Retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin ved Institutt for teknologisystemer

Bestemmelsene bygger på retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin ved Universitetet i Oslo etter revisjon av 20. juni 2017.


Innledning

Alle vitenskapelig ansatte har nytte av og behov for å videreutvikle sin karriere, men på ulike måter. En god karrierepolitikk skal bidra til at den ansatte står faglig og karrieremessig sterkere og kan konkurrere bedre. Det operative, daglige ansvaret for karriereutviklingen ligger hos instituttleder.

Forsknings- og utdanningstermin inngår som et viktig element i en helhetlig politikk for karriereutvikling. Samtidig er mobilitet nødvendig for å videreutvikle fremragende forskere og undervisere. Tildeling av forsknings- og utdanningstermin, samt utenlandsstipend, er fra 2017 delegert til instituttene. Hvert institutt må vurdere hvor mye det kan sette av til formålet, utover det fakultetet har allokert i instituttenes basisbudsjett.

§ 1 Formål

Hensikten med forsknings- og utdanningstermin er å gi muligheter til sammenhengende forskningsvirksomhet, utvikling av utdanningsvirksomhet og pedagogisk utvikling. Forsknings- og utdanningsterminen skal brukes til konsentrasjon omkring forskningsprosjekter, utvikling av internasjonale forskningskontakter, faglig fornyelse, utvikling av undervisning, emner og studieprogrammer, arbeid med studiekvalitet eller pedagogisk utvikling.

Forsknings- og utdanningstermin er et tilbud som alle fast vitenskapelige ansatte, inkludert lektorer, kan søke om og som tildeles etter fastsatte retningslinjer, og er ikke en rettighet ansatte opparbeider automatisk etter et visst antall semestre/år.

Hensikten med utenlandsstipend er å stimulere til økt internasjonal mobilitet og utvikling av internasjonalt forsknings- eller utdanningssamarbeid.

§ 2 Søknad

Begrunnet søknad om forsknings- og utdanningstermin, og eventuelt utenlandsstipend, sendes instituttet på eget skjema. Med søknaden skal det følge en plan for hvordan terminen er tenkt benyttet, samt en redegjørelse for tilfredsstillende vikarordning. Når hele eller deler av terminen skal avvikles i utlandet kan det også søkes om utenlandsstipend etter satser fastsatt av fakultetet. Invitasjonsbrev fra vertsinstitusjonen skal i så fall vedlegges.

Søknadsfrist fastsettes og kunngjøres av instituttet.

§ 3 Tildeling

Tildeling forutsetter at instituttet finner søkerens arbeidsplan for forsknings- og utdanningsterminen tilfredsstillende. Tildeling av utenlandsstipend forutsetter at søker ikke har mulighet til å få utenlandsoppholdet dekket gjennom ekstern finansiering.

Ansatte som ikke har oppfylt sin forsknings- og undervisningsplikt i opptjeningstiden, og hvor mangelfull innsats ikke kan tilskrives særlige årsaker (ekstraordinær belastning, helsemessige forhold, særlige tyngende omsorgsoppgaver eller lignende), skal normalt ikke tildeles forsknings- og utdanningstermin. Tildeling er normalt avhengig av at tilfredsstillende vikarordning for undervisning og veiledning kan etableres og finansieres. Dette skal avklares med nærmeste leder og utdanningsleder før søknaden sendes inn. Forsknings- og utdanningstermin, samt utenlandsstipend, tildeles normalt ikke ansatte over 65 år.

Dersom det blir behov for å prioritere mellom søkere, skal det legges vekt på:

  • de framlagte planer for arbeidet,
  • særlig innsats i undervisning, veiledning eller annen universitetsvirksomhet,
  • forsknings- og utdanningsterminens betydning for karriereutviklingen,
  • behov for å legge arbeidet til et annet sted enn egen institusjon,
  • særlig tyngende omsorgsarbeid, og
  • kvinners muligheter til å kvalifisere seg til toppstillinger.

I vurderingen skal det videre tas hensyn til arbeidssituasjonen ved instituttet og tidligere forsknings- og utdanningsterminer søker har hatt. Instituttet vil søke å unngå å avbryte veiledningsforhold til hovedfagsstudenter eller doktorgradskandidater, eventuelt sørge for at veiledningsoppgavene kan overføres slik at de berørte studenter/kandidater ikke blir skadelidende.

Avslag på søknad om forsknings- og utdanningstermin kan ankes til dekan hvis man mener det er begått saksbehandlingsfeil.

§ 4 Opptjening

Opptjent ansiennitet gir rett til å søke om forsknings- og utdanningstermin, men gir ikke automatisk rett på tildeling av termin. En fast vitenskapelig ansatt tjener opp ansiennitet til to måneders forsknings- og utdanningstermin pr. tjenesteår når de undervisningsoppgaver og administrative plikter som ordinært hører til stillingen er ivaretatt. Opptjent ansiennitet kan benyttes til en forsknings- og utdanningstermin på seks måneder etter tre års tjeneste, eller 12 måneder etter seks års tjeneste. Man tjener ikke opp ansiennitet til forsknings- og utdanningstermin i den tiden man har termin. Når særlige hensyn (f.eks. til tilsatte i kombinerte stillinger) tilsier det, kan instituttet innvilge kortere terminer, med tilsvarende avkortning i opptjeningstid. Maksimal sammenhengende forsknings- og utdanningstermin er normalt 12 måneder.

Fravær pga. foreldrepermisjon skal ikke trekkes fra ved beregning av ansiennitet for forsknings- og utdanningstermin. Dette gjelder også i forbindelse med adopsjon, mens annen rettighetsbestemt permisjon ikke gir tilsvarende rett.

Dekan, prodekaner og instituttledere som går tilbake til ordinær vitenskapelig stilling ved instituttet, gis rett til forsknings- og utdanningstermin og eventuelt utenlandsstipend i ett år etter fungeringstidens utløp (jfr. Særavtale for valgt og tilsatt ledelse ved UiO). Forsknings- og utdanningsterminen kan tas i direkte forlengelse av valgperioden og et eventuelt utenlandsstipend vil bli dekket av fakultetet.

§ 5 Rettigheter og plikter i terminen

Den ansatte har permisjon med full lønn i sin forsknings- og utdanningstermin. Den som har forsknings- og utdanningstermin skal ikke, uten i samråd med instituttet, påta seg andre plikter som kan være til hinder for formålet med terminen. Den ansatte er fritatt for alle valgte universitetsverv under forsknings- og utdanningsterminen med mindre annet er spesielt avtalt. I terminen kan den ansatte legge arbeidet til et annet egnet sted enn egen institusjon.

§ 6 Rapport

Innen en måned etter forsknings- og utdanningsterminens utløp skal den ansatte som et minstekrav levere en rapport til instituttet om hvordan terminen ble benyttet.

Ved tildeling av utenlandsstipend skal reiseregning med nødvendig dokumentasjon leveres instituttet senest en måned etter hjemkomst.

Instituttet rapporterer årlig til fakultetet om forsknings- og utdanningsterminer og utenlandsstipend, inkl. antall innvilgede terminer og stipend, kostnader mv.

Publisert 1. nov. 2018 10:14 - Sist endret 3. juli 2020 06:05