Kort om emnet

Dette emnet integrerer praktiske og teoretiske elementer fra de foregående bacheloremnene i geofag, og setter dem i en anvendt sammenheng gjennom praktiske øvelser og feltarbeid. Emnet gir innsikt i Norges regionalgeologi og tektoniske utvikling.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du kunne:

 • gjennomføre selvstendig feltarbeid og grunnleggende geologisk kartlegging
 • bruke kart for å undersøke geologiske prosesser
 • teste hypoteser gjennom kart- og feltarbeid
 • ha kjennskap til Norges geologiske historie

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet er kun for studenter på programmene; Error: java.lang.NullPointerException, Error: java.lang.NullPointerException og Error: java.lang.NullPointerException.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Enten:

 • Error: java.lang.NullPointerException og Error: java.lang.NullPointerException og Error: java.lang.NullPointerException eller Error: java.lang.NullPointerException

eller:

 • Error: java.lang.NullPointerException og Error: java.lang.NullPointerException og Error: java.lang.NullPointerException eller Error: java.lang.NullPointerException

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjon er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

 • Error: java.lang.NullPointerException

Anbefalte forkunnskaper

 • Error: java.lang.NullPointerException

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Undervisning

Det er 3 timer forelesning/øvelser per uke med ukentlige innleveringsoppgaver. Størstedelen av undervisningen er praktisk og noen øvelser foregår i felt. Alle innleveringsoppgaver skal være godkjent for å kunne delta på den avsluttende kartleggingsdelen av kurset. Det er to kartleggingsoppgaver i gruppe med tilhørende to rapporter; disse må være godkjent før avsluttende muntlig eksamen.

Det er obligatorisk feltarbeid opp til 12 hele dager i dette emnet.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Alle obligatoriske oppgaver og de to kartleggingsrapportene må være godkjent før studentene kan gå opp til avsluttende muntlig eksamen.
 • Avsluttende muntlig eksamen teller 100 %.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med Error: java.lang.NullPointerException ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk