Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til hydrologi som er læren om vann - dets forekomst og kretsløp på landjorda. Du får grunnleggende kunnskaper om de viktigste komponentene i det hydrologiske kretsløpet som nedbør (snø og regn), fordampning, mark- og grunnvann og avrenning i bekk og elver. Vannbalansen studeres både globalt og for Norge spesielt, men hovedvekten er på nedbørsfelt og forståelse av de prosesser som styrer vannets strømning fra det treffer bakken til det renner ut i havet. Det legges vekt på en fysisk prosessforståelse, inkludert transport av vann og energi i jordsystemet. Du får erfaring i observasjonsteknikker og analyse av hydrologiske data. Flom og tørke beskrives særskilt. 

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du:

 • kunnskap om grunnleggende observasjonspraksis til å måle de ulike delene av den hydrologiske syklusen (f.eks nedbør, avrenning, fordampning, snø-prosesser).
 • forholdet mellom fysiske lover som styrer geofysiske systemer (bevaring av masse og energi) og hydrologiske prosesser.
 • forståelse av hvordan vann transporterer energi gjennom Jordsystemet.
 • kunnskap om modelleringsverktøy som brukes til å kvantifisere flyt av vann og energi på nedbørsfelt, på regional og global skala.
 • forståelse av det geofysiske system som påvirker variabler som driver hydrologisk variasjon, og kunnskap om statistiske verktøy for å beskrive denne variasjonen.
 • ferdigheter i scripting og programmering for numerisk analyse av hydrologiske prosesser.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjon er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Overlappende emner

Undervisning

Det er 2 x 2 timer forelesninger, og 2 timer øvelser/seminar/datalab per uke gjennom semesteret. Aktiv deltagelse av studentene er forventet. Det vil bli gitt 6-8 obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er en obligatoriske dagsekskursjon med innsamling av snødata, et feltkurs på 1-4 dager, og 1-2 obligatoriske studiebesøk til et relevant institutt (for eksempel NVE/Statkraft/MET). Fra snøekskursjonen skal det skrives en feltrapport basert på snødata som samles inn, denne teller med i sluttkarakter. Aktivitetene i felt er felles med emnet GEO2210 – Geomorfologi.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Eksamen

 • 6-8 obligatoriske oppgaver skal være godkjent for å kunne fremstille seg til avsluttende skriftlig eksamen.
 • En skriftlig feltrapport som teller 30%.
 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller 70%.
 • Både feltrapport og avsluttende eksamen må være bestått hver for seg for å bestå kurset. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator, Matematisk formelsamling (Rottmann), Fysiske størrelser.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 15:12:58

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)