GEO3010 – Felt- og kartkurs

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Dette emnet integrerer praktiske og teoretiske elementer fra de foregående bacheloremnene i geofag, og setter dem i en anvendt sammenheng gjennom praktiske øvelser og feltarbeid. Emnet gir innsikt i Norges regionalgeologi og tektoniske utvikling.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du kunne:

 • gjennomføre selvstendig feltarbeid og grunnleggende geologisk kartlegging.
 • bruke kart for å undersøke geologiske prosesser.
 • teste hypoteser gjennom kart- og feltarbeid.
 • ha kjennskap til Norges geologiske historie.

Opptak til emnet

Dette emnet er kun for studenter på programmene; Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (under utfasing)Geologi og geografi (bachelor) og Geofysikk og klima (bachelor).

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Enten:

eller:

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjon er det et krav at du har bestått HMS-kurs i feltsikkerhet.

Overlappende emner

Undervisning

Det er 3 timer forelesning/øvelser per uke med ukentlige innleveringsoppgaver. Det meste av undervisningen er praktisk og noen øvelser foregår i felt. Alle innleveringsoppgaver skal være godkjent for å kunne delta på den avsluttende kartleggingsdelen av kurset. Det er to kartleggingsoppgaver i gruppe med tilhørende to rapporter; disse må være godkjent før avsluttende muntlig eksamen.

Det er obligatorisk feltarbeid opp til 12 hele dager i dette emnet.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Eksamen

 • Alle obligatoriske oppgaver og de to kartleggingsrapportene må være godkjent før studentene kan gå opp til avsluttende muntlig eksamen.
 • Avsluttende muntlig eksamen teller 100%.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. sep. 2020 01:12:58

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk