English version of this page

Adressering

UiOs adresseringsinstruks og retningslinjer for ulike grupper.

UiOs hovedregel for adressering i vitenskapelige publikasjoner

  1. En institusjon skal oppgis som forfatteradresse i en publikasjon dersom institusjonen har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet.
  2. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoner som forfatteradresse dersom disse i hvert enkelt tilfelle også tilfredsstiller kravet i punkt 1.
  3. Et ansettelsesforhold eller et veiledningsansvar kan regnes som grunnlag for kreditering av en institusjon, hvis kravet i punkt 1 er innfridd.

Adressering for vitenskapelig ansatte ved UiO

Når en ansatt ved Universitetet i Oslo er eneforfatter eller medforfatter for en publikasjon, skal forfatteradressen som et minimum være ”Universitetet i Oslo”, "UiO" eller ”University of Oslo”, såfremt publikasjonen er et produkt av arbeid utført i stillingen ved UiO. Underenheters navn (fakulteter, institutter, sentre, museer e.l.) kan også tas med hvis det er ønskelig med synliggjøring av underenhet.

Samme forfatter skal også kreditere andre institusjoner i publikasjonen, dersom kravet i punkt 1 i hovedregelen er innfridd.

Ved bruk av to eller flere institusjonelle forfatteradresser skal disse føres opp på følgende måte: ”Universitetet i Oslo og XXX-institusjon”, eller tilsvarende på andre språk.

Adressen der forfatteren har hovedstilling skal angis først.

Ansatte i rene undervisningsstillinger ved UiO skal ikke benytte UiO som forfatteradresse på publikasjoner, såfremt UiO ikke har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for det publiserte arbeidet.

Adressering for kandidater på UiOs ph.d.-programmer

Ph.d.-kandidater ansatt ved UiO skal, som andre vitenskapelig ansatte, oppgi UiO som forfatteradresse, såfremt publikasjonen er et produkt av arbeid utført i stillingen ved UiO.

Samme forfatter skal også kreditere andre institusjoner i publikasjonen, dersom kravet i punkt 1 i hovedregelen er innfridd.

Eksternt ansatte ph.d.- kandidater skal oppgi UiO som forfatteradresse i publikasjonen, dersom UiO har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for det publiserte arbeidet. En aktiv utøvelse av veilederansvar på den aktuelle publikasjonen er et tilstrekkelig bidrag.

Samme forfatter skal også oppgi hovedarbeidsgivers adresse på publikasjoner, dersom kravet i punkt 1 i hovedregelen er innfridd.

Adressering for eksternt lønnede forskere med tilknytning til UiO

Vi ber hver enkelt enhet om å oppfordre eksternt lønnede forskere om å inkludere Universitetet i Oslo som forfatteradresse i tråd med god skikk for kreditering av samarbeidspartnere, dersom kravet i punkt 1 i hovedregelen er innfridd.

Adressering og kreditering for ansatte med dobbeltstilling i Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo

Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo har vedtatt følgende retningslinjer for adressering og kreditering av vitenskapelige publikasjoner:

  1. En institusjon skal oppgis som forfatteradresse i en publikasjon dersom institusjonen har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for forfatterens medvirkning til det publiserte arbeidet. Dette gjelder uavhengig av forfatterens formelle ansettelsesforhold.
  2. Forfatteren skal oppgi også andre institusjoner som forfatteradresse dersom disse i hvert enkelt tilfelle også tilfredsstiller kravet i punkt 1.
  3. Et ansettelsesforhold eller et veiledningsansvar kan regnes som grunnlag for kreditering av en institusjon, hvis kravet i punkt 1 er innfridd.
  4. Universitets- eller høyskoletilsatt i kombinert vitenskapelig stilling med helseforetak/sykehus skal som hovedregel oppgi adresse både til egen akademisk institusjon (universitet eller høyskole) og helseforetaket. Dette gjelder uavhengig av stillingsandel ved universitet/høyskole og finansiering av stillingen.

Bakgrunnen for at man har inkludert et punkt 4 for denne gruppen ansatte, er at forskningen som finner sted i aksen helsesektor - UH-sektor som hovedregel er av en slik karakter at det er vanskelig å skille de ulike institusjonenes bidrag fra hverandre. Dette er også i tråd med normal praktisering av IPR-rettigheter for oppfinnelser fra ansatte i kombinerte stillinger.

Eksempler på adressering

Hvis forfatteren krediterer institutt for medisinske basalfag UiO og Oslo Universitetssykehus kan adressen settes opp enten slik:

Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.

eller

1.  Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

2. Oslo Universitetssykehus

For at en institusjon skal kunne telle en publikasjon helt eller delvis for rapportering til DBH, skal institusjonens navn framgå som forfatteradresse i selve publikasjonen. Med institusjonens navn menes "Universitetet i Oslo/University of Oslo/UiO". Dersom kun fakultet/institutt/senter er oppført som forfatteradresse er dette ikke tilstrekkelig, og publikasjonen skal dermed ikke krediteres UiO.

Det er obligatorisk å registrere alle forfatteradressene som er oppgitt i publikasjonen.

Publisert 14. juli 2015 11:27 - Sist endret 16. aug. 2021 16:51