80-gruppe – Nordisk: språk, litteratur, retorikk (80NOSPLIRE)

Om emnegruppen

Studiet gir ei innføring i norsk og nordisk språk og litteratur, både i et morsmåls- og et andrespråksperspektiv. Norsk språk og litteratur blir primært studert innenfor en norsk kontekst, men henger klart sammen med andre språk og litteraturer, både i og utenfor Norden. I dagens situasjon har studiet et ekstra fokus på det flerspråklige og flerkulturelle.

I studieretningen Nordisk: språk, litteratur, retorikk studerer du:

 • hvordan norsk språk er bygd opp, hvordan det likner på og skiller seg fra nabospråkene og andre språk generelt, hvordan norsk har endret seg over tid og hvordan språkbruk varierer med sted, kjønn, alder og sosial og språklig bakgrunn
 • den norske og nordiske litteraturen i nåtid og fortid, sjangrer, sentrale forfatterskap og temaer, dens samspill med andre medier og tekstformer, dens mangfoldige uttrykk som både estetisk, historisk og kulturelt fenomen
 • hva det vil si å være del av en språklig minoritet og skulle lære majoritetsspråket, hva tospråklighet er, hvordan norsk kan beskrives i et sammenliknende perspektiv, og hvordan det læres av barn og voksne
 • teoretiske og praktiske tilnærminger til argumentasjon, kommunikasjon, tekster og sjangre.

Kunnskap om den spesielle norske språksituasjonen med ett norsk språk, men to norske målformer (bokmål og nynorsk), hører med.

Læringsutbytte

Med fullført 80-gruppe i nordisk: språk, litteratur, retorikk vil studenten være i stand til å:

 • tilegne deg oppdatert kunnskap om språk, språktilegnelse og litteratur på en selvstendig måte
 • uttrykke din forståelse av språk, språktilegnelse og litteratur både skriftlig og muntlig
 • tolke litteratur på en selvstendig, analytisk og kritisk måte
 • forstå språk og litteratur fra et mangfold av perioder, sjangrer, stilnivåer og kontekster
 • analysere og kommentere språklige ytringer i et historisk, grammatisk, dialektologisk, sosiolingvistisk og andrespråklig perspektiv
 • reflektere over litteraturens rolle i både teoretisk, språklig og historisk sammenheng

Spesialiseringer

Studieretningen har fire spesialiseringer: 

 • Nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap
 • Nordisk språkvitenskap
 • Norsk som andrespråk
 • Retorikk og språklig kommunikasjon

Omfang

80-gruppen består av emner på til sammen minst 80 studiepoeng. Dersom emnegruppen overskrider 80 studiepoeng vil emnebolken med fire emner bli tilsvarende redusert.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (50 studiepoeng)

Det anbefales at studentene gjør seg ferdig med de obligatoriske emnene i før de velger spesialisering.

Velg én av følgende spesialiseringer:

Du velger selv spesialisering i StudentWeb.

Spesialisering i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap

Spesialiseringen innebærer et studium av nordisk litteratur i et sammenliknende kritisk, historisk og teoretisk perspektiv. I studiet inngår tekster fra norsk og nordisk litteratur fra middelalderen til i dag, med særlig vekt på de siste to århundrene. Viktige komponenter er litteraturhistorie, tekstanalyse, sjangerteori, epokestudier og litteraturteori

Obligatorisk emne i denne spesialiseringen:
NOR2400 – Litterær analyse, teori og metode i nordisk litteratur

20 studiepoeng velges blant følgende emner, hvorav minimum ett emne må være på 2000-nivå:

Spesialisering i nordisk språkvitenskap, for studenter som startet høsten 2021 eller tidligere

Studiet av nordisk språkvitenskap tar sikte på å formidle innsikt i struktur og variasjon for nordiske språk, særlig norsk. Det obligatoriske innføringskurset NOR1100 – Norsk grammatikk gir en innføring i språklig struktur. Språkvitenskapen omfatter ellers mange ulike deldisipliner, og både kurs som omhandler spesifikke skandinaviske språk, og kurs som omhandler bestemte emner innen nordisk, kan velges.

Obligatorisk emne i denne spesialiseringen:
NOR1109 – Norsk språkhistorie, dialektlære og sosiolingvistikk i eit nordisk perspektiv

Nb! Tidligere var emnet NOR1107 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 1 (videreført) obligatorisk i denne spesialiseringen. Dette har blitt erstattet med NOR1109 – Norsk språkhistorie, dialektlære og sosiolingvistikk i eit nordisk perspektiv

Minst 20 studiepoeng velges blant følgende emner, hvorav minimum to emner må være på 2000-nivå:

Spesialisering i nordisk språkvitenskap, for studenter med oppstart fra og med høsten 2022

Studiet av nordisk språkvitenskap tar sikte på å formidle innsikt i struktur og variasjon for nordiske språk, særlig norsk. Det obligatoriske innføringskurset NOR1100 – Norsk grammatikk gir en innføring i språklig struktur. Språkvitenskapen omfatter ellers mange ulike deldisipliner, og både kurs som omhandler spesifikke skandinaviske språk, og kurs som omhandler bestemte emner innen nordisk, kan velges.

Obligatorisk emne i denne spesialiseringen:

Obligatorisk emne: NOR1109 – Norsk språkhistorie, dialektlære og sosiolingvistikk i eit nordisk perspektiv

De resterende emnene kan velges blant følgende emner:

Spesialisering i norsk som andrespråk

Spesialiseringen Norsk som andrespråk gir kunnskap om hva det vil si å
være del av en språklig minoritet og skulle lære majoritetsspråket og
hva som kan være utfordringer når en underviser i norsk for elever som ikke har norsk som morsmål. Språklæringsteori står sentralt. Studenten lærer om norsk språkstruktur og andrespråkstilegning, om to- og flerspråklighet, om språkpedagogikk der også skolepolitikk inngår. Det gjør også en kultur- og litteraturdel med fokus på migrasjonserfaringer og kulturmøter.

30 studiepoeng velges blant følgende emner, hvorav minimum to emner må være på 2000-nivå:

Spesialisering i retorikk og språklig kommunikasjon

Spesialiseringen Retorikk og språklig kommunikasjon gir

 • teoretisk kunnskap om argumentasjon, kommunikasjon, tekst og sjanger
 • faghistorisk kunnskap om klassiske og moderne tilnærminger til tekst og kommunikasjon
 • praktiske ferdigheter i å skrive og snakke godt og formålstjenlig i ulike formidlingssituasjoner
 • ferdigheter i analyse og vurdering av tekster og taler i ulike sjangere
 • ferdigheter i prosjektarbeid
 • evne til etisk refleksjon om dilemmaer knyttet til kommunikasjon
 • evne til rådgivning om hensiktsmessig kommunikasjon i ulike arbeidslivssammenhenger

30 studiepoeng velges blant følgende emner, hvorav minimum to emner må være emner med RETKOM-kode og på 2000- eller 3000-nivå:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger