Arbeidstidsuttelling for vitenskapelig ansatte ved IPED

Basert på vedtak i fakultetsstyret 12.12.2019.

Oversikten følger UV fakultetets normer for bruk av arbeidsplaner for vitenskapelig ansatte.

Overordnet fordeling av arbeidstid

Hvis ikke annet er avtalt, gjelder følgende fordeling.

Stilling Undervisningsrelatert arbeid Forskning Fagutvikling/ forskning Administrasjon
Professor/ Førsteamanuensis 47% 47%   6% eller mer etter avtale
Førstelektor/ Universitetslektor 75%   15% 10%
Professor II Etter avtale Etter avtale    
Stipendiat 25%* 75%    
Postdoktor 10- 25%** 75- 90%    

* Stipendiater med inntil 3 års tilsetting har ikke undervisningsrelatert arbeid i sin stilling. Prosentsatsen tar utgangspunkt i et helt årsverk. Arbeidsplanen er fordelt likt utover alle årets måneder. Et studieår starter 1. august og varer til 31. juli.

** Postdoktor med 3 års tilsetting har 10% pliktarbeid og 25% pliktarbeid ved 4 års tilsetting.

Undervising inklusive doktorgradskurs

Oppgave Uttelling per undervisningstime
Undervisning/ forelesning/ seminar med omfattende forberedelser. 4 timer. Stipendiater får som hovedregel 5 timer første gang et tema undervises.
Forelesninger som skal publiseres. 8 timer. 0 timer ved gjenbruk.
Seminar uten særlige forberedelser. 1 time.
Seminar med lette forberedelser. 2 timer.
Tilstedeværelse som er avklart på forhånd på forelesning, doktorgradskurs, mm. 1 time. Time for time.

Veiledning inklusive doktorgradsveiledning

Oppgave Utteling
Individuell veiledning av mindre oppgaver. Prosjektarbeid, semesteroppgave, BA, mm.* 1 time med student + 0,5 timer for forberedelse
Masteroppgave på 30- 45 studiepoeng. 30 timer hvorav 10 timer i møte med student.
Doktorgradsveiledning per kandidat. 216 timer til sammen.
Midtveisevaluering doktorgrad *** 10 timer.
Sluttlesing doktorgrad 25 timer, inkludert evalueringsmøte.

Timene fordeles etter avtale mellom hovedveileder og eventuelle biveiledere.

* Gjelder innenfor rammen av antall timer som er gitt til hvert emne.

*** Gjelder ikke veileder.

Sensur, inkludert doktorgradssensur, og obligatorisk aktivet**

Oppgave Uttelling
Mindre obligatoriske aktiveter med skriftlig tilbakemelidng. Maks 1500 ord. 0,75 timer per oppgave.
Skoleeksamen 4 timer, hjemmeeksamen inntil 6 sider eller 2000 ord. 1 time per oppgave.
Eksamen, paper dokorgradskurs, andre obliagoriske innleveringer over 6 sider eller 2000 ord. 1,5 timer per oppgave.
Masteroppgave 30- 45 studiepoeng 10 timer per oppgave. 
Bacheloroppgave PED3090 (20 sider) 2 timer per oppgave
Muntlig eksamen (IPED) opp til 30 minutters varighet 1 time per kandidat
Muntlig eksamen (IPED) over 30 minutters varighet 1,5 timer per kandidat

** Gjelder innenfor rammen av antall timer som er gitt til hvert emne. Individuell tilbakemelding, begrunnelse, deltakelse på sensurmøter og andre sensuroppgaver inngår i timesatsene. Felles tilbakemelding på innleverte obligatoriske aktiviterer i seminargrupper og tilsvarende gir ingen uttelling utover selve seminaret.

Utarbeidelse av eksamensoppgaver og sensorveiledning

Oppgave Uttelling
Eksamensoppgave som krever særlig innsats ved førsegangs gjennomføring - etter forhåndsvurdering. * 12 timer.

* Satsen brukes unntaksvis der oppgaven er særlig omfattende eller krevende, som for eksempel ved flervalgsopppgaver (multiple choise) i statistikk.

Emneansvar

Emneansvar innbefatter ansvar for undervisningsplanlegging, eksamen, revisjon, sensorveiledning, evaluering, organisering og gjennomføring av emnet i tråd med de retningslinjene instituttet har.

Oppgave Uttelling
Emner med opptil 60 oppmeldte studenter. 2 timer per studiepoeng.
Emner med over 60 oppmeldte studenter. 3 timer per studiepoeng.
Pedagogisk utviklingsarbeid, utvikling av nye emner og undervisningsmetoder.** Skjønnsmessig vurdering.

** Uttelling gis kun når arbeidet må anses å gå vesentlig lenger enn det som vanligvis forventes av normal oppgradering og videreutvikling.

Nivåkoordinator

Oppgave Uttelling

Nivåkoordinator, inkludert deltakelse i programråd

50 timer per semester
Faglig praksiskoordinator 50 timer per semester

Bedømmelse av doktoravhandling og deltakelse ved disputas

Oppgave Uttelling
1. opponent, 30 timer for avhandling + 20 timer for opposisjon 50 timer
2. opponent, 30 timer for avhandling + 15 timer for opposisjon 45 timer
3. opponent 30 timer
Komitè koordinator 10 timer
Settedekan 10 timer
Ny vurdering av omarbeidet avhandling 15 timer

Behandling av stillingssøknader, per komitemedlem

Oppgave Uttelling
Sorteringsoppgave.* 0,5 timer per søker.
Bedømmelse, inntil 5 kandidater 20 timer.
Bedømmelse, flere enn 5 kandidater 30 timer.
Opprykk, per kandidat. 30 timer.

* For sorteringsoppgaven er uttelling i sum for alle som deltar i arbeidet, og opppad begrenset til 100 timer.

Satsen gjelder for alle stillingstyper med unntak av stipendiatstillinger. For slike stilinger brukes halvparten så store satser.

Annet

Oppgave Uttelling per semester
Forskningsleder Inntil 50% av stillingen. Fordeles mellom forskning og undervisning etter avtale med instituttleder.
Studieleder. Inntil 50% av stillingen. Fordeles mellom forskning og undervisning etter avtale med instituttleder.
Instituttleder. 100%
Kontakttid.* 20 timer per semester.
Kurs i universitetspedagogikk. Medgått tid i henhold til omfang på universitetetets kurstilbud, time for time, 200 timer.
Forskerutdanningskoordinaor, inklusive møter, mm. 224 timer for et studieår.
Leder av forskergruppe. 80 timer for et studieår.
Medlem av tilsettingsutvalget. 2 timer per møte.
Opptak til doktorgradsprogram. 2 timer per søker.
Representant i instituttstyre, fakultetsstyre eller programråd.

5 timer per møte inkludert forberedelse.

(gjelder ikke nivåkoordinatorer/programråd)

Timefritak ved deltakelse på norskkurs for stipendiater. Etter avtale med instituttleder.
Fradrag i plikt ved sykdom. Etter avtale med instituttleder.
Andre pålagte oppgaver som ikke har fastsatt uttelling.** Det gjøres skriftlig avtale om uttelling med instituttledelsen.

* Satsen gis til alle som har undervisningsoppgaver i gjeldende semester.

**Inkluderer stipendiater med plikt knyttet til forskergrupper.

 

Publisert 4. mai 2020 12:50 - Sist endret 15. mai 2020 15:22