English version of this page

Undervisningsmobilitet

Vitenskapelig ansatte ved UiO kan reise på kortere undervisningsopphold til avtaleuniversiteter i Europa med støtte fra Erasmus+ for samarbeide med kollegaer, gjesteforelese, holde kurs og veilede PhD-kandidater.

Din enhet kan også invitere en gjesteforeleser fra et partneruniversitet eller ansatte fra en bedrift til å undervise ved enheten.

Administrativt ansatte som ønsker et studieopphold i utlandet  kan søke om støtte til opplæringsmobilitet.

Viktig beskjed i forbindelse med Covid-19:

 • Alle ansatte som skal på utveksling gjennom Erasmus+ bes om å holde seg oppdatert på informasjon som publiseres på UiOs sentrale nettsider om koronasituasjonen.  
 • Alle ansatte ved UiO oppfordres til å oppdatere seg på og følge reiserådene fra UD og FHI.
 • Alle reiser skal være forhåndsgodkjent av nærmeste leder.
 • UiO følger retningslinjene til FHI og fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige og ikke til områder der det er frarådet.
 • Oppdater deg på UDs reiseinformasjon (regjeringen.no), og vurder situasjonen i det landet du planlegger å reise til.


Forutsetninger

 1. Du må være vitenskapelig ansatt eller PhD-kandidat ved UiO.
 2. Ditt institutt må ha en Erasmus-avtale med det europeiske universitetet du skal besøke. Undervisningsmobilitet må inngå i avtalen. Ta kontakt med lokal internasjonal koordinator/avtaleansvarlig for oversikt over hvilke europeiske universiteter instituttet ditt har ansattmobilitetsavtaler med.
 3. Undervisningen må være en integrert del av undervisningsopplegget ved mottakerinstitusjonen.
 4. Oppholdet må vare mellom 2 dager og 2 måneder. Normalt gis det støtte for 3-5 arbeidsdager. Lengre opphold må begrunnes spesielt. Det bevilges støtte for opptil to reisedager.
 5. Du må undervise i minimum 8 timer per uke. (Merk: Dersom det er et kombinert opphold av undervisning og opplæring, vil det kun være krav om 4 timers undervisning. Fyll i så fall inn en kommentar om dette i søknadsskjemaet.)
 6. Innhold, omfang og datoer for oppholdet må være avklart med mottakerinstitusjonen på søknadstidspunktet.
 7. Leder må godkjenne oppholdet og være innforstått med å dekke kostnadene som overstiger stipendbeløpet.
 8. Førstegangssøkere prioriteres dersom det er mange søkere. Det innvilges kun ett stipend per ansatt per akademisk år (og så langt midlene rekker).

Merk: Kun søknader som oppfyller alle kriteriene ovenfor vil bli vurdert.

Tilskudd

 • Tilskuddet er ment som et bidrag for å øke ansattmobiliteten ved UiO.
 • Tilskuddet vil kun dekke deler av utgiftene forbundet med oppholdet. Det forventes at enheten dekker overskytende beløp.
 • Se oversikt over tilskuddssatsene.
 • Tilskuddet overføres til instituttet/enheten din etter at oppholdet er gjennomført.

Slik søker du

En komplett søknad består av:

 1. Søknadsskjema (nettskjema)
 2. Invitasjonsbrev som spesifiserer datoer for oppholdet og undervisningsopplegget (lastes opp i søknadsskjemaet)
 3. Mobility Agreement (pdf) signert av søker og søkers nærmeste leder (lastes opp i søknadsskjemaet)

Merk: Kun fullstendige søknader vil bli vurdert.

Tips:

 • Ha tidlig kontakt med vertsinstitusjonen slik at invitasjonsbrevet foreligger når du søker. 
 • Bruk god tid på søknadsskjemaet. Du vil måtte redegjøre for oppholdets innhold, lengde, formål og forventede resultater
 • Husk å orientere internasjonal koordinator ved ditt fakultet om at du søker. Hun/han vil også kunne veilede deg underveis i søknadsprosessen.

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende. Saksbehandlingstiden kan være på inntil fire uker, så du må søke innen det dersom du skal være sikker på at du får tildelt støtte før avreise. Søknader som blir sendt inn i etterkant av opphold vil ikke bli innvilget.

Spesielle behov

Ansatte med særskilte behov oppfordres til å søke. Kontakt oss for mer informasjon om muligheten til å søke ekstra midler for å dekke utgifter tilknyttet spesielle behov dersom dette er aktuelt for deg.

Stipendkontrakt

Hvis oppholdet kvalifiserer til støtte, får du tilsendt en stipendkontrakt. Denne signeres og returneres til ansattmobilitet@admin.uio.no før avreise.

Under oppholdet

Be mottakerinstitusjonen bekrefte datoene for oppholdet ditt ved å signere skjemaet Confirmation of Erasmus Staff Mobility for Teaching (word).

Ved hjemkomst

Instituttet/enheten refunderes stipendbeløpet så sant følgende foreligger:

 • Lever bekreftelse på utført opphold med nøyaktige datoer, signert av vertsinstitusjonen: Confirmation of Erasmus Staff Mobility for Teaching (word) til ansattmobilitet@admin.uio.no
 • Du legger selv ut for utgifter i forbindelse med reisen, og fører deretter en vanlig reiseregning til eget institutt/enhet i HR-portalen. Merk at stipendet er ikke ment å dekke alle utgifter knyttet til oppholdet. Skulle reiseutgiftene overskride støttebeløpet må instituttet ditt/enheten din dekke det overskytende beløpet.
 • Du må så sende kopi av reise- og utgiftsrefusjon til ansattmobilitet@admin.uio.no Når Erasmus-teamet har mottatt kopi av reiseregning, vil stipendbeløpet blir overføres til enheten. Skulle utgiftene være mindre enn stipendbeløpet, er det reiseregningen som avgjør hvor mye som blir overført til instituttet ditt.
 • Lever en elektronisk rapport. Du får tilsendt lenke til din e-post.

Til enhetens økonomiansvarlig:

Den ansatte legger selv ut for utgifter i forbindelse med reisen, og fører deretter en vanlig reiseregning til eget institutt/enhet i HR-portalen. Den ansatte sender kopi av reise- og utgiftsrefusjon til ansattmobilitet@admin.uio.no Når Erasmus-teamet har mottatt kopi av reiseregning, blir stipendbeløpet overført til enheten.

Invitere gjesteforelesere fra EU-land

Din enhet kan også invitere gjesteforelesere fra europeiske partneruniversiteter eller ansatte fra bedrifter til å undervise ved UiO i en kortere periode. Dette kan instituttet/enheten organisere selv, men vi ber om at dere gir beskjed til UiOs Erasmus-koordinatorer på erasmus-uio@admin.uio.no også.

Gjesteforelesere fra programlandsuniversiteter søker om mobilitetsstipend ved sitt hjemmeuniversitet.
 

Publisert 27. juni 2016 09:01 - Sist endret 2. nov. 2020 13:58