GEO3010 – Felt- og kartkurs

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet integrerer praktiske og teoretiske elementer fra de foregående bacheloremnene i geofag, og setter dem i en anvendt sammenheng gjennom praktiske øvelser og feltarbeid. Ved kursets slutt skal studenten kunne gjennomføre selvstendig feltarbeid og kartlegging og dokumentere dette gjennom kart og rapport. Emnet gir også grunnleggende innsikt i Norges regionalgeologi og tektoniske utvikling.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du

 • kunne bruke det teoretiske rammeverket fra forskjellige geofagemner (særlig strukturgeologi, petrologi/geokjemi, sedimentologi) som grunnlag for feltarbeid og dokumentasjon
 • kunne gjennomføre selvstendig feltarbeid og grunnleggende geologisk kartlegging
 • kunne bruke kart og feltarbeid for å teste hypoteser og undersøke geologiske prosesser
 • ha kunnskap om Norges geologiske historie

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dette emnet er kun for studenter på de følgende studieprogrammene: 

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Enten:

eller:

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ekskursjon er det et krav at du har bestått HMS-kurs i feltsikkerhet:

Overlappende emner

Undervisning

Det er 3 timer kombinert forelesning/øvelser per uke med ukentlige innleveringsoppgaver, hvorpå det skal skrives en rapport tilknyttet hver innleveringsoppgave. Det meste av undervisningen er praktisk, og noen øvelser foregår i felt. Kurset avsluttes med en kartleggingsdel. Alle rapportene fra innleveringsoppgavene skal være godkjent for å kunne delta på den avsluttende kartleggingsdelen av kurset, hvorpå det skal skrives 2 rapporter.

Studenten skal selv velge to rapporter fra innleveringsoppgavene som sammen med den siste av de to kartleggingsrapportene vil inngå i en mappevurdering.

Det er opptil 12 hele dager med obligatorisk feltarbeid i emnet. 

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag

Eksamen

 • Alle obligatoriske øvelser må leveres inn og være godkjent før avsluttende muntlig eksamen.

 • 2 av de godkjente obligatoriske øvelsene velges ut av kandidaten selv innen en gitt frist og skal sensureres etter A-F-skalaen. Disse teller samlet 20% ved beregning av sluttkarakter.

 • Den avsluttende kartleggingsrapporten teller 30% ved sensurering.

 • Avsluttende muntlig eksamen teller 50% ved sensurering.

 • Alle deler av eksamen må være bestått separat for å få en bestått sluttkarakter.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i følgende emne: 

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 15:16:26

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk