Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til hydrologi som er læren om vann - dets forekomst og kretsløp på landjorda. Du får grunnleggende kunnskaper om de viktigste komponentene i det hydrologiske kretsløpet som nedbør (snø og regn), fordampning, mark- og grunnvann og avrenning i bekk og elver. Vannbalansen studeres både globalt og for Norge spesielt, men hovedvekten er på nedbørsfelt og forståelse av de prosesser som styrer vannets strømning fra det treffer bakken til det renner ut i havet. Det legges vekt på en fysisk prosessforståelse, inkludert transport av vann og energi i jordsystemet. Du får erfaring i observasjonsteknikker og analyse av hydrologiske data. Flom og tørke beskrives særskilt. 

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du:

 • kunnskap om grunnleggende observasjonspraksis til å måle de ulike delene av den hydrologiske syklusen (f.eks nedbør, avrenning, fordampning, snø-prosesser)
 • forholdet mellom fysiske lover som styrer geofysiske systemer (bevaring av masse og energi) og hydrologiske prosesser
 • forståelse av hvordan vann transporterer energi gjennom Jordsystemet
 • kunnskap om modelleringsverktøy som brukes til å kvantifisere flyt av vann og energi på nedbørsfelt, på regional og global skala
 • forståelse av det geofysiske system som påvirker variabler som driver hydrologisk variasjon, og kunnskap om statistiske verktøy for å beskrive denne variasjonen
 • ferdigheter i scripting og programmering for numerisk analyse av hydrologiske prosesser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjon er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

8 studiepoeng overlapp mot GEO2010 – Overflatehydrologi (videreført)

Undervisning

Det er 2 x 2 timer forelesninger, og 2 timer øvelser/seminar/datalab per uke gjennom semesteret. Aktiv deltagelse av studentene er forventet. Det vil bli gitt 6-8 obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er en obligatoriske dagsekskursjon med innsamling av snødata, et feltkurs på 2-4 dager, og to obligatoriske studiebesøk til et relevant institutt (for eksempel NVE/Statkraft/MET). Fra snøekskursjonen skal det skrives en feltrapport basert på snødata som samles inn, denne teller med i sluttkarakter. Aktivitetene i felt er felles med emnet GEO2210 – Geomorfologi.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • 6-8 obligatoriske oppgaver skal være godkjent for å kunne fremstille seg til avsluttende skriftlig eksamen.
 • En skriftlig feltrapport som teller 30 %.
 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller 70 %.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator, Matematisk formelsamling (Rottmann), Fysiske størrelser.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med GEO2010 – Overflatehydrologi (videreført) ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)