English version of this page

Opplæringsmobilitet

Alle UiO-ansatte kan søke Erasmus-midler til korte opplæringsopphold ved universiteter, bedrifter og organisasjoner i Europa. Oppholdet må godkjennes av lederen din og være nyttig og relevant for ditt arbeidsområde.

Vitenskapelig ansatte som ønsker å undervise i utlandet kan søke om støtte til undervisningsmobilitet.

Programmets formål

Mobilitetsstøtten er ment å øke nivået på internasjonal aktivitet ved UiOs avdelinger og enheter ved å tilby dem økonomisk kompensasjon. Ved å refundere noen av kostnadene knyttet til opphold i utlandet til den aktuelle avdelingen/enheten, håper vi å gi flere ansatte muligheten til å reise utenlands.

Hva kan du få støtte til

 • Du kan få støtte til opplæringsopphold i Erasmus+ programland.
 • Oppholdets varighet ved mottagerinstitusjon må være minimum to dager. Du kan få støtte til opptil to reisedager i tillegg.
 • Maksimal lengde er 60 dager, og den daglige stipendsatsen reduseres etter den 14.dagen. Opphold utover 1 arbeidsuke (5 dager) må begrunnes spesielt. Det vanlige er å søke om støtte til 3-5 arbeidsdager, og normalt vil en ikke få støtte til mer enn 5 dager. Dette for å sørge for at flest mulig får muligheten til å benytte seg av tilbudet.  
 • Deltakelse på konferanser støttes ikke.
 • Dersom du reiser til en utdanningsinstitusjon må den ha et Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).
 • Det er ikke et krav at UiO har Erasmusavtale med institusjonen du reiser til.
 • Førstegangssøkere prioriteres dersom det er mange søkere. Det innvilges kun ett stipend per ansatt per akademisk år (og så langt midlene rekker).

Eksempler på hva du kan få støtte til

 • Deltakelse på "staff training week", "international week", "partner days” og lignende
 • Jobbskygging: administrativt ansatte reiser til et universitet for å lære av kollegers erfaringer og beste praksis
 • Seminarer og workshops ved utdanningsinstitusjoner eller andre relevante organisasjoner
 • Opplæring i lab (for vitenskapelig ansatte og stipendiater)
 • Metodekurs og sommerkurs (for vitenskapelige ansatte og stipendiater)
 • Opphold i en bedrift for opplæring eller observasjon
 • Språkkurs

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle behov som krever tilrettelegging, kan du søke om ekstra midler til dette. Midlene skal dekke ekstrautgifter som ikke blir dekket av hjelpemidler/støtte som du har krav på å ta med deg fra Norge. Kontakt oss for mer informasjon dersom dette er aktuelt for deg.

Tilskuddssatser

Se oversikt over tilskuddssatser.

Hvordan gjør du for å søke?

Lederen din bekrefter at oppholdet er godkjent og at enheten din er villig til å dekke kostnader utover mobilitetstilskuddet. Mobilitetstilskuddet beregnes ut ifra faste satser fra Europakommisjonen, fordelt på "individuell støtte" og "reisestøtte". Du legger selv ut for utgifter i forbindelse med oppholdet, og leverer reiseregning i selvbetjeningsportalen i etterkant. Tilskuddet overføres direkte til instituttet ditt/enheten din etter oppholdet.

Mobilitetstilskuddet er ment å øke den internasjonale aktiviteten på instituttene/enhetene gjennom å tilby økonomisk kompensasjon til instituttene. Ved at instituttene/enhetene får dekket noen av utgiftene ved utenlandsopphold gjennom erasmusmidler håper vi at flere får mulighet til å reise ut.

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende. Saksbehandlingstiden kan være på inntil fire uker, så du må søke innen det dersom du skal være sikker på at du får tildelt støtte før avreise. Søknader som blir sendt inn i etterkant av opphold vil ikke bli innvilget.

Før oppholdet

 1. Ta kontakt med internasjonal koordinator ved din enhet, slik at instituttet ditt er informert og du kan få hjelp underveis i prosessen. Stipendiater oppfordres i tillegg til å kontakte sin PhD-koordinator.
 2. Få bekreftelse fra mottakerinstitusjonen ved å:
  • kontakte en institusjon du ønsker å reise til for å høre om de vil ta i mot deg, eller
  • søke/melde deg på aktuelt arrangement/kurs
 3. Få bekreftelse fra leder:
 4. Fyll ut elektronisk søknadsskjema til UiO.
  • Du må redegjøre for oppholdets innhold, lengde, formål og forventede resultater.
  • Legg ved invitasjon eller bekreftelse fra mottakerinstitusjonen.
  • Legg ved signert Mobility Agreement.
 5. Dersom du får innvilget støtte, vil du få tilsendt en stipendkontrakt som må signeres og returneres til erasmusteamet før avreise.

Underveis i oppholdet

Be mottakerinstitusjonen bekrefte datoene ved å signere skjemaet Confirmation of Erasmus Staff Mobility for Training (word).

Etter oppholdet

 1. Returner Confirmation of Erasmus Staff Mobility for Training (word) signert av mottakerinstitusjonen til UiOs Erasmusteam. Skjemaet kan gjerne sendes på epost. Vi trenger ikke originalen.
 2. Du legger selv ut for utgifter i forbindelse med reisen, og fører deretter en vanlig reiseregning til eget institutt/enhet i selvbetjeningsportalen, se veiledning. Merk at stipendet er ikke ment å dekke alle utgifter knyttet til oppholdet. Skulle reiseutgiftene overskride støttebeløpet, må instituttet ditt/enheten din dekke det overskytende beløpet.
 3. Du må så sende kopi av reise- og utgiftsrefusjon til ansattmobilitet@admin.uio.no. Når Erasmus-teamet har mottatt kopi av reiseregning, vil stipendbeløpet blir overføres til enheten. Skulle utgiftene være mindre enn stipendbeløpet, er det reiseregningen som avgjør hvor mye som blir overført til instituttet ditt.
 4. Lever en elektronisk rapport. Du får tilsendt lenke.

Grønn mobilitet

Ansatte som reiser grønt kan få et tilleggsstipend på 50 EUR. Ta kontakt dersom dette er aktuelt.

 

Publisert 27. juni 2016 08:57 - Sist endret 15. des. 2021 10:44