i sammenheng med planlegging og analyse av biologiske studier.
 • Kunne utføre Monte Carlo-simuleringer for å vurdere ulike studiedesigner og statistiske modeller.
 • Kunne tilpasse biologisk relevante modeller basert på normalfordeling, binomisk fordeling og Poisson-fordeling (GLM), og kunne beregne lineære kontraster og prediksjoner med konfidensintervaller fra disse tilpassingene, samt å kunne vurdere hvor godt disse modellene passer til data.
 • Kunne tilpasse hierarkiske modeller med normalfordelte responsvariabler og tolke disse.
 • Kunne vurdere kilder til forventningsskjevhet i modeller som tilpasses biologiske data, herunder effekter av sampling skjevhet, målefeil i forklaringsvariabler (attenuasjon) og frafall av studieenheter gjennom studiets forløp.
 • Kunne presentere skriftlig (på Engelsk) vitenskapelige resultater av biologiske studier, samt ha erfaring fra samarbeid med medstudenter og vitenskapelig ansatte i forskningsprosjekter

Admission

Students who are admitted to study programmes at UiO must each semester register which courses and exams they wish to sign up for in Studentweb.

If you are not already enrolled as a student at UiO, please see our information about admission requirements and procedures.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Prerequisites

Formal prerequisite knowledge

In addition to fulfilling the Higher Education Entrance Qualification, applicants have to meet the following special admission requirements:

 • Mathematics R1 (or Mathematics S1 and S2) + R2

And in addition one of these:

 • Physics (1+2)
 • Chemistry (1+2)
 • Biology (1+2)
 • Information technology (1+2)
 • Geosciences (1+2)
 • Technology and theories of research (1+2)

The special admission requirements may also be covered by equivalent studies from Norwegian upper secondary school or by other equivalent studies (in Norwegian).

STK1000 – Introduction to applied statistics eller tilsvarende.

Recommended previous knowledge

Elementære forkunnskaper i programmering tilsvarende innholdet i BIOS1100 – Introduction to Computational Modelling in the Biosciences er sterkt anbefalt.

Andre anbefalte forkunnskaper er 
BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi
BIOS1120 – Fysiologi
BIOS1140 – Evolusjon og genetikk
BIOS2100 – General Ecology

Teaching

Emnet består av forelesninger, oppgave-løsning med veiledning, obligatoriske innleveringer og et obligatorisk gruppeprosjekt med utarbeidelse av en skriftlig rapport. 

Alt kursmateriell er på engelsk og alle rapporter må skrives på engelsk. 

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet. Dette gjelder også for studenter på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen, før forelesningen starter.

Examination

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) som teller 100% av karakteren.

De obligatoriske elementene i emnet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Digital examination

The written examination is conducted in the digital examination system Inspera. You will need to familiarize yourself with the digital examination arrangements in Inspera.

Read more about written examinations using Inspera.

Examination support material

Hjelpemiddel tillatt, mer informasjon vil bli gitt.

Language of examination

You may write your examination paper in Norwegian, Swedish, Danish or English.

Grading scale

Grades are awarded on a scale from A to F, where A is the best grade and F is a fail. Read more about the grading system.

Explanations and appeals

Resit an examination

This course offers both postponed and resit of examination. Read more:

Withdrawal from an examination

It is possible to take the exam up to 3 times. If you withdraw from the exam after the deadline or during the exam, this will be counted as an examination attempt.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

BIOS4000 - Design og analyse av biologiske studier

BIO2150 - Biostatistikk og studedesign

BIO2130 - Biostatistikk (nedlagt)

BIO2110 - Eksperimentell økologi (nedlagt)

Special examination arrangements

Application form, deadline and requirements for special examination arrangements.

Evaluation

The course is subject to continuous evaluation. At regular intervals we also ask students to participate in a more comprehensive evaluation.

Facts about this course

Credits

10

Level

Bachelor

Teaching

Every spring

Undervises første gang vår 2020

Examination

Every spring

Teaching language

Norwegian (English on request)