Ledelsens spalte

portrettbilde
Publisert 18. des. 2020 12:39

Når jeg nå, om kun få dager, går av som dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil jeg takke hele laget, alle kjære medarbeidere og studenter på fakultet.

portrettbilde
Publisert 20. nov. 2020 11:37

Til tross for nedstengning og korona-restriksjoner leverer fakultetet denne høsten søknader av høy kvalitet fra alle institutter. Det står det respekt av, og vi vil takke vitenskapelige- og administrativt ansatte og ledelsen ved instituttene som sammen sørger for at vi får dette til!

portrettbilde av mann og dame
Publisert 15. okt. 2020 12:58

Nybygget for kjemi, farmasi og livsvitenskap blir Norges største bygg for forskning og høyere utdanning. Bygget skal reise seg i hjertet av Oslo Science City, Norges første innovasjonsdistrikt, og aktiviteter skal utvikles i tett samarbeid med viktige partnere som Oslo Universitetssykehus (OUS), SINTEF, Forskningsparken m.fl. 

portrettbilde
Publisert 18. aug. 2020 09:49

En særdeles vellykket studiestart er gjennomført. Stor takk til ansatte, faddere og ikke minst alle nye studenter som med liv og lyst har skapt en god og ansvarlig studiestart under krevende forhold.

portettbilde
Publisert 13. aug. 2020 22:03

Utviklingen går i retning av tverrfaglig forskning i skjæringspunktet mellom teori, algoritme- og metodeutvikling basert på stor etterspørsel fra flere fagfelt. Med tungregning og avanserte modeller for helsedata deltar vi i utviklingen av persontilpasset medisin. Vår forskning og kunnskap på kunstig intelligens blir avgjørende i overgangen til en mer datadrevet økonomi. 

portrettbilde
Publisert 11. juni 2020 13:23

Et annerledes semester er snart historie. Et krevende semester er snart historie. Et ekstra lærerikt semester er snart historie. Nå retter vi blikket mot neste semester og en mulig ny normalitet.

Publisert 12. mai 2020 12:48

Fra en litt tilbaketrukket tilværelse har studier innen realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo nå en synlig og fremtredende plass i det norske utdanningslandskapet.

portrettbilde
Publisert 3. apr. 2020 11:54

Vi møtes ikke, bortsett fra digitalt. Vi underviser, digitalt. Vi forsker, der vi kan forske. Vi tar ansvar og leverer resultater i hele bredden av vår virksomhet. Takk til alle for enorm innsats og stor lagånd i en rar og vanskelig tid.

portrettbilde
Publisert 16. jan. 2020 08:54

Fakultetet har i løpet av høsten 2019 etablert tematiske områder innen livsvitenskap som reflekterer bredden av instituttenes aktiviteter innen feltet. Sammen med UiO:Livsvitenskap, Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet skal vi i løpet av våren gi en samlet anbefaling til rektoratet om hvilke tematiske områder som skal etableres i de frie arealene i livsvitenskapsbygget. 

Publisert 5. des. 2019 08:35

Stadig større andeler av forskningen finansieres av eksterne kilder og konkurransen om disse midlene blir stadig sterkere. Vårt rådgivende utvalg i strategiske spørsmål har vært på besøk og gitt oss mange gode råd. Hovedspørsmålet har vært hvordan fakultetet skal realisere de ambisiøse målene formulert i vår snart ett år gamle strategi?

Publisert 5. des. 2019 08:21

Etter fakultetets kick-off seminar i slutten av september har det vært god aktivitet knyttet til etableringen av det nye senteret. Et bredt sammensatt utvalg av vitenskapelig ansatte har utarbeidet en beskrivelse av realistiske gevinster ved etablering av senteret, vurdering av senterets bidrag til å realisere MNs og UiOs samfunnsoppdrag, forslag til senterets hovedfokus og tematiske områder for virksomheten. Og ikke minst har utvalget jobbet frem en mulig sentervisjon.

portrettbilde
Publisert 3. okt. 2019 13:20

«Kunnskapsutvikling for en verden i endring» er tittelen på vår strategi. I arbeidet med strategien diskuterte vi ulike tema, blant annet hva vi skal ta hensyn til når vi utvikler vår organisasjon. Her er en kort oppsummering av hva vi anser å være de viktigste punktene når vi driver organisasjonsutvikling.