Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk (80NORD)

Om emnegruppen

Denne 80-gruppen er kun for studenter med opptak til Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk (studieretning) (videreført) på studieprogrammmet Nordiske studier (bachelor). Studenter med opptak fra og med høsten 2016 skal ta 80-gruppe – Nordisk: språk, litteratur, retorikk (80NOSPLIRE).


Studiet gir ei innføring i norsk og nordisk språk og litteratur, både i et morsmåls- og et andrespråksperspektiv. Norsk språk og litteratur blir primært studert innenfor en norsk kontekst, men henger klart sammen med andre språk og litteraturer, både i og utenfor Norden. I dagens situasjon har studiet et ekstra fokus på det flerspråklige og flerkulturelle.

I studieretningen for nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk studerer du:

  • hvordan norsk språk er bygd opp, hvordan det likner på og skiller seg fra nabospråkene og andre språk generelt, hvordan norsk har endret seg over tid og hvordan språkbruk varierer med sted, kjønn, alder og sosial og språklig bakgrunn
  • den norske og nordiske litteraturen i nåtid og fortid, sjangrer, sentrale forfatterskap og temaer, dens samspill med andre medier og tekstformer, dens mangfoldige uttrykk som både estetisk, historisk og kulturelt fenomen
  • hva det vil si å være del av en språklig minoritet og skulle lære majoritetsspråket, hva tospråklighet er, hvordan norsk kan beskrives i et sammenliknende perspektiv, og hvordan det læres av barn og voksne.

Kunnskap om den spesielle norske språksituasjonen med ett norsk språk, men to norske målformer (bokmål og nynorsk), hører med.

Læringsutbytte
Med fullført 80-gruppe i nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk vil studenten være i stand til å:

  • tilegne deg oppdatert kunnskap om språk, språktilegnelse og litteratur på en selvstendig måte
  • uttrykke din forståelse av språk, språktilegnelse og litteratur både skriftlig og muntlig
  • tolke litteratur på en selvstendig, analytisk og kritisk måte
  • forstå språk og litteratur fra et mangfold av perioder, sjangrer, stilnivåer og kontekster
  • analysere og kommentere språklige ytringer i et historisk, grammatisk, dialektologisk, sosiolingvistisk og andrespråklig perspektiv
  • reflektere over litteraturens rolle i både teoretisk, språklig og historisk sammenheng

Studieretningen har tre spesialiseringer: Nordisk språk, nordisk litteratur og norsk som andrespråk.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (50 studiepoeng)

Det anbefales at studentene gjør seg ferdig med de obligatoriske emnene i før de velger spesialisering.

Velg én av følgende spesialiseringer:

Du velger selv spesialisering i StudentWeb.

Spesialisering i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap

Spesialiseringen innebærer et studium av nordisk litteratur i et sammenliknende kritisk, historisk og teoretisk perspektiv. I studiet inngår tekster fra norsk og nordisk litteratur fra middelalderen til i dag, med særlig vekt på de siste to århundrene. Viktige komponenter er litteraturhistorie, tekstanalyse, sjangerteori, epokestudier og litteraturteori

NOR2400 – Litterær analyse, teori og metode i nordisk litteratur er obligatorisk for alle studenter som velger denne spesialiseringen (gis første gang høsten 2011).

20 studiepoeng velges blant følgende emner:

Spesialisering i nordisk språkvitenskap

Studiet av nordisk språkvitenskap tar sikte på å formidle innsikt i struktur og variasjon for nordiske språk, særlig norsk. Grammatikkurset NOR1100 (10 stp.) gir en innføring i struktur. Språkvitenskapen omfatter ellers mange ulike deldisipliner, og både kurs som omhandler spesifikke skandinaviske språk, og kurs som omhandler bestemte emner innen nordisk, kan velges.

30 studiepoeng velges blant følgende emner, hvorav minimum to emner må være på 2000-nivå:

Spesialisering i norsk som andrespråk

Spesialiseringen Norsk som andrespråk gir kunnskap om hva det vil si å
være del av en språklig minoritet og skulle lære majoritetsspråket og
hva som kan være utfordringer når en underviser i norsk for elever som ikke har norsk som morsmål. Språklæringsteori står sentralt. Studenten lærer om norsk språkstruktur og andrespråkstilegning, om to- og flerspråklighet, om språkpedagogikk der også skolepolitikk inngår. Det gjør også en kultur- og litteraturdel med fokus på migrasjonserfaringer og kulturmøter.

30 studiepoeng velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet