English version of this page

Velferdspermisjon

Adgang til tjenestefri med eller uten lønn av sosiale eller velferdsmessige årsaker er nedfelt i Hovedtariffavtalenes § 22, men betinget av arbeidsgivers skjønnsmessige vurdering i hvert enkelt tilfelle. Søknad om velferdspermisjon stiles til nærmeste overordnede ved enheten

Velferdspermisjon med lønn

 • Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 22 gir adgang til å tilstå tjenestefri med lønn ut fra velferdshensyn.
 • I løpet av året kan velferdspermisjon med full lønn gis i til sammen 12 arbeidsdager eller eventuelt 24 arbeidsdager med 50% lønn. Deltidsansatte kan få samme dagantall fri som arbeidstakere i heltidsstilling.
 • Ansvaret for å vurdere om et forhold tilsier lønnet velferdspermisjon er tillagt linjeledelsen på det lokale personaladministrative nivået.
 • Velferdspermisjon med lønn søkes gjennom HR-portalen, se veiledning.
 • NB! Fra 1. mai 2021 går UiO over til nytt lønns- og økonomisystem. Søknader om permisjon som gjelder før 1. mai 2021 må være registrert og godkjent innen 30. april 2021. Søknader om permisjon som gjelder etter 1. mai 2021 skal registreres i ny HR-portal (selvbetjeningsportalen).
 • Les mer om velferdspermisjon med lønn.

Legebesøk

 • Arbeidstakere kan også gis fri med lønn i forbindelse med behov for legebesøk og lignende i arbeidstiden.
 • Det kan være naturlig å skille mellom heltids- og deltidsansatte i slike sammenhenger.

Lokale retningslinjer

JUS

Flytting: En dag

Tilvenning i barnehage: Inntil tre dager

Første skoledag: En dag

Eget giftemål: En dag

Deltagelse i begravelse innen nær familie eller andre nærstående personer: Nødvendig til å delta i begravelsen, vurderes individuelt

Dødsfall i nær familie: Lengden vurderes individuelt

Alvorlig sykdom hos noen arbeidstager har daglig omsorg for: Lengden vurderes individuelt

I følgende tilfeller gis det ikke velferdspermisjon:

 • Planleggingsdager
 • Konferansetimer
 • Innskriving av barn i skolen
 • Vente på håndverkere
 • Foreldrefrokoster i barnehagen etc

MN

Retningslinjer for hva som er mest vanlig å gi som velferdspermisjon

Tilvenning i barnehage: Det gis inntil 3 dager permisjon ved tilvenning i barnehage eller hos dagmamma.

Første skoledag: Det gis inntil 1 dag permisjon for å følge barn på skolen den dagen det begynner i første klasse.

Flytting: Det gis en dag ved flytting til ny bolig.

Giftermål: Det gis permisjon den dagen arbeidstakeren gifter seg.

Dødsfall/begravelse: Det kan gis permisjon for å gå i begravelse.

Ved dødsfall i nær familie kan det gis inntil 3 dagers permisjon. (Som nær familie regnes ektefelle, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, svoger, svigerinne, svigerforeldre og svigerbarn. Samboer og samboers barn likestilles med ektefelle og barn.

Sykdom i familien: (omsorg for barn under 12 år følger egne regler i Statens personalhåndbok).

Velferdspermisjon kan gis når arbeidstaker har omsorg for noen som er syk i nær familie. Slik permisjon forutsetter alvorlig sykdom.

Deltagelse i idrettsarrangement: Det kan gis permisjon dersom arbeidstaker av særforbund eller gjennom kvalifisering er uttatt til å delta i internasjonale mesterskap/konkurranser/veteranmesterskap eller er uttatt til å delta i norgesmesterskap, norgescuper og landsdels-/områdemesterskap. Ved deltagelse i lagidrett gis fri bare i forbindelse med finalen.

Til vurdering i hvert enkelt tilfelle kommer for eksempel:

Langvarig regelmessig behandling hos lege, tannlege, psykolog, familieterapeut, fysioterapeut og kiropraktor, dessuten sykdom og kriser i nær familie.

I følgende tilfelle gis det ikke velferdspermisjon:

 • Planleggingsdager
 • Konferansetimer (Man har rett til å be om konferansetimer på kveldstid)
 • Innskriving av barn i skolen
 • Vente på håndverkere
 • Foreldrefrokoster i barnehagen etc.

Utdanningspermisjon: Følger egne regler i Statens Personalhåndbok, ”Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår for etter- og videreutdanning, kurs m.v.”. §10 Eksamens- og lesedager.

