English version of this page

Roller og ansvar

Det er forskerens ansvar å sørge for at publikasjonene hans/hennes er registrert i Cristin, mens godkjenning av postene er superbrukerens og instituttleders ansvar.

Følgende personer har forskjellige ansvarsområder:

Forskeren

 • Har ansvar for å sørge for at alle egne arbeider er korrekt registrert i Cristin, jfr. Rutinebeskrivelse for rapportering (cristin.no).
 • Alle vitenskapelige publikasjoner som er knyttet til et prosjekt finansiert av Forskningsrådet, EU eller andre finansiører som krever Open Access skal påføres  prosjektnummer gitt av finansiøren i Cristin. Se veiledning for påføring av prosjektnummer.
 • Forskeren skal påse at en fulltekstversjon av alle vitenskapelige artikler er avlevert  til vitenarkiv. De fleste tidsskrift tillater kun avlevering av postprint-versjon (siste versjon etter fagfellevurdering). For å kunne oppfylle kravene fra EU og Forskningsrådet om åpen tilgang til publikasjonene vil forskerne måtte avlevere postprint-versjonen. I de tilfellene hvor tidsskriftet tillater avlevering av forlagets publiserte pdf, anbefales det at denne versjonen avleveres til vitenarkivet. Se veiledning for avlevering til vitenarkiv..
 • Superbrukeren ved enheten kan gi bistand om nødvendig.
 • Hvis det er flere forfattere, har alle forfatterne ansvar for at publikasjonen er korrekt og manuelt registrert.
 • Frist 31. januar

Superbruker ved enhetene

 • Førstelinje brukerstøtte for forskere.
 • Alle vitenskapelige  publikasjoner må kontrolleres opp mot den originale publikasjonen for å sikre at informasjon om antall forfattere, adresser og andre metadata er korrekt gjengitt. Se kontrollrutine (cristin.no)
 • Vitenskapelige artikler skal ikke godkjennes for rapportering før en fulltekstversjon er avlevert til vitenarkiv. Dersom fulltekst ikke er avlevert innen 1. februar skal det sendes en påminnelse til korresponderende forfatter om at fulltekst må avleveres til vitenarkivet.
 • Bistå instituttleder ved endelig godkjenning av enhetens resultater.
 • Støttefunksjon for fakultetsansvarlig superbruker, blant annet ved henvendelser fra enhetens brukere og innmelding av gjester.
 • Sørge for at også forskere uten fast månedslønn fra institusjonen blir registrert i Cristin dersom de har publisert med Universitetet i Oslo som forfatteradresse. Dette gjelder særlig forskere som er ansatt på eksternt finansierte prosjekter, gjesteforskere, emeriti og studenter som publiserer.
 • Frist 21. februar

Instituttleder

 • Skal godkjenne for rapportering alle poster knyttet til enheten. Godkjenningen innebærer at instituttleder har ansvar for at enhetens publikasjoner er riktig kategorisert i Cristin, samt at adresseringsprinsippet er etterfulgt.

Superbruker ved fakultetene

Fakultetsansvarlig superbruker har et koordineringsansvar ved fakultet. Dette vil si:

 • Være kontaktpunkt for Avdeling for forskningsadministrasjon, seksjon for forskningsforvaltning.
 • Kontrollere dubletter ved fakultetet.
 • Sørge for at alle instituttledere ved fakultetets enheter godkjenner innen fristen.
 • Overordnet kvalitetssikring av fakultetets poster.

Avdeling for forskningsadministrasjon, seksjon for forskningsforvaltning

 • Overordnet kvalitetssikring av alle UiOs poster.
 • Opplæringsansvar for alle superbrukere ved UiO.
 • Supportfunksjon
 • Sørge for at nettverket av fakultetsansvarlige er oppdatert på relevant informasjon om frister og retningslinjer.
 • Kontaktpunkt mot andre institusjonelle superbrukere (særlig i forbindelse med tvister).
 • Kontrollere og bekrefte at alle enhetene har godkjent sine resultater.
 • Fremlegge DBH-rapporten for godkjenning av universitetsledelsen og sende godkjent institusjonsrapport til DBH/NSD.
Publisert 14. juli 2015 11:27 - Sist endret 14. sep. 2020 13:39