English version of this page

Syk utover ett år

Når du har vært sykmeldt i 1 år, opphører retten til sykepenger. Du må søke andre ytelser hvis du må redusere stillingsstørrelsen din etter dette. Du kan ha rett til uførepensjon fra Statens pensjonskasse og eventuelt arbeidsavklaringspenger fra NAV. I denne perioden kan du søke permisjon fra stillingen ved UiO.


Uførepensjon fra Statens pensjonskasse

Midlertidig uførepensjon

 • Må du redusere stillingsstørrelsen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra Statens pensjonskasse.
 • Uførepensjon utbetales vanligvis når du har vært sykmeldt i ett år.

Varig uførepensjon

 • Varig uførepensjon gis dersom det helt klart ikke er utsikt til bedring av inntektsevnen/arbeidsevnen.
 • Normalt vil dette først være aktuell når du har gått ett år sykmeldt og etter dette har gjennomgått ytterligere medisinsk behandling og/eller arbeidsrettede tiltak.

Søknad

 • Statens pensjonskasse kan innvilge uførepensjon ved alle grader av uførhet.
 • Dersom du søker om uførepensjon med en uføregrad på 50 prosent eller mer fra Statens pensjonskasse, er det et krav at du også søker om uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV.
 • Du må selv, i samråd med legen din, søke SPK om uførepensjon (spk.no).
 • Fraværsgruppen i Seksjon for lønn sender pensjonsmelding til SPK med opplysninger om sluttdato for lønn og uføregrad.
 • Behandlingstiden i SPK er 3 måneder fra søknaden din og meldingen fra arbeidsgiver er mottatt.
 • Dersom du får innvilget uførepensjon, vil du få utbetalt lønn ut den måneden som inneholder sluttdato for lønn da pensjonskassen alltid starter sin utbetaling fra den 1. i måneden etter lønnsstopp.
 • Perioden du mottar uførepensjon fra SPK er pensjonsgivende.

Merk:

 • Dersom du innvilges delvis uførepensjon, vil du opparbeide deg nye sykepengerettigheter mens du er i arbeid.
 • Du kan benytte egen- og sykmelding fra og med 17. dag etter at du har gått over i den delvise uførepensjonen.
 • Under opptjeningstiden kan du ha sykefravær innenfor 16 kalenderdager.

Les mer om uførepensjon i SPK (spk.no)

Arbeidsavklaringspenger fra NAV

 • Dersom uføregraden din er minst 50 %, må du søke NAV om arbeidsavklaringspenger.
 • Du kan få arbeidsavklaringspenger mens du er
  • under aktiv behandling
  • under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak
  • under arbeidsutprøving (opptrapping etter sykdom)
  • under oppfølging fra NAV etter at behandling og tiltak er forsøkt
 • Ta kontakt med legen din for å  sende søknad om arbeidsavklaringspenger - NAV 11-13.05 (nav.no) til NAV.
 • For å få utbetalt arbeidsavklaringspenger må du sende meldekort hver 14. dag.
 • Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 % av inntektsgrunnlaget.

Merk: 

 • Dersom du er i delvis jobb samtidig som du mottar arbeidsavklaringspenger, vil du ikke ha sykepengerettigheter ved UiO. Du kan ikke bruke egenmelding eller levere sykmelding til arbeidsgiver dersom du blir syk.
 • Kortere fravær skal da meldes til NAV som vil oppjustere arbeidsavklaringspengene i denne perioden.
 • Du vil heller ikke starte opptjening av nye sykepengerettigheter selv om du delvis er tilbake i arbeid.

 Les mer om arbeidsavklaringspenger (nav.no)

Permisjon fra stillingen ved UiO

 • Du kan søke permisjon uten lønn fra hele eller deler av stillingen din ved UiO i samme periode som du mottar midlertidig uførepensjon / arbeidsavklaringspenger.
 • Det er vanlig å få innvilget permisjon i inntil 1 år. Les mer om UiOs praksis om permisjon uten lønn. Er du ansatt ved Institutt for klinisk medisin, se Klinmeds praksis for oppfølging av sykmeldte over ett år.
 • Du vil få et permisjonsbrev fra arbeidsstedet ditt som bekrefter tidsrommet for permisjonen og som beskriver hvilke rettigheter og plikter du har mens du er i permisjon.
Publisert 27. nov. 2011 17:06 - Sist endret 2. mars 2020 15:00