English version of this page

Dine rettigheter og plikter ved sykefravær

Ved fravær på grunn av sykdom har du både rettigheter og plikter. Her får du en oversikt over hva disse innebærer.


Ved egenmelding

Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

 • Du kan bruke egenmelding:
  • Når du har arbeidet ved UiO i minst to måneder.
  • Når du er borte fra jobben i minst én hel dag.
   Merk: Når du er syk i mindre enn en hel dag, registrerer du tiden du har jobbet som regulær arbeidstid og tiden du har hatt sykefravær som arbeidstid med fraværs-/fremmøtetype Syk del av dag i selvbetjeningsportalen, se veiledning (dfo.no).
  • I opp til 8 kalenderdager i løpet av 16 kalenderdager.
  • I tilsammen 24 kalenderdager i løpet av en 12-månedersperiode.
 • Du kan imidlertid ikke bruke egenmelding:.
  • Før du har vært minst 16 kalenderdager på jobb etter 8 egenmeldingsdager.
  • Før du har vært minst 1 dag på jobb etter fravær med legeerklæring på under 16 kalenderdager.
  • Når du er gradert sykmeldt.
  • Før du har vært minst 16 kalenderdager på jobb etter fravær over 16 kalenderdager.
  • Før du har vært minst 1 måned på jobb etter å ha vært i foreldrepermisjon.
  • Før du har vært minst 2 måneder på jobb etter annen type permisjon.
  • Når du er i permisjon uten lønn.
  • Når du avvikler ferie. Les mer om sykdom og ferie.
  • Når du mottar arbeidsavklaringspenger.
 • Også som deltidsansatt kan du bruke egenmelding
  Men siden egenmelding kun kan benyttes for hele arbeidsdager, beregnes egenmeldingsperioden for deltidsansatte etter spesielle regler.
 • Egenmelding skal registreres i selvbetjeningsportalen
 • Arbeidsrelatert fravær: Når du registrerer egenmelding i selvbetjeningsportalen, vil du bli bedt om å oppgi om fraværet er arbeidsrelatert eller ikke. Arbeidsrelatert fravær brukes hvis du mener fraværet kan skyldes fysiske og/eller psykososiale forhold på arbeidsplassen. Hvis du registrerer fraværet som arbeidsrelatert, vil din leder ta kontakt med deg om eventuelle tilretteleggingsbehov og hvordan nye arbeidsrelaterte fravær kan forebygges.
 • Timelønnede ansatte som ikke har tilgang til selvbetjeningsportalen
  Leverer papirskjema for egenmelding (word).

Ved sykmelding

Ved barns/barnepassers sykdom

Når ditt barn eller dets barnepasser er syk, har du krav på omsorgspermisjon.

Rett til lønn under sykdom

 • For å ha rett til lønn under sykdom, må du ha tiltrådt stillingen ved UiO, dvs. fysisk å ha møtt fram på arbeidsplassen.
 • Du vil få utbetalt vanlig lønn i den perioden du er sykmeldt. UiO krever refusjon av sykepengene fra NAV.
 • Retten til full lønn ved sykdom opphører når du har mottatt sykepenger i tilsammen 248 dager i løpet av de siste 3 årene. I denne sammenhengen regnes delvis sykefravær som helt sykefravær.
 • Etter å ha brukt opp sykepengerettigheten, må du være på arbeid i 26 uker for å opparbeide nye rettigheter.

Oppfølging

IA-avtalen understreker betydningen av et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser. Alle involverte aktører har klart definerte oppgaver i oppfølgingsarbeidet.

Les mer om:

Tilrettelegging

Med tilrettelegging på arbeidsplassen kan mange sykmeldinger unngås eller kortes ned. For å komme fram til egnede tilretteleggingstiltak, er det en forutsetning at arbeidsgiver og arbeidstaker er i dialog om løsningsmuligheter.

 • Situasjoner der det kan være aktuelt med tilrettelegging
  • for å forebygge sykmelding
  • som alternativ til sykmelding
  • for å bidra til at du kan delta i arbeidsrelatert aktivitet ved sykmelding
  • for å sikre en god overgang fra en fraværsperiode tilbake til jobb
 • Ansvar for tilrettelegging
 • Arbeidstakerens medvirkningsplikt
  • Det forutsettes at arbeidstakeren medvirker i tilretteleggingsarbeidet og opplyser om sin arbeidsevne.
  • Dersom arbeidstaker «uten rimelig grunn» vegrer seg mot å samarbeide med arbeidsgiver om tilrettelegging, kan dette få flere konsekvenser. Passivitet fra arbeidstakers side vil kunne redusere tilretteleggingspliktens omfang.
 • Eksempler på tilretteleggingstiltak
  Valg av tilretteleggingstiltak må alltid vurderes individuelt og avklares med nærmeste leder i hvert enkelt tilfelle. Her er noen eksempler:
  • Endring av rutiner eller arbeidsfordeling
  • Endring av arbeidstid
  • Konkretisering og/eller endring av arbeidsoppgaver
  • Opplæring eller omskolering
  • Endring av ansvars- og myndighetsforhold
  • Tekniske hjelpemidler
  • Regulerbar arbeidshøyde
  • Tilpasning av maskiner
  • Fysisk tilpasning og bygningsmessige endringer
  • Hjemmekontor
  • Grep som gjelder organisatoriske og psykososiale forhold på arbeidsplassen

Postdoktorer og stipendiater

Publisert 27. nov. 2011 17:01 - Sist endret 13. des. 2021 10:58