KJM3200 – Organisk kjemi II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Dette emnet er et avansert bacheloremne i organisk kjemi. Emnet gir (sammen med KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført)) teoretisk kunnskap om de viktigste stoffklassene i organisk kjemi med hensyn til struktur, reaktivitet og fremstilling, som er nødvendig for de som skal fortsette med et masterstudium i organisk kjemi. Emnet gir også studentene gode praktiske ferdigheter innen organisk laboratoriearbeid, med hovedvekt på organisk syntese, rensing av organiske forbindelser og strukturoppklaring. Emnet er sterkt anbefalt for alle som planlegger studier i organisk kjemi på masternivå, men passer også for alle som ønsker en fordypning i organisk kjemi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du redegjøre for struktur, reaktivitet og syntese av de viktige stoffklassene i organisk kjemi
 • forstår og kan du forklare detaljerte reaksjonsmekanismer for sentrale reaksjoner i organisk kjemi, inkludert perisykliske reaksjoner, og kan forutsi kjemo-, regio- og stereokjemisk selektivitet i slike reaksjoner
 • har du grunnleggende kunnskap om den organiske kjemien til biomolekyler
 • kan du planlegge og selvstendig gjennomføre moderne praktisk organisk laboratoriearbeid, med hovedvekt på organisk syntese. Dette inkluderer å kunne arbeide under inert atmosfære, og å arbeide ved lave temperaturer
 • kan du rense forbindelser ved hjelp av flash kromatografi og kan benytte kromatografiske teknikker (TLC, GC) til å følge et reaksjonsforløp og til å bestemme renhet på isolerte forbindelser
 • kan du ta opp NMR- og IR-spektre, og benytte NMR-, IR-, MS- og UV-spektre i strukturoppklaringen og renhetsbestemmelsen av organiske forbindelser, samt bestemme% ee for optisk aktive forbindelser.
 • kan du skrive en detaljert laboratoriejournal for eksperimenter i organisk kjemi, og utføre nødvendige sikkerhetsvurderinger (SJA) i forkant av eksperimentene

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb. Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Manuell etteranmelding: Studenter som ikke søkte plass i hovedopptaket må henvende seg til studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt for å bli etteranmeldt til emnet. Siden første forelesning inneholder viktig sikkerhetsinformasjon, er det viktig å få med seg første forelesing uavhengig av når etteranmeldingen starter.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført) og KJM3000 – Anvendt spektroskopi, eller tilsvarende emner. Det er også mulig å ta KJM3000 – Anvendt spektroskopi samtidig med KJM3200. Av sikkerhetsmessige grunner er dette absolutte opptakskrav som ikke kan fravikes for studenter med 120 studiepoeng eller mer.

Følgende emner må tas før første obligatorisk laboratorieundervisning i KJM3200:

For studenter som tar KJM3200 høsten 2015 eller senere gjelder at KJM3200 ikke kan inngå i grad før følgene emner er bestått:

KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført) og KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk, eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av:

 • laboratoriekurs (120 timer)
 • forelesninger (20 timer)
 • kollokvier (10 timer)

Godkjent labkurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Det er er obligatorisk oppmøte på første forelesning og første laboratorieøvelse. Hvis du av spesielle årsaker ikke har anledning til å møte opp, må du gi beskjed til studieadministrasjonen på Kjemisk institutt. Du vil ikke få lov til å følge emnet hvis du unnlater å møte uten dokumenterbar gyldig grunn. Fravær fra labundervisingen på grunn av sykdom må dokumenteres med legeerklæring.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer), som teller 100% ved sensurering.

Laboratoriekurset må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM4200 – Organic Chemistry II (nedlagt)

Hjelpemidler til eksamen

Molekylbyggesett og enkel kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 17:16:01

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)