English version of this page

Rollefordeling i sykefraværsoppfølging

IA-avtalen understreker betydningen av et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser. Både arbeidsgiver, arbeidstaker og sykmelder har klart definerte oppgaver i oppfølgingsarbeidet.


Arbeidsgiver skal

 • arbeide systematisk for å forebygge sykdom og skade, tilrettelegge arbeidet for den sykmeldte, og eventuelt finne nye oppgaver
 • følge opp ansatte i løpet av og i etterkant av en sykdomsperiode
 • i samarbeid med arbeidstaker utarbeide en oppfølgingsplan, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Planen skal være ferdig senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeid i 4 uker
 • innkalle arbeidstaker som er 100 % sykmeldt til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen innen 7 uker. Ved gradert sykmelding holdes dialogmøte ved behov.
 • delta på dialogmøter som NAV-kontoret innkaller til

Arbeidstaker skal

 • tidligst mulig samarbeide med arbeidsgiver om å finne løsninger som hindrer full sykmelding
 • delta i utarbeidelsen og gjennomføringen av oppfølgingsplan
 • være innstilt på å gjøre annet passende eller tilrettelagt arbeid, hvis det ikke er mulig å utføre de vanlige arbeidsoppgavene
 • delta på bedriftsinterne tiltak som kan bidra til hel eller delvis tilbakeføring til arbeid
 • delta på dialogmøte

Sykmelder skal

 • motivere, stimulere og gi trygghet for aktivitet på arbeidsplassen når det er medisinsk forsvarlig
 • vurdere gradert (det vil si delvis) sykmelding før full sykmelding
 • vurdere om det er tungtveiende, medisinske grunner til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er mulig
 • delta på dialogmøte 1 med arbeidsgiver og arbeidstaker etter eventuell innkalling
 • delta på dialogmøter i NAVs regi etter eventuell innkalling
 • uttale seg innenfor de rammene som taushetsplikten legger

Bedriftshelsetjenesten skal

 • bistå arbeidsgiver i forebyggende arbeid
 • bistå ved individuell tilrettelegging og utarbeidelse av oppfølgingsplan
 • delta på dialogmøter når arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det

Tillitsvalgte og verneombud skal

 • bidra til å gjøre sykefraværsarbeid til en integrert del av HMS-arbeidet
 • når det er hensiktsmessig, gi arbeidstakerne råd og veiledning og bistå arbeidstaker i dialogen med arbeidsgiver og andre
 • delta på dialogmøtet når arbeidstakeren ønsker det

NAV skal

 • bistå lokal arbeidsgiver med råd og veiledning ved behov
 • vurdere behov for virkemidler fra NAV, også arbeidsrettede tiltak dersom det ikke er mulighet for bedriftsintern attføring
 • avholde dialogmøte 2 mellom den sykmeldte arbeidstaker og arbeidsgiver senest innen 26 ukers sykmelding
 • avholde dialogmøte 3 ved behov
 • kontrollere om den sykmeldte, arbeidsgiver og sykmelder overholder sine oppfølgingsplikter, og evt iverksette sanksjoner

Arbeidstilsynet skal

 • veilede og føre tilsyn med at virksomheter driver et systematisk helse,miljø og sikkerhetsarbeid som hindrer at forhold ved arbeidet eller arbeidsplassen forårsaker sykdom eller skade
 • føre tilsyn med at arbeidsgiver har en plan for oppfølging og tilrettelegging for langtidssykmeldte og kontrollere at de faktisk gjennomfører dette
 • føre tilsyn med at de virksomheter som er pålagt bedriftshelsetjeneste har dette og at denne brukes på en hensiktsmessig måte
 • føre tilsyn med at virksomheter tilrettelegger arbeidsforhold etter den enkelte arbeids takers alder, arbeidsevne osv., slik at sykdom og skade kan forebygges lenge før det blir behov for fravær
Publisert 27. nov. 2011 17:03 - Sist endret 24. juli 2017 15:20