Frukostmøte

Partnerforum arrangerer fire frukostmøte i året.

Gratis inngang for tilsette hos partnarane (deltakaravgift er allereie betalt via medlemsavgifta i Partnerforum). Deltakaravgift for andre interesserte er kr. 400,-.

Kommande

Bernt Hagtvet
Tid og stad: 19. des. 2018 08:00 - 10:30, Hovedbølet, Akersgata 64-68

Frukostseminar med utgangspunkt i Hannah Arendts rettsreportasje fra 1963.

Tidlegare

Tid og stad: 3. sep. 2018 08:30 - 10:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Kva skjer når politikarane vil selge ein politikk om utflytting av statlege arbeidsplassar samtidig som vi skal effektivisere og skape ein sterkare kunnskapsøkonomi?

Tid og stad: 22. mai 2018 08:30 - 10:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Partnerforum inviterer til frukostseminar om kvantifisering og tal som vert brukt for å belyse trender i samfunnsutviklinga og til å utforme politikk. Når vi skal talfeste alt frå utslepp av klimagassar frå kuer til den samfunnsøkonomiske lønnsomheita ved eit vegstykke, kva kan då desse tala fortelle oss - og kva er det dei ikkje fortel oss?

 

Tid og stad: 10. apr. 2018 08:30 - 10:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Kva for politiske, økonomiske og militære utfordringar står vi overfor? Både statlege og ikkje-statlege aktørar tek i bruk nye makt- og påverknadsmidler som krev politisk, økonomisk og militær innsikt. Det er eit auka behov for ei heilhetleg analyse av politisk risiko.  

Bernt Hagtvet
Tid og stad: 19. des. 2017 08:00 - 10:30, Hovedbølet, Akersgata 64-68

Det totalitære samfunn og notida

Kor aktuell er Orwells diagnose i dag? Bernt i møte med Datatilsynet og Teknologirådet

Tid og stad: 20. sep. 2017 08:30 - 10:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Populistiske strømningar har prega det politiske livet og val og avgjerder i ei rekke land dei siste åra. Dei har også vore synlege i årets valkamp i forkant av stortingsvalet 11. september. Vi ser nærare på fenomenet populisme og kva slike strømningar i verda har å seie for Norge.

Tid og stad: 6. sep. 2017 08:30 - 10:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Hvordan kan forvaltningen best innfri krav om modernisering, effektivisering og raske omveltninger - i en tid da byråkratiet er under press?

 

Tid og stad: 4. apr. 2017 08:00 - 10:00, Akersgt. 59

Innovasjon, prøving og feiling på sosiale medier

Det finst i dag ingen overordna retningslinjer for bruk av sosiale media i forvaltninga, men nesten alle departement er til stades på plattformer som Facebook og Twitter. 

Bernt Hagtvet
Tid og stad: 19. des. 2016 08:00 - 10:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Kva skjer? Er demokratiet under press? Kan ein meir enn 100 år gammal rettsskandale gi oss innsikter i dag?

Vingeklipping (illustrasjon)
Tid og stad: 26. sep. 2016 08:30 - 10:30, Akersgaten 64-68, Aud. Hovedbølet

Frukostseminar om varslingsintituttets status i forvaltninga

Tid og stad: 29. apr. 2016 08:00 - 10:30, Akersgata 64-68, Hovudbølet

Frukostseminar om risikobilde og risikoaksept.

Kva har mest å seie for at vi skal kjenne oss trygge? Kva truslar er vi villige til å leve med?  

Tid og stad: 9. feb. 2016 08:00 - 10:30, Akersgt. 59, aud i R5

Kva kjenneteiknar utviklinga frå 1970 og fram til i dag?

Partnerforum inviterte til frukostmøte med Einar Lie. Sentrale embetspersonar kommenterte.

