English version of this page

Undervisningsmobilitet

Vitenskapelig ansatte ved UiO kan reise på kortere undervisningsopphold til avtaleuniversiteter i Europa med støtte fra Erasmus+ for samarbeide med kollegaer, gjesteforelese, holde kurs og veilede PhD-kandidater.

Din enhet kan også invitere en gjesteforeleser fra et partneruniversitet eller ansatte fra en bedrift til å undervise ved enheten.

Administrativt ansatte som ønsker et studieopphold i utlandet  kan søke om støtte til opplæringsmobilitet.


Forutsetninger

 1. Du må være vitenskapelig ansatt eller PhD-kandidat ved UiO.
 2. Ditt institutt må ha en Erasmus-avtale med det europeiske universitetet du skal besøke. Undervisningsmobilitet må inngå i avtalen. Ta kontakt med lokal internasjonal koordinator/avtaleansvarlig for oversikt over hvilke europeiske universiteter instituttet ditt har ansattmobilitetsavtaler med.
 3. Undervisningen må være en integrert del av undervisningsopplegget ved mottakerinstitusjonen.
 4. Oppholdet må vare mellom 2 dager og 2 måneder. Normalt gis det støtte for inntil 2 uker. Lengre opphold må begrunnes spesielt. Det bevilges støtte for opptil to reisedager.
 5. Du må undervise i minimum 8 timer per uke.
 6. Innhold, omfang og datoer for oppholdet må være avklart med mottakerinstitusjonen på søknadstidspunktet.
 7. Leder må godkjenne oppholdet og være innforstått med å dekke kostnadene som overstiger stipendbeløpet.

Merk: Kun søknader som oppfyller alle kriteriene ovenfor vil bli vurdert. Førstegangssøkere prioriteres dersom det er mange søkere.

Tilskudd

 • Tilskuddet er ment som et bidrag for å øke ansattmobiliteten ved UiO.
 • Tilskuddet vil kun dekke deler av utgiftene forbundet med oppholdet. Det forventes at enheten dekker overskytende beløp.
 • Se oversikt over tilskuddssatsene.
 • Tilskuddet overføres til instituttet/enheten din etter at oppholdet er gjennomført.

Slik søker du

En komplett søknad består av:

 1. Søknadsskjema
 2. Invitasjonsbrev som spesifiserer datoer for oppholdet og undervisningsopplegget (lastes opp i søknadsskjemaet)
 3. Mobility Agreement signert av søker og søkers nærmeste leder (lastes opp i søknadsskjemaet)

Merk: Kun fullstendige søknader vil bli vurdert.

Tips:

 • Ha tidlig kontakt med vertsinstitusjonen slik at invitasjonsbrevet foreligger når du søker. Du må også ha tilgjengelig vertsinstitusjonens Participant Identification Code (ec.europa.eu). Be om at denne oppgis sammen med invitasjonen eller send en e-post til ansatt@mobilitet.admin.uio.no.
 • Bruk god tid på søknadsskjemaet. Du vil måtte redegjøre for oppholdets innhold, lengde, formål og forventede resultater
 • Husk å orientere internasjonal koordinator ved ditt fakultet om at du søker. Hun/han vil også kunne veilede deg underveis i søknadsprosessen.

Søknadsfrist

Det er ingen fast søknadsfrist, men du bør søke i god tid før avreise. Søknadene behandles fortløpende. Saksbehandlingstiden kan være på inntil fire uker.

Spesielle behov

Ansatte med særskilte behov oppfordres til å søke. Kontakt oss for mer informasjon om muligheten til å søke ekstra midler for å dekke utgifter tilknyttet spesielle behov dersom dette er aktuelt for deg.

Stipendkontrakt

Hvis oppholdet kvalifiserer til støtte, får du tilsendt en stipendkontrakt. Denne signeres og returneres til ansattmobilitet@admin.uio.no før avreise.

Under oppholdet

Be mottakerinstitusjonen bekrefte datoene for oppholdet ditt ved å signere skjemaet Confirmation of Erasmus Staff Mobility for Teaching (word).

Ved hjemkomst

Instituttet/enheten refunderes stipendbeløpet så sant følgende foreligger:

 • Mobilitetsrapport (levert online. Du mottar rapporten til utfylling per e-post)
 • Bekreftelse på utført mobilitetsopphold med nøyaktige datoer, signert av vertsinstitusjonen: Confirmation of Erasmus Staff Mobility for Teaching (word)
 • Kvittering fra HR-portalen på at reiseregningen er levert. Merk: Husk å legge ved stipendkontrakten til reiseoppgjøret.

Til enhetens økonomiansvarlig: Enheten belaster Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering (SFUI) i Basware. Beløpet som belastes angis i den ansattes stipendkontrakt. Ta kontakt med Erasmus-koordinator med spørsmål.

Invitere gjesteforelesere fra EU-land

Din enhet kan også invitere gjesteforelesere fra europeiske partneruniversiteter eller ansatte fra bedrifter til å undervise ved UiO i en kortere periode. Dette kan instituttet/enheten organisere selv, men vi ber om at dere gir beskjed til UiOs Erasmus-koordinatorer på erasmus-uio@admin.uio.no også.

Gjesteforelesere fra programlandsuniversiteter søker om mobilitetsstipend ved sitt hjemmeuniversitet.
 

Publisert 27. juni 2016 09:01 - Sist endret 9. mars 2017 13:00