Retningslinjer for forsknings- og utdanningstermin og tildeling av stipend for Farmasøytisk institutt

Hensikten med forsknings- og utdanningstermin er å gi muligheter til sammenhengende faglig utviklingsvirksomhet. Forsknings- og utdanningstermin er ikke en rett den enkelte har, men en mulighet som gis, hvis rammene er til stede for dette. Alle fast ansatte i vitenskapelig stilling kan søke om ett års forsknings- og utdanningstermin etter 6 års tjeneste, eller ½ år etter 3 års tjeneste. Forsknings- og utdanningstermin skal brukes til konsentrasjon omkring forskningsprosjekter, utvikling av internasjonale forskningskontakter, faglig fornyelse ved undervisning (typisk for lektorer) og faglig fornyelse mer allment. Alle fast tilsatte i forskning- og undervisningsstilling har rett til å søke om forsknings- og utdanningstermin etter retningslinjene, men tildelingen forutsetter at instituttet finner søkerens arbeidsplan for forsknings- og utdanningstermin tilfredsstillende og i hht retningslinjene ved UiO, fakultet og institutt.

Forsknings- og utdanningstermin er altså en mulighet for fast ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger til å konsentrere seg om å utvikle seg i sin stilling. Det er også ment som et internasjonaliseringstiltak som gir mulighet for å reise utenlands til andre forskings- og undervisningsmiljøer for å hente inspirasjon og bygge/utvikle nettverk.

§5 fra UiOs retningslinjer trekkes frem spesielt:

Den tilsatte har permisjon med full lønn i sin forsknings- og utdanningstermin. Den som har forsknings- og utdanningstermin skal ikke, uten i samråd med sitt institutt, påta seg andre plikter som kan være til hinder for formålet med terminen. Den tilsatte er fritatt for alle valgte universitetsverv under forsknings- og utdanningsterminen med mindre annet er spesielt avtalt. I terminen kan den tilsatte legge sin forskningsvirksomhet til et annet egnet sted enn egen institusjon.

Søknad:

Bruk MN søknadsskjema. Søknadsfrist er 1. juli året før. Alle søknader SKAL være klarert med seksjonsleder ved påtegning for å bli behandlet.

Særskilte forutsetninger for innvilgelse av forsknings- og utdanningstermin:

Det må foreligge en plan med beskrivelse av hva terminen er tenkt brukt til, mål som ønskes oppnådd, lengden på terminen og hvor den er tenkt avholdt.

Undervisningen skal være ivaretatt under fraværet, herunder veiledning av master- og PhD-studentene. Ivaretakelse av administrative oppgaver, eventuelle andre roller og forpliktelser skal også være avklart.

Etter forsknings- og utdanningsterminen forutsettes det at det leveres en kortfattet rapport om hvordan terminen har blitt benyttet; hvilke aktiviteter som er gjennomført, eventuelle resultater og nye forbindelser, avvik og eller korrigering fra opprinnelig plan o.l. Rapporten sendes seksjonsleder og instituttleder. I noen tilfeller vil det i tillegg være aktuelt å invitere til en presentasjon i et relevant forum.

Stipend i forbindelse med forsknings- og utdanningstermin:

Stipend i forbindelse med forsknings- og utdanningstermin tildeles i utgangspunktet for utenlandsopphold, men kan i særskilte tilfeller også tildeles for opphold av lengre varighet i Norge.

Fra og med 2017 er det instituttet som står for finansieringen av stipend i forbindelse med utdanningstermin. Vi er tildelt en rammebevilgning på kr 137.000 per år i øremerket midler fra MatNat til dette. Det er sannsynlig at dette er et for lavt beløp for å kunne innvilge alle ønsker. Det kan derfor bli nødvendig med en prioritering, og enkelte kan få avslag på støtte. Instituttleder vil etter samråd med den øvrige ledelse ved instituttet treffe slike avgjørelser.

Kriterier for rangering av søknadene er følgende:

  • Del av karriereutviklingsplan
  • Vel definert mål med opphold, som er realistisk faglig og i forhold til oppholdsstedet
  • Andel selvfinansiert/annen finansiering
  • Personer som ikke tidligere har hatt utenlandsopphold under sin ansettelsestid ved FAI
  • Ansiennitet på instituttet
  • Spredning av stipendiene til søkere fra forskjellige seksjoner
  • Tid fra sist søker(e) fikk reisetilskudd i forbindelse med forsknings- og utdanningstermin

Finansiering og satser:

Det er viktig at alle alternative finansieringskilder undersøkes og benyttes. Alle søkere må dokumentere at de har søkt om midler fra andre kilder og/eller beskrive plan for slike søknader, for eksempel: UiO:LifeScience, Reisestipend for unge forskertalenter, NFR (herunder om NFR prosjektet har midler avsatt til slike opphold i tillegg til bevilgningen for dette eller særskilte søknader om internasjonale stipendier), EU/ERC/HO2020 eller vil benytte overskudd fra prosjektmidler. Videre finnes det en rekke stipendier og legater som søker kan søke på, se for eksempel Legathåndbokens nettside.

Tildeling fra andre kilder vil både kunne supplere finansiering av oppholdet og kunne avkorte stipend fra instituttet.

Totalt vil bruk av alle tilgjengelige midler gi en bedre utnyttelse av våre midler og kunne komme andre søkere til gode. Ubrukte midler tilbakefaller til instituttets tiltak for forsknings- og utdanningstermin. Det vil derfor ved budsjettering høsten før midlene skal brukes bli vurdert om tiltaket skal tilføres ytterligere midler fra basis (bevilgningsøkonomien). Eventuelt under-/overskudd på tiltaket vil bli overført uavkortet til etterfølgende år.

Se fakultetets retningslinjer, inkludert for gjeldende satser.

Det settes et tak på maks kr 200.000 per bevilgning for familier med 2 barn; kr 150.000 for familier med 1 barn og kr 100.000 for ektefelle med på reisen. 

Øvrige utgifter, som driftsmidler, ekstra hjemreise m.m. i forbindelse med arbeid kan etter søknad og avtale med Seksjonsleder eventuelt dekkes av seksjonen eller av prosjektmidler.

Ved behov for hjemreise i forbindelse med oppdrag og funksjoner ved instituttet kan instituttet dekke tjenestereisen.

Det skal alltid legges ved et budsjett ved søknad om stipend. Det skal leveres en kortfattet rapport om hvordan utviklingstermin har vært benyttet, jf over.

Tildeling:

Avgjørelse om tildeling og rangering av søkerne fattes av instituttleder, eventuelt i samråd med den øvrige ledelse.

Avgjørelsen bekjentgjøres så fort som mulig ved mail direkte til søkerne og med kopi til øvrig ledelse.

 

Instituttleder Henrik Schulz, 8. desember 2017 (oppdatert 27.11.2018)

Publisert 12. jan. 2018 09:54 - Sist endret 5. juni 2020 16:10