Frukostseminar

Partnerforum arrangerer fire frukostseminar i året.

Gratis inngang for tilsette hos partnarane (deltakaravgift er allereie betalt via medlemsavgifta i Partnerforum). Deltakaravgift for andre interesserte er kr. 400,-.

Tidlegare

Kort om hva bilde inneholder
Tid og stad: 23. mai 2022 08:3010:30, Digitalt eller Domus Juridica, Kristian Augusts gt. 17, Oslo

EU har ofte blitt beskrevet som en økonomisk stormakt. Kan EU også bli en betydelig sikkerhetspolitisk aktør? Hva slags EU er i ferd med å vokse frem? Perspektiver fra de nordiske landene.

 

Bilde av Stortinget
Tid og stad: 6. apr. 2022 08:3010:00, Domus Juridica, aud. 3

Parlamentenes rolle for utforming av kunnskapsbasert politikk

Bildet kan inneholde: produkt, gest, gjøre, illustrasjon, kunst.
Tid og stad: 7. feb. 2022 08:3010:00, Webinar

Hvordan foregår egentlig rekruttering av dagens og morgendagens ledere i staten? 
 

Seminaret er flyttet til 7. februar (fra 18. januar). Alle påmeldinger fra tidligere dato blir stående, så det er ikke nødvendig å melde seg på på nytt. 

 

Bernt Hagtvet
Tid og stad: 16. des. 2021 08:0010:30, Domus Juridica, aud. 3.

Idear har konsekvensar. Politiske idear har store konsekvensar. I dette frukostseminaret drøfter vi arven etter Georges Sorel i eit forsøk på å avdekke røtene til den høgre-ekstremismen vi ser i dag.

Bildet inneholder bøker i bokhyller
Tid og stad: 11. nov. 2021 08:3010:00, Domus Juridica, aud. 3

Et klart språk fra myndighetene har stor betydning for alle deler av samfunnet.  Hvordan kan myndighetenes språk bidra til at befolkningens medborgerskap tas vare på?

Bildet kan inneholde: azure, tegnefilm, organisme, verden, gest.
Tid og stad: 16. apr. 2021 08:3010:00, Webinar

Står lojalitetsplikten over ytringsfriheten? Bør forvaltningen i større grad få ytre seg om generelle forvaltningspolitiske spørsmål uten å bli tatt til inntekt som politiske aktører? Partnerforum inviterer til webinar og spør hvordan vi bør balansere i dette landskapet.

Bernt Hagtvet
Tid og stad: 16. des. 2020 08:3010:30, Digitalt

30 år etter Tyskland vart samla - og månader før Angela Merkl avsluttar si lange periode som kansler – kva no?

Henter forslag fra Google
Tid og stad: 9. okt. 2020 08:3010:30, Akersgt 64, aud. Hovedbølet

Hva skal til for at alle blir bedre? Hva oppnår de som er gode? Velkommen til frokostseminar med Partnerforum.

Bildet kan inneholde: himmel, blå, sky, skorstein, røyk.
Tid og stad: 10. sep. 2020 10:0012:00, Digitalt seminar

Hva handler prinsippet "forurenser betaler" om, og er det effektivt? 

Bernt Hagtvet
Tid og stad: 19. des. 2019 08:0010:30, Hovedbølet, Akersgata 64-68

Kva kan vi lære av den spanske borgarkrigen i dag?

Henter forslag fra Google
Tid og stad: 27. nov. 2019 08:3010:30, Professorboligen, Universitet i Oslo, Karl Johans gate 47

Kva krev ei omlegging frå tradisjonell opplæring til digital læring?

Henter forslag fra Google
Tid og stad: 11. sep. 2019 08:3010:30, UiO sentrum, Karl Johans gate 47, Domus Academica, Gamle festsal

Treffer nye retningslinjer og dilemmasamling utfordringene for forvaltningen? 

Tid og stad: 24. apr. 2019 12:0015:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Et bidrag til mer kunnskapsbasert politikkutvikling?

Bernt Hagtvet
Tid og stad: 19. des. 2018 08:0010:30, Hovedbølet, Akersgata 64-68

Frukostseminar med utgangspunkt i Hannah Arendts rettsreportasje fra 1963

Tid og stad: 3. sep. 2018 08:3010:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Kva skjer når politikarane vil selge ein politikk om utflytting av statlege arbeidsplassar samtidig som vi skal effektivisere og skape ein sterkare kunnskapsøkonomi?

Tid og stad: 22. mai 2018 08:3010:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Partnerforum inviterer til frukostseminar om kvantifisering og tal som vert brukt for å belyse trender i samfunnsutviklinga og til å utforme politikk. Når vi skal talfeste alt frå utslepp av klimagassar frå kuer til den samfunnsøkonomiske lønnsomheita ved eit vegstykke, kva kan då desse tala fortelle oss - og kva er det dei ikkje fortel oss?

 

Tid og stad: 10. apr. 2018 08:3010:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Kva for politiske, økonomiske og militære utfordringar står vi overfor? Både statlege og ikkje-statlege aktørar tek i bruk nye makt- og påverknadsmidler som krev politisk, økonomisk og militær innsikt. Det er eit auka behov for ei heilhetleg analyse av politisk risiko.  

Bernt Hagtvet
Tid og stad: 19. des. 2017 08:0010:30, Hovedbølet, Akersgata 64-68

Det totalitære samfunn og notida

Kor aktuell er Orwells diagnose i dag? Bernt i møte med Datatilsynet og Teknologirådet

Tid og stad: 20. sep. 2017 08:3010:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Populistiske strømningar har prega det politiske livet og val og avgjerder i ei rekke land dei siste åra. Dei har også vore synlege i årets valkamp i forkant av stortingsvalet 11. september. Vi ser nærare på fenomenet populisme og kva slike strømningar i verda har å seie for Norge.

Tid og stad: 6. sep. 2017 08:3010:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Hvordan kan forvaltningen best innfri krav om modernisering, effektivisering og raske omveltninger - i en tid da byråkratiet er under press?

 

Tid og stad: 4. apr. 2017 08:0010:00, Akersgt. 59

Innovasjon, prøving og feiling på sosiale medier

Det finst i dag ingen overordna retningslinjer for bruk av sosiale media i forvaltninga, men nesten alle departement er til stades på plattformer som Facebook og Twitter. 

Bernt Hagtvet
Tid og stad: 19. des. 2016 08:0010:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Kva skjer? Er demokratiet under press? Kan ein meir enn 100 år gammal rettsskandale gi oss innsikter i dag?

Vingeklipping (illustrasjon)
Tid og stad: 26. sep. 2016 08:3010:30, Akersgaten 64-68, Aud. Hovedbølet

Frukostseminar om varslingsintituttets status i forvaltninga

Tid og stad: 29. apr. 2016 08:0010:30, Akersgata 64-68, Hovudbølet

Frukostseminar om risikobilde og risikoaksept.

Kva har mest å seie for at vi skal kjenne oss trygge? Kva truslar er vi villige til å leve med?  

Tid og stad: 9. feb. 2016 08:0010:30, Akersgt. 59, aud i R5

Kva kjenneteiknar utviklinga frå 1970 og fram til i dag?

Partnerforum inviterte til frukostmøte med Einar Lie. Sentrale embetspersonar kommenterte.