Deltakelse på dialogmøter

Dialogmøter ved sykefravær har som siktemål å legge grunnlag for god tilbakeføring til arbeid. Møtet brukes til  å tenke gjennom arbeidsplassen og arbeidsoppgaver sett i lys av sykefraværet, og sammen diskutere løsninger og tilrettelegging på kort eller langs sikt.

Hva er et dialogmøte?

  • Ansvaret for innkalling til løpende dialogmøter ligger hos arbeidsgiver, og  dialogmøte etter seks måneder hos NAV. Arbeidstaker har en medvirkningsplikt. Les mer om roller i sykefraværsoppfølgingen og leders ansvar for oppfølging av sykefravær.
  • Dialogmøtet  er et formalisert møte for gjennomgang av sykefraværet innen syv ukers sykefravær for de som er 100% sykmeldt. Ved gradert sykmelding gjennomføres dialogmøtet  hvis en av partene ønsker det. Dette møtet skal spesielt fokusere på hva arbeidstakeren kan gjøre på arbeidsplassen og hvilke tilretteleggingstiltak som er nødvendige for gjenopptagelse av arbeid, helt eller delvis. Oppfølgingsplanen er grunnlaget for avtaler og tilretteleggingstiltak.
  • Selv om det ikke er lovpålagt, bør en vurdere om det er behov for å avholde flere dialogmøter før innkallelse til dialogmøte hos NAV etter ca seks måneders fravær. Tilfeller hvor dette kan være aktuelt er hvis sykefraværsprosenten endres eller de pågående tilretteleggingstiltakene ikke fungerer.

Hva kan BHT bidra med?

  • BHT har en uavhengig rolle, og er verken representant for arbeidsgiver eller den ansatte. Rådene og innspill gis ut fra en faglig vurdering.
  • BHT kan gi råd og veiledning til både arbeidsgiver og arbeidstaker om gjennomføring av dialogmøtet. Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan kontakte BHT i forkant av dialogmøtet for rådgivning.
  • I møtet vil BHT også kunne gi råd om hvilke bistandsmuligheter som det er mulig å få fra bedriftshelsetjenesten. 
  • BHT er også godt kjent med bistandsmuligheter gjennom NAV og andre instanser.

Bestilling

  • Både arbeidsgiver og ansatt kan be om at BHT blir innkalt til møter.
  • Bestillingen går til ebht-post@admin.uio.no. Det tas kontakt med leder for å få oppfølgingsplan hvis dette finnes.
  • BHT ønsker at begge parter gjøres kjent med at de kan ta kontakt med BHT i forkant av dialogmøte for informasjon, eller hvis det er noe de ønsker å drøfte med BHT.
Publisert 15. aug. 2013 13:40 - Sist endret 20. feb. 2019 12:31