FARMBIOS4860 – Avansert molekylær og farmasøytisk mikrobiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en videregående innsikt i utvalgte emner innen farmasøytisk mikrobiologi, hvor det molekylærbiologiske aspektet og interaksjon mellom infeksiøst agens og vertscelle, samt interaksjon mellom infeksiøst agens og antimikrobielle midler, blir belyst. Det gis i tillegg teoretisk undervisning om mikrobiologiske aspekter ved kontroll av vaksiner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du

  • inngående kunnskap om struktur, patogenese, virulensfaktorer, virulensmekanismer og vert-parasitt interaksjoner hos utvalgte patogene bakterier, virus og eukaryote mikroorganismer.
  • inngående forståelse av antibakterielle og antivirale midlers virkning.
  • avansert kunnskap om de genetiske faktorer som bestemmer mikroorganismenes virulens og resistens mot antimikrobielle midler.
  • inngående kunnskap om cellebiologiske prosesser og molekylære mekanismer i infeksjonsbiologi.
  • avansert evne til analyse og kritisk vurdering av forskningsarbeid (metoder, resultater, vitenskapelige konklusjoner), oppøvd gjennom deler av pensum bestående av review- og originalartikler
  • evne til å kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet infeksjonsbiologi, antimikrobiell terapi og resistens til spesialister innen fagområdet.

Opptak til emnet

Emnet er primært for studenter som er tatt opp til det 5-årige masterprogrammet i farmasi og som har bestått alle emner til og med FARM3130 – Farmasøytisk praksis og godkjent alle obligatoriske deler i emnene FARM4100 – Persontilpasset legemiddelbehandling, FARM4110 – Videregående biofarmasi og formuleringsteknologi og FARM4120 – Utvikling av legemidler eller studenter som har studierett til det 2-årige masterprogrammet i biovitenskap ved Universitetet i Oslo.

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Farmasistudenter må kontakte studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt for å bli meldt opp til undervisning og eksamen.

Andre kan søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig. Ta kontakt med studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt.

For studenter med farmasibakgrunn uten opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi. 

For studenter med biovitenskapbakgrunn:  Studenter skal i utgangspunktet ha fullført bachelorgrad i Biovitenskap eller tilsvarende. Adgang til emnet vil kunne gis andre studenter (eksempelvis studenter fra Erasmus eller andre utvekslingsprogram) etter personlig søknad, ved dokumentert teoretisk bakgrunn i mikrobiologi eller molekylærbiologi tilsvarende emnene BIOS2900 – Molekylærbiologi (videreført) og BIOS3910 – Mikrobiologi og mykologi.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

  • 20 - 21 forelesninger
  • Obligatorisk kurs (heldags, temadag) om vaksiner ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.
  • 1 obligatorisk oppgave med innhenting og evaluering av faglitteratur, som ender med at studentene i grupper lager en poster hver, som presenteres for de andre studentene og som evalueres av faglærere og evt. andre fagpersoner innen mikrobiologi.

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent obligatorisk undervisning og obligatoriske innleveringer er gyldige i 3 år.

Ved få påmeldte studenter kan emnet bli avlyst.

Eksamen

Avsluttende skriftlig digital eksamen, 4 timer,  eller muntlig eksamen, avhengig av antall studenter som tar emnet. Avsluttende eksamen teller 100 % ved sensurering. Avgjørelse om eksamensform blir tatt rundt midten av semesteret.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Du vil kunne benytte kalkulator i Inspera hvis eksamen avholdes skriftlig.

Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, hvis eksamen avholdes muntlig.

Eksamensspråk

Eksamensopppgaven gis på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2022 23:13:21

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk