Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler prosessene som former jordens overflate. Disse prosessene knyttes til rennende vann (fluviale prosesser), breer (glasiale prosesser), frost i jord (periglasiale prosesser) og skråninger (gravitative prosesser). I emnet blir det lagt vekt på hvordan disse prosessene bearbeider landoverflaten i alpine og polare strøk. Det arrangeres et feltkurs mot slutten av semesteret.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du:

 • kjenne til de fysiske prosessene som former landskapet, spesielt i kalde områder
 • forstå isbreenes massebalanse, dynamikk og hydrologi
 • ha forståelse av transport av materiale ved hjelp av fluviale og gravitative prosesser
 • kjenne til betydningen av temperaturvariasjoner i bakken
 • kunne beregne massebalanse og deformasjonshastighet på en isbre
 • kunne beregne varmetransport i bakken
 • kunne bruke vannføringskurver til å beregne sedimenttransport og erosjon av et landskap

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjon er det et krav at du har bestått et HMS-kurs i feltsikkerhet:

  Overlappende emner

  Undervisning

  Forelesninger og øvelser tilsvarende 6 timer pr. uke.

  Det er et obligatoriske feltkurs på 3-4 dager, og to obligatoriske dagsekskursjoner, en i mars med innsamling av snødata, og en i mai. Aktivitetene i felt er felles med emnet GEO2330 – Hydrologi. Fra feltkurset skal det skrives en feltrapport som teller med i sluttkarakter.

  Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

  Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

  Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

  Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag

  Kostnader ved å ta emnet

  Feltkurset er obligatorisk og har en egenandel på 150 kroner døgnet.

  Eksamen

  • Rapport fra feltkurs teller 30 % ved sensurering.
  • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 70 % ved sensurering.
  • Både rapport fra feltkurs og avsluttende eksamen må være bestått hver for seg for å bestå kurset. 

  Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

  Hjelpemidler til eksamen

  Ingen hjelpemidler er tillatt.

  Eksamensspråk

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

  Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

  Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

  Se mer om eksamen ved UiO

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. jan. 2021 09:12:44

  Fakta om emnet

  Studiepoeng
  10
  Nivå
  Bachelor
  Undervisning
  Vår
  Eksamen
  Vår
  Undervisningsspråk
  Norsk (engelsk på forespørsel)