Treningsfri: Ansatte kan etter avtale med leder bruke inntil 1,5 timer i uken (for 100% stilling) til fellesskapsfremmende fysisk aktivitet, eller egentrening.

Det er ikke anledning til å ta dette sammen med lunch.

I spesielt hektiske perioder kan det være grunn til ikke å innvilge dette.

MED

 • Sykdom hos noen arbeidstakeren har daglig omsorg for: Innvilges, men må vurderes individuelt
 • Tilvenning av barn i barnehage: Inntil 3 dager
 • Barns første skoledag: 1 dag
 • Eget giftemål: 1 dag
 • Deltakelse i begravelse innen nær familie eller for andre nærstående personer: Nødvendig tid for å delta i begravelsen (vurderes i hvert enkelt tilfelle)
 • Flytting (ansattes egen flytting): 1 dag
 • Planleggingsdager (skole/barnehage): Inntil 2 dager pr. år
  • Unntak for Klinmed: Innvilges for inntil 2 dager per år, men det åpnes for individuell vurdering i spesielle tilfeller.

For ansatte ved Klinmed og IMB: Legebesøk o.l. innvilges for det nødvendige antall dager. Ved gjentatte behandlinger tas fraværet ut som velferdspermisjon uten lønn eller fleksitid. Deltidsansatte forventes å legge legebesøk og lignende utenfor arbeidstiden.

OD

 • Sykdom hos noen arbeidstakeren har daglig omsorg for: Innvilges normalt, menvurderes individuelt
 • Tilvenning av barn i barnehage/dagmamma: Inntil 3 dager 
 • Barns første skoledag: 1 dag 
 • Eget giftermål: 1 dag
 • Deltakelse i begravelse: Vurderes i det enkelte tilfelle
 • Flytting: 1 dag
 • Planleggingsdager i skole/barnehage: Inntil 2 dager
 • Lege/tannlege: Korttidsfravær i forbindelse med behandling hos lege, tannlege med mer inngår i arbeidstiden, og registreres ikke i fleksitidsregnskapet. Hvis det blir mye fravær, kan arbeidsgiver bestemme at det tas ut som velferdspermisjon eller fleksitid. Deltidsansatte forventes å legge legebesøk og lignende utenfor arbeidstiden.

KHM

Tilvenning av barn i barnehage/skole: Permisjon med lønn kan gis i inntil tre dager, avhengig av den enkeltes behov.

Dødsfall: Det kan gis permisjon med lønn i inntil tre dager ved dødsfall i nær familie. I tillegg kan det innvilges velferdspermisjon for nødvendige reisedager. Ved bisettelse/begravelse utenfor nær familie kan det innvilges inntil en dag velferdspermisjon med lønn.

Ekteskapsinngåelse: Ved inngåelse av ekteskap kan det innvilges permisjon med lønn på selve dagen for seremonien.

Jobbkonferanse: Det kan gis nødvendig velferdspermisjon inntil en dag for konferanse for ny jobb.

Flytting: Det innvilges normalt en dag velferdspermisjon med lønn ved flytting.

SV

Sykdom hos noen arbeidstakeren har daglig omsorg for: Innvilges normalt, men vurderes individuelt

Tilvenning av barn i barnehage eller hos dagmamma: Inntil 3 dager per år.  Bestemmelsen gjelder for kalenderåret. I et nytt kalenderår kan inntil 3 nye dager innvilges, f.eks. ved tilvenning av annet barn eller samme barn i ny barnehage / dagmamma. Hvis barnet har flere foresatte forutsettes det normalt at tilvenning deles mellom disse.

Planleggingsdager: Inntil 2 dager per kalenderår etter individuell vurdering

Barns første skoledag: 1 dag

Giftermål: 1 dag

Deltakelse i begravelse: Nødvendig tid for å delta i begravelsen (vurderes i hvert enkelt tilfelle)

Flytting: 1 dag

Velferdspermisjon uten lønn

 • Myndighet til å avgjøre søknader om ulønnet velferdspermisjon er i sin helhet tillagt arbeidsgiver, som må vurdere hvert konkret tilfelle. Det må foretas en skjønnsmessig avveining av søkerens interesser og behov mot virksomhetens forhold.
 • Vurdering av søknader om ulønnet velferdspermisjon foretas av linjeledelsen på det lokale personaladministrative nivået.
 • Velferdspermisjon uten lønn søkes på søknadsskjema for permisjon (excel) - nynorsk (excel).
Publisert 24. juni 2015 09:39 - Sist endret 10. feb. 2021 15:12