Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter fagene liturgikk, homiletikk, sjelesorg, religionspedagogikk, ledelse, profesjonsetikk og kirkerett og bygger på de praktisk-teologiske emnene fra tidligere i studiet. Faglig refleksjon over praksis tillegges stor vekt.

Emnet er innrettet mot å tilegne seg kunnskap, holdninger og ferdigheter nødvendige for tjenesten som er nødvendige for tjenesten som prest i Den norske kirke. Undervisnings- og arbeidsformene er varierte og stiller store krav til medvirkning fra studentene. Ferdigheter i samarbeid og kommunikasjon vektlegges.

Studentene utvikler teoretisk kunnskap og praktiske yrkesferdigheter gjennom arbeid med praksisnære situasjoner fra menighetsliv og prestehverdag. Studentene har ansvar for å delta i veiledningen av sine medstudenter.

Hva lærer du?

Kunnskap:

Studentene skal ha

 • kunnskap om hovedgudstjenesten, dåp og øvrige kirkelige handlinger og kompetanse til å se gudstjenestelivet i en overordnet teologisk sammenheng
 • kunnskap om kirkelig samtalepraksis og historiske og aktuelle diskusjoner i sjelesorgfaget
 • kunnskap om forskjellige former for prekenforberedelse og forståelse for homiletisk teori
 • kunnskap om trosopplæring i Den norske kirke og grunnleggende forståelse for læring i en kirkelig undervisningssituasjon
 • kunnskap om prestetjenestens teologiske, kulturelle og ordningsmessige forutsetninger med vekt på ledelse, profesjonsetikk og kirkerett

Ferdigheter:

Studentene skal kunne

 • forberede og forrette gudstjenester med god forståelse for liturgisk atferd
 • gjennomføre kasualiasamtaler
 • forberede og framføre prekener til hovedgudstjenester, begravelser og bryllup i Den norske kirke
 • gjennomføre konfirmantsamlinger som aktiverer både konfirmantenes og underviserens erfaringer og kunnskaper
 • reflektere kritisk, konstruktivt over både prinsipielle og praktiske sider ved prestetjeneste og kirke

Holdninger:

Studentene skal

 • forstå forberedelse og gjennomføring av gudstjeneste som fellesprosjekt mellom gudstjenesteleder, kirkelig ansatte og leke menighetsrepresentanter
 • utvikle en reflektert selvforståelse som profesjonell samtalepartner inkludert forståelse av andres og egne grenser.
 • forstå betydningen av situasjon og tekstanalyse for prekeners form og innhold, og kunne reflektere over egne prekeners teologiske argumentasjon
 • kunne reflektere over seg selv som underviser i lys av teorier om læring
 • kunne arbeide som prest med bevissthet om personlige forutsetninger, eget teologisk ståsted og egen spiritualitet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet inngår i profesjonsstudiet i teologi på masternivå.

Overlappende emner

30 studiepoeng overlapp mot TEOL4502 – Praktisk teologi 2 - avsluttende praktikum (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, øvelser og gruppearbeid

Emnet har en fem ukers praksisperiode. Denne inngår vanligvis i opplegget for ”Veien til prestetjeneste” og er en betalt, selvstendig og veiledet vikartjeneste.

Obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent i løpet av semesteret:

- Skrive et refleksjonsdokument om egne læringsmål ved begynnelsen og et ved slutten av semesteret

- Deltakelse på seminaruker liturgikk, religionspedagogikk og homiletikk, og sjelesorg og ledelse, profesjonsetikk og kirkerett, i tillegg til deltakelse på temauker om gravferd, vigsel og ledelse. Deltakelse i seminarukene innebærer aktiviteter som presentasjon av faglige tekster, fremføring av egne bidrag og deltakelse på øvelser. Det er 80 % obligatorisk fremmøte på undervisningen. 

- Ansvar for forberedelse og gjennomføring som henholdsvis predikant og liturg på to torsdagsgudstjeneste i løpet av semesteret, samt deltakelse veiledningssamtaler etter gudstjenestene.

- Læringskontrakt for praksis, stiftspraksis med praksisrapport og deltakelse på praksisoppsummering.

Praksisperioden i emnet vurderes til bestått eller ikke bestått. Vedtak om dette treffes av lærestedet etter tilråding fra studentens praksisveileder.

En student må ha gjennomført og bestått praksisperioden for å kunne gå opp til eksamen. Dersom en student ikke består praksisperioden, har vedkommende rett til én (1) ny praksisperiode. Denne skal foregå ved et annet praksissted og med en annen praksisveileder enn under den første prøven.

Eksamen

Emnet har to deleksamener. En muntlig eksamen og en muntlig prøve i kirkerett. Begge deleksamenene må være bestått.

I tillegg til den muntlige prøven i kirkerett, skal studentene opp til muntlig eksamen i en av de 6 praktisk-teologiske disiplinene. Denne består av en praktisk prøve eller faglig presentasjon etterfulgt av en faglig samtale inntil 1 times varighet. Studentene får tildelt tema for den muntlige eksamen 1 uke i forkant. Temaene blir lagt ut i Canvas.

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter