Inkluderingsdugnad

Regjeringens inkluderingsdugnad handler om at minst 5 % av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’n.

Målsetning

Inkluderingsdugnaden er regjeringa si satsing for å få fleire i arbeid, og for å ta i bruk kompetansen og arbeidskrafta til dei som er utanfor arbeidslivet. Regjeringa har vedteke at staten skal gå føre i dugnaden. Målet er at minst 5% av dei nytilsette i staten skal vere personar med nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en.

Tiltak

For å understøtte virksomhetene i arbeidet med å oppnå målsettingen er det foretatt:

  1. Endringer i dagens regelverk
    • Arbeidsgiver skal innkalle minst en kvalifisert søker som oppgir å ha fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring til intervju. Med søker med fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring menes en søker som på søknadstidspunktet til sammen har vært utenfor arbeid, utdanning eller opplæring i minst to år de siste fem årene. Fraværet må skyldes rus, soning eller sykdom, herunder psykisk sykdom, eller søkeren må i fraværsperioden ha vært aktivt arbeidssøkende.
    • Slike søkere kan ansettes dersom de er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren.
    • Ovennevnte omfatter likevel ikke søkere som på søknadstidspunktet har fast ansettelse eller midlertidig ansettelse av varighet på mer enn ett år.
  2. En tilpasset løsning i eksisterende elektroniske rekrutteringsprogrammer, hvor også søkere med hull i CV'en kan registreres.
Publisert 21. feb. 2020 11:05 - Sist endret 21. feb. 2020 13:29