Arbeidspliktregnskap ved IFIKK

På denne siden finner du oversikt over de satser som gjelder for arbeidspliktregnskapet. De faste satsene er hentet fra HFs retningslinjer for praktisering av arbeidspliktbestemmelser.

For arbeid som ikke faller inn under de faste satsene, skal uttelling kun gis på bakgrunn av avtaler inngått skriftlig og i forkant. Uttelling for arbeid knyttet til undervisning, sensur og eventuell administrasjon på et emne gis i tråd med emnets skjema for kostnadsberegning slik det forelå da emnet ble vedtatt tilbudt det aktuelle semesteret.

Arbeidspliktregnskap føres for den delen av arbeidsplikten som omfatter undervisning og administrasjon. Utført arbeid som faller inn under forskning skal ikke føres i arbeidspliktregnskapet.

Timeregnskapet for den enkelte skal over tid gå i tilnærmet balanse. For undervisningsdelen defineres 'tilnærmet balanse' til å tillate et overskudd/underskudd tilsvarende ett semesters undervisningsplikt. Dersom undervisningsregnskapet for en ansatt avviker fra arbeidsplikten med mer enn grensen for tilnærmet balanse, skal tilnærmet balanse gjenopprettes i løpet av ett år. Det settes en øvre grense for overskuddstimer til registrering på to semestres undervisningsplikt. Overskuddstimer over dette kan ikke registreres i regnskapet.

Undervisnings- og administrasjonsplikt pr semester for forskjellige stillings- og alderskategorier

 

Professor og førsteamanuensis

Førstelektor og universitetslektor

Under 60 år

 Undervisning: 398 timer
Administrasjon: 51 timer

Undervisning: 636 timer
Administrasjon: 51 timer

Over 60 år

 Undervisning: 389 timer
Administrasjon: 50 timer

 Undervisning: 621 timer
Administrasjon: 50 timer

Over 62 år

 Undervisning: 368 timer
Administrasjon: 47 timer

 Undervisning: 588 timer
Administrasjon 47 timer

Faste satser for undervisning, veiledning/retting og sensur

Undervisning

 • Forelesningstime: 4 timer
 • Seminartime: 3 timer
 • Gruppetime: 2 timer
 • Utarbeiding av nytt emne: 50 timer
 • Større revisjon av emne: 25 timer
 • Første gangs undervisning av emne: 25 timer (når man ikke selv har foretatt og fått uttelling for enten utarbeiding eller revisjon)
 • Emneansvar, inkludert kvalitetssikring: 10 timer (NB! Uttelling for emneansvar forutsetter at emneansvarlig lærer gir studiekonsulent beskjed om at underveisevaluering har funnet sted, evt leverer rapport fra periodisk evaluering)
 • Emneansvar for ekskursjonsemner: 20 timer
 • Exphil: Hver lærer får uttelling på 10 timer som emneansvarlig for sine grupper.
 • Tillegg for koordinering av parallelle grupper á 25 studenter: 5 timer
 • Tillegg for tilrettelegging av IKT-basert undervisning: 10 timer
 • Gjennomføringsstipendiater: Som grunnlag for beregning av arbeidstimer benyttes i utgangspunktet de samme normtall som for tilsatte i vitenskapelige stillinger (398 timer pr semester). I tillegg godskrives stipendiatene for to ekstra klokketimer per undervisningstime (enkelttime) til forberedelse av undervisningen. Dette innebærer at det ikke gis uttelling 25 timer for første gangs undervisning av emne. Satsene på 25 timer for større revisjon av emne og 50 timer for utarbeiding av nytt emne kan kun benyttes etter nærmere avtale til gjennomføringsstipendiater som ikke har anledning til å ta Uniped-modulen om pedagogisk utviklingsarbeid.

Veiledning og retting (per student per emne)

 • Kunnskapsemne med sluttvurdering: 1,5 timer
 • Kunnskapsemne med integrert vurdering: 2,5 timer
 • Ferdighetsemne innen fremmedspråksfagene: 1,5 timer
 • Veiledet lesning (normalt bare på masternivå): 8 timer
 • Hovedoppgaveveiledning, 14 veiledningstimer: 42 timer
 • Masteroppgaveveiledning, 60 studiepoeng, 18 veiledningstimer: 60 timer
 • Masteroppgaveveiledning, 30 studiepoeng, 9 veiledningstimer: 30 timer