Tid og stad: 3. des. 2015 08:30 - 10:30, Akersgaten 59 (R5), Aud

Europa har vore i ei langvarig krise dei siste åra: Finanskrise, arbeidsløysekrise, demokratisk underskot i EU, krav om territoriell separatisme (Katalonia, Skottland), Russlands nye maktstilling og konflikten i Aust-Ukraina, terrorisme i Paris og København – og no ei massiv flyktningkrise.

Vaklar det europeiske statssystemet under desse utfordringane?

Tid og stad: 1. sep. 2015 08:25 - 10:30, Norad, Ruseløkkveien 26, Auditoriet

Gode anskaffingar stiller nye krav til både leiarar og medarbeidarar i det daglege arbeidet.

Tid og stad: 28. apr. 2015 08:25 - 10:00, Auditoriet, Akersgt. 59 (R5)

På dette frukostmøtet såg Partnerforum på statsforvaltninga si rolle i den offentlege debatten og på kva slags ytringsfridom og ytringsplikt ein har og burde ha i staten.

Tid og stad: 15. jan. 2015 08:30 - 10:30, Akersgate 59 (R5), auditoriet

På Partnerforums første frukostseminar i 2015 tok vi føre oss medarbeidarundersøkingar og korleis ein kan få til ein best mogleg prosess som gir verksemda og medarbeidarane ein meirverdi.

Tid og stad: 28. nov. 2014 08:30 - 10:30, Universitetet i Oslo, Domus Bibliotheca, Aud. 14

I starten av november set FNs klimapanel punktum for den femte hovudrapporten.

Tid og stad: 10. nov. 2014 08:30 - 10:30, Akersgate 59 (R5), auditoriet

Partnerforums frukostmøte 10. november 2014: Omorganiseringar i offentlege og private verksemder kan skape sterke kjensler hjå tilsette og eigarar. Det kan påverke dei tilsette si fellesskapsoppleving, deira engasjement, lojalitet og effektivitet. Både organisasjonsidentitet og -kultur blir påverka av slike endringar.

Tid og stad: 13. juni 2014 08:00 - 10:00, Akersgate 59 (R5), auditoriet

På Partnerforums andre frukostmøte i 2014 såg vi på korleis forvaltninga kan fange opp og kjempe ned korrupsjon i eigne rekker og i samhandling med andre.

Tid og stad: 17. feb. 2014 08:00 - 10:00, Akersgata 64-68, aud. Hovedbølet (Arbeids- og sosialdepartementet)

Partnerforum inviterte til frukostmøte om leiingsteori og styringsutfordringar i staten. Vi presenterte og kommenterte ei ny bok om transformasjonsleiing.

Tid og stad: 11. des. 2013 08:00 - 10:00, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

Korleis arbeider forvaltninga med å utvikle og realisere idear? Kva kjenneteiknar verksemder som verkeleg klarer å få fram dei gode ideane og dei innovative løysingane?

Tid og stad: 23. apr. 2013 08:00 - 10:00, Akersgt 59 (R5), auditoriet

Styrt organisasjonsendring er ein prosess som ofte går på tvers av hierarkiske inndelingar. Mange organisasjonar er likevel ikkje i stand til å gjennomføre tverrgåande prosjekt.

Partnerforum inviterte til frukostmøte om endringsleiing.

Tid og stad: 4. apr. 2013 08:00 - 10:00, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

På dette frukostmøtet såg vi på kva for særlege utfordringar som er knytte til strategiutvikling og -iverksetjing i det offentlege.

Tid og stad: 7. des. 2012 08:00 - 10:00, Handelshøyskolen BI, Rom C2-060 (Nydalen, Oslo)

Frukostmøte om tilsyn, beredskap og samhandling.

Tid og stad: 22. nov. 2012 08:00 - 10:00, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

ARENA Senter for europaforsking ved Universitetet i Oslo og Partnerforum inviterer til fagleg påfyll om EU og utviklinga i Europa. Med fredspristildelinga som bakteppe ser vi på utviklinga i Europa og spør korleis den norske forvaltninga må tilpasse seg EU.