Yrkeshygiene

Yrkeshygieniker bistår med kartlegging, måling og risikovurdering av biologisk, fysisk og kjemisk arbeidsmiljø.

Biologisk arbeidsmiljø

Yrkeshygieniker bistår med risikovurdering av eksponering for dyreallergen, muggsopp, bakterier og virus. Risikovurdering inneholder også rådgiving om verne- og smittereduserende tiltak og videre oppfølging av arbeidstaker gjennom målrettet helsekontroll.

Beskrivelse av tjenesten:

Tips og råd:

 • Gjør deg kjent med arbeidsprosedyre, spesielle risikoforhold, verneutstyr og vernetiltak jfr. sikkerhetsdatablad og SOP/SJA.

 • Er det påkrevd bruk av avtrekkskap, punktavsug, sikkerhetsbenk eller LAF-benk?

 • Har du tilgang til personlig verneutstyr jfr. sikkerhetdatablad og SOP/SJA, og har du fått opplæring i bruk av verneutstyret?

Relatert informasjon:

Fysisk arbeidsmiljø

Yrkeshygieniker bistår med risikovurdering av fysiske arbeidsmiljø-forhold. Risikovurderingen inneholder også rådgiving om vernetiltak og videre oppfølging av arbeidstaker gjennom målrettet helsekontroll.

Yrkeshygieniker kan kartlegge og måle lufttemperatur, luftfuktighet, ventilasjon og CO2, avtrekkskap, belysningsstyrke, støy, støv m.m.

Belysning

Yrkeshygieniker kan bistå med måling av belysningsstyrke og vurdering av lysforhold på arbeidsplassen.

Beskrivelse av tjenesten:

Tips og råd:

 • Lyskilde må velges ut fra type arbeid og synsoppgave som skal utføres.
 • I kontormiljø bør dagslys falle inn fra venstre side av arbeidsbordet for høyrehendte personer. For venstrehendte bør dagslyset falle inn fra høyre side. Dagslys må ha mulighet for avskjerming innvendig eller utvendig.
 • Allmennbelysning må være riktig plassert i forhold til arbeidsplassen. Lysarmaturene må ha avskjerming som ikke medfører gjenskinn eller blending på arbeidsbordet.
 • Ekstra plassbelysning ved behov. Denne bør ha asymetrisk lysspredning og justering av lysstyrke.

Relatert informasjon:

Inneklima

Yrkeshygieniker kan bistå med inneklimakartlegging før risikovurdering og tiltak vurderes.

Klager og helseplager på grunn av inneklima skyldes ofte kombinasjon av flere faktorer. Inneklimaproblemer kan skyldes bygningsrelatert sykdom, ubehag- og komfortproblemer og/eller såkalt «Sick Building Syndrome».

Beskrivelse av tjenesten:

Tips og råd:

 • Kontakt din leder dersom du opplever inneklimaplager.

 • Unngå lufttemperatur > 22 °C vinterstid. Temperaturproblemer meldes inn til Eiendomsavdelingen.

 • På varme sommerdager kan innvendig og utvendig solavskjerming, vindusutlufting og bordvifter benyttes.
 • Hold arbeidsplassen ryddig, slik at renholderne lett kan vaske  brukenære overflater. Husk årlig rengjøring av høytliggende overflater (toppen av bokskap, lysarmatur m.m). 
 • Åpne bokhyller er støvsamlere. Benytt bokskap og skuffer for oppbevaring av papirer.

Relatert informasjon:

Støy

Yrkeshygieniker kan kartlegge støy i arbeidslokalet og arbeidstakers personlige støybelastning. Støyforhold kan inndeles i irriterende støy fra ventilasjonsanlegg m.m. samt hørelskadelig støy fra maskiner og utstyr.  

Ved risikovurdering av støy kartlegges støydose og det maksimale lydtrykknivået gjennom arbeidsdagen for arbeidstaker. Rådgiving om valg av riktig type hørselvern og andre støytiltak inngår også i risikovurderingen.

Beskrivelse av tjenesten:

Tips og råd:

 • Unngå at støy oppstår i størst mulig grad. Undersøk derfor støydata ved innkjøp av nye maskiner og utstyr. Velg det som støyer minst.

 • Plasser støyende maskiner og utstyr i eget støyisolert rom der dette er mulig.

 • Velg den bearbeidings- og arbeidsprosess som støyer minst.

 • Dårlig vedlikeholdte maskiner og utstyr medfører avgivelse av mer støy.

 • Hørselvern med for høy støydemping medfører at man ikke  oppfatter varsel- og omgivelseslyder. Musikkhodetelefon er ikke definert som hørselvern.

Relatert informasjon:

Kjemisk arbeidsmiljø

Yrkeshygieniker bistår med risikovurdering av eksponering for kjemiske stoffer, gasser og damper. Risikovurderingen inneholder også rådgiving om vernetiltak samt eventuell videre oppfølging av arbeidstaker gjennom målrettet helsekontroll.

Beskrivelse av tjenesten:

Tips og råd:

 • Gjør deg kjent arbeidsprosedyren og spesielle risikoforhold, verneutstyr og vernetiltak jfr. sikkerhetsdatabladet og SOP/SJA.
 • Er det påkrevd bruk av avtrekksskap eller punktavsug ?
 • Har du tilgang til personlig verneutstyr angitt i sikkerhetsdata-bladet og SOP/SJA, og har du fått opplæring i bruk av verneutstyret? 

Relatert informasjon:

 

Publisert 19. apr. 2012 18:54 - Sist endret 14. mai 2020 12:34