NB! For at uttelling for veiledning/retting skal gis i arbeidspliktregnskapet, forutsettes det at veiedning/retting faktisk forekommer på emnet og at dette fremgår klart av emnebeskrivelsen. Det vil si:

 • for emner med sluttvurdering - kun der emnet har obligatoriske aktiviteter som vurderes på innhold (ikke bare form, som f.eks. deltakelse) og der studentene får skriftlig tilbakemelding
 • for emner med integrert vurdering - kun der det aktivt tilbys veiledning og tilbakemelding på eksamensarbeidet underveis i skriveprosessen

Sensur (satsene for sensur inkluderer å skrive begrunnelser)

 • Masteroppgave, 60 studiepoeng: 12 timer
 • Masteroppgave, 30 studiepoeng: 6 timer
 • Prøveforelesning: 1,25 timer
 • Muntlig eksamen: 0,75 time
 • Skriftlig eksamensbesvarelse, 4 timer: 0,5 time
 • Semesteroppgave eller mappe: 1 time
 • Hjemmeeksamen, 3 dager: 0,75 time

 

Faste satser for administrasjon

Verv

 • Forskningsleder: 75 timer
 • Undervisningsleder: 75 timer
 • Fagleder: 225 timer
 • Verneombud: 30 timer

Stillingskomitéer

 • Sorteringskomité: 17,5 timer
 • Bedømmelseskomité: 35 timer
 • Intervjukomité: 17,5 timer
 • PhD: 1 time per kandidat (max 20)
 • Postdoc: 1 time per kandidat (max 20)
 • Forsker: 1 time per kandidat (max 20)
 • Opprykk: 30 timer

Annen administrasjon

 • Deltakelse i instituttstyre for fast vitenskapelig ansatte: 5 timer per møte (inkl. forberedelse)
 • Deltakelse i programråd for fast vitenskapelig ansatte: 2,5 timer pr møte (inkl. forberedelser)
 • Deltakelse i lærermøter/seksjonsmøter gir ikke uttelling med mindre det er eksplisitt nevnt i innkallingen
 • Mentorering av nyansatte: 15 timer
 • Uspesifiserbar administrasjon: 20 timer (gis automatisk til alle bortsett fra når man er fritatt fra all undervisning og administrasjon grunnet forskningsfri, frikjøp, sykmelding oa).

Forsknings- og utdanningstermin og frikjøp

Ansatte som går i forsknings- og utdanningstermin eller annen form for fullt frikjøp med mer enn tilnærmet balanse (dvs ett semesters over-/underskudd), vil få redusert eventuelt overskudd til tilnærmet balanse ved utgangen av terminen/frikjøpet, da alle timer over ett semesters undervisningsplikt vil bli strøket.

Normalt skal det ikke føres timer i arbeidspliktregnskapet for ansatte som er fullt fritatt for sin undervisningsplikt. Evtentuell undervisning, som veiledning, kan gis i begrenset grad og uten noen form for føring i arbeidspliktregnskapet, hvis den ansatte selv ønsker det.

Det gjøres imidlertid unntak for masterstudenter der veiledningsforholdet er inngått før termin/frikjøp ble innvilget og som leverer mens den ansatte er i ute, se retningslinjer for praktisering av arbeidspliktbestemmelsene, punkt 2.4. I særlige tilfeller kan instituttleder godkjenne at ansatte også inngår veiledningsavtale med masterstudenter mens de er ute i forsknings- og utdanningstermin eller frikjøp.

Videre har instituttledelsen vedtatt at det skal gjøres unntak for PhD-veiledning dersom det er praktisk mulig og den ansatte selv ønsker å fortsette veiledningsforholdet. For ansatte som er frikjøpt for å være i prosjekt skiller vi imidlertid mellom institutt- eller fakultets PhD'er på den ene siden og prosjektfinansierte PhD'er på den andre. Prosjekt PhD'ene finansieres av prosjektet og inngår i prosjektarbeidet, og veiledning av disse gis ikke uttelling på toppen av frikjøpet. Eventuell uttelling for veiledning av prosjektfinansierte PhD'er i tilfeller der den ansatte ikke er fullt frikjøpt av det aktuelle prosjektet skal avtales i forbindelse med prosjektinngåelse.

Selv i disse unntakstilfellene føres det ikke timer dersom samlet overskudd overstiger ett semesters undervisningsplikt.

Publisert 23. juni 2015 14:26 - Sist endret 5. juni 2020 17:51