English version of this page

Fratredelse


Oppsigelse fra arbeidstaker

Oppsigelsesfrister

Det finnes ulike oppsigelsesfrister for arbeidstaker:

 • i prøvetiden: én måned
 • om tjenestetiden er mindre enn ett år: én måned
 • om tjenestetiden er mer enn ett år: tre måneder

Oppsigelsesform

 • Oppsigelse fra arbeidstaker skal være skriftlig, og den leveres til nærmeste leder. Oppsigelsestiden løper fra og med den dato oppsigelsen foreligger.
 • Arbeidstaker mottar en skriftlig bekreftelse på at oppsigelsen er mottatt fra UiO.
 • Arbeidstaker og nærmeste leder fyller ut melding om fratredelse (word) i siste arbeidsuke og sender den til lokal personalkonsulent som videresender til Seksjon for lønn.

Opphør av midlertidig tjeneste

 • Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt, jf statsansatteloven § 17 (lovdata.no).
 • Arbeidsgiver er pålagt å gi minst én måneds varsel dersom tjenestetiden overstiger ett år.
 • Arbeidstaker og nærmeste leder fyller ut melding om fratredelse (word) i siste arbeidsuke og sender den til lokal personalkonsulent som videresender til Seksjon for lønn.

Fratredelse ved pensjon

 • Arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse til nærmeste leder i god tid før han/hun ønsker å fratre ved pensjon.
 • Arbeidstaker mottar en skriftlig bekreftelse på at oppsigelsen er mottatt fra UiO.
 • Seksjon for lønn rapporterer til Statens pensjonskasse. Ved overgang til alders- eller uførepensjon må dette skje senest 3 måneder før lønnsopphøret.
 • Arbeidstaker og nærmeste leder fyller ut melding om fratredelse (word) - nynorsk (word) i siste arbeidsuke.
 • For å få pensjon fra Statens pensjonskasse fra fylte 67 år må arbeidstager selv i tillegg søke om alderspensjon fra folketrygden (nav.no).

Avtalefestet pensjon (AFP)

 • Avtalefestet pensjon gir mulighet til "førtidspensjonering". Hensikten er å gi eldre arbeidstakere større valgfrihet til å gå av med hel eller delvis pensjon før den ordinære pensjonsalder. AFP-ordningen innebærer at arbeidstakere i staten kan fratre ved fylte 62 år.
 • Arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse til nærmeste leder før han/hun ønsker å fratre ved AFP. Siste arbeidsdag skal være siste dag i den måneden de går av. SPK begynner utbetalingen fra første dag i måneden etter. Merk det beregnes 3 måneders saksbehandlingstid ved SPK.
 • Den ansatte må selv fylle ut skjemaet "Opplysningsskjema om AFP" på NAV sine sider.
 • Les mer om AFP. Detaljert informasjon er også tilgjengelig på www.spk.no.

Oppsigelse og avskjed fra arbeidsgiver

Slike saker er underlagt et omfattende regelverk, som gjenspeiler at statsansatte har et sterkt oppsigelsesvern.

 • Oppsigelse på grunn av forhold i virksomheten
  En arbeidstaker  kan sies opp når oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens forhold. Eksempler på situasjoner som kan være aktuelle er at:
  • statens virksomheter får generelle kutt i bevilgningene
  • oppgaver som følge av omstilling og effektivisering bortfaller
  • finansiering av eksternt finansierte stillinger opphører
  • ansatte ønsker ikke å følge med ved flytting
 • Oppsigelse på grunn av forhold hos arbeidstaker
  Oppsigelse kan være aktuelt dersom en arbeidstaker:
  1. ikke er i stand til å gjenoppta arbeidet på grunn av sykdom
  2. ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendige eller foreskrevet for stillingen
  3. på grunn av vedvarende mangelfull arbeidsutførelse er uskikket for stillingen
  4. gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter
 • Oppsigelsesfrister
  Ved oppsigelse fra arbeidsgiver er oppsigelsesfristen:
  • én måned hvis ansettelsestiden er ett år eller mindre
  • tre måneder hvis ansettelsestiden er mer enn ett år
  • seks måneder hvis ansettelsestiden er mer enn to år
 • Avskjed
  Avskjed er en reaksjon på mislighold av arbeidsavtalen. Dette er den alvorligste formen for disiplinærsanksjon.
 • Ordensstraff
  Ordensstraff er en mildere form for disiplinærreaksjon. Ordensstraff kan være tap av ansiennitet eller omplassering til annen stilling.

Opphør av tilganger og tjenester

Lokale rutiner ved fratredelse

NHM

Ansatte som fratrer sin stilling ved Naturhistorisk museum skal i tillegg fylle ut et utklareringsskjema (word) og levere det til sin nærmeste leder.

USIT

Oppsigelsestid

 • Hvis du skal si opp stillingen din, sjekk hvor lang oppsigelsestid du har.
 • Frister for søknad om ekstern permisjon er de samme som for oppsigelse.
 • Dato for oppsigelse/søknad er den dagen leder mottar søknaden/oppsigelsen.
 • Eksempel: Du er fast ansatt, befinner deg ikke innenfor prøvetiden og har ingen spesialklausuler for oppsigelsestid i ansettelseskontrakten din, det vil si oppsigelsestiden din er 3 måneder. Når du sender søknaden/oppsigelsen 4. mai, vil du kunne fratre stillingen din 3. august. Dette er hovedregelen.
 • Det er mulig at du kan fratre tidligere hvis du ønsker det og det passer for enheten din.

Oppsigelsen

 • Send oppsigelsen til nærmeste leder på e-post.
 • Oppsigelsen skal inneholde informasjon om datoen oppsigelsen er virksom fra, ønsket fratredelsesdato, om denne er en annen enn den som bestemmes av loven om oppsigelsestid, og om du vil ta ut ferie i oppsigelsestiden.
 • Du vil få svar fra leder og/eller USITs personalavdeling om videre prosedyrer.

Sluttsamtale

Når du slutter ved USIT, får du tilbud om en sluttsamtale med administrasjonssjefen.

Telefon og bredbånd betalt av USIT

Hvis du har mobiltelefon og bredbånd betalt av USIT, må du også si fra om dette skal avsluttes eller hvor dette eventuelt skal overføres. Send en e-post til innkjop@usit.uio.no der du informerer ov avslutning og eventuell overføring.

Siste dag på jobb

Du må rydde i e-post, på hjemmeområdet, OneDrive og andre lagringssteder, og du må sørge for at alt som er arkivverdig er overlever arkivet. Du må rydde arbeidsplassen/kontoret slik at den er klart til vask. Ta med deg det som er ditt og kast søppel. Når kontoret er ferdig ryddet tar du kontakt med admin@usit.uio.no som bestiller vask. E-posten må inneholde informasjon om bygg, etasje og romnummer, og at vasken gjelder utflytting. Rapporter eventuelle feil eller mangler på kontoret til admin@usit.uio.no.

Holde kontakt med USIT?

Hvis du ønsker å holde kontakt med USIT etter at du har sluttet, kan du bli deltaker på postlisten usit-alumni. Gi beskjed til nærmeste leder om at du ønsker å bli medlem av e-postlisten, og gi han/henne din nye e-postadresse.
 

Publisert 23. juni 2015 15:55 - Sist endret 15. okt. 2020 13:45