English version of this page

Arbeidstidsuttelling for vitenskapelig ansatte ved IPED

 

Arbeidsplikt

Gjennomført arbeid registreres i databasen "Aura" av administrasjonen på instituttet. Registrering baserer seg på faste satser. For oppgaver som ikke har faste satser eller ligger i timeplanen, skal det foreligge skriftlig bekreftelse fra instituttleder om at tid er avtalt.

Den enkelt ansatte har et selvstendig ansvar for å sjekke at timeregnskapet blir oppdatert, stemmer og er innenfor de retningslinjene som instituttet har satt. Aura-ansvarlig person i administrasjonen tilbyr gjennomgang av timene med den enkelte ansatte som ønsker det (be om avtale). Oppgaver som er utført mer enn 2 år før den ansatte selv kontrollerer sitt timeregnskap, vil ikke bli registrert.

Arbeidsplikt for fast vitenskapelige ansatte

Arbeidsplikt % andel Timer pr. år Timer pr. semester
    59 år < > 60 år < > 62 år   59 år < > 60 år < > 62 år
I Undervisning 50 847 825 783   423 412 392  
II Administrasjon 3 50 50 50   25 25 25  
III Forskning 47 798 775 733   399 388 366  
I + II + III 100 1695 1650 1566   847 825 783

 

Administrasjonstiden er treffetiden - 1time pr. uke
Det som går under hovedoverskriftene Undervisning, Eksamensarbeid og Fritak telles som undervisningsplikt.

 

Arbeidsplikt for Stipendiater på 4-årskontrakt, Post.doc og Universitetslektorer

Arbeidsplikt % andel Timer pr. år Timer pr. semester
  S P U S P U S P U
I Undervisning og II Administrasjon 25 10 75 425 165 1270 212 85 635
III Forskning 75 90 25 1270 1485 425 635 762 212
I + II + III 100 100 100 1695 1695 1695 847 847 847

Det som går under hovedskriftene Undervisning, Eksamensarbeid og Fritak telles som undervisning- og administrasjonsplikt. Stipendiatene bør helst få noe erfaring med både undervisning, veiledning og sensurarbeid.

Pluss og minus tid

Timeregnskapet skal over tid gå i tilnærmet balanse. Med tilnærmet balanse menes at pluss-/minustimer ikke utgjør mer enn ett semester plikt, som for vitenskapelig ansatte 59 år < tilsvarer 449 timer.

Hovedregel

 • Vitenskapelig ansatte kan maksimalt registrere plusstimer opp til to semesterplikt, som for vitenskapelig ansatte 59 år < tilsvarer 898 timer.
 • Eventuelt overskudd på timeregnskapet bør tas ut i forbindelse med forskningstermin og skal da nedskrives til tilnærmet balanse. Den ansatte som har mer enn 449 timer, og som søker forskningstermin har mulighet for å regne om plusstimer over ett semesters plikt til månedsverk og få forlengelse av forskningstermin opp til max 6 måneder. Planlegging av nedskrivning av timeregnskapet tas i forbindelse med årlige medarbeidersamtaler.

Tiltak for ansatte som har minustid

 • Ikke å innvilge forskningstermin
 • Pålegge flere oppgaver innen komitearbeid etc.

 

 

 

 

 

 

 • Det etableres en overgangsordning for de som tar med seg mye pluss- eller minustid inn i en ny ordning, og det gjøres individuelle avtaler med instituttleder
 • For ansatte i rekrutteringsstillinger kan gjennomføring av undervisningsplikten avtales nærmere med instituttledelsen.
 • Frikjøp skal som hovedregel tas fra både undervisningsdelen og forskningsdelen av stillingen. Det er som hovedregel kun anledning å frikjøpes maks 50% av stillingens undervisningsandel.
 • Budsjettering med frikjøp og egenandeler i eksternfinansierte prosjekt skal avklares med instituttledelsen i god tid før søknadsfrist. Et notat hvor avtalen nedfelles skal foreligge før søknaden kan sendes inn. Notatet skal arkiveres sammen med søknaden i arkivsystemet.
 • Nye retningslinjer for arbeidstidsuttelling som skissert ovenfor trer i kraft fra og med 1. juni 2017.

Undervisning

Uttelling for undervisning

Forelesning og seminar vektes normalt likt. Dette fordi det ikke er noe klart skille mellom undervisningsøkter med forelesningsform og med seminarform. (unntaket er seminarer på innføringsemner som ledes av videregående masterstudenter)

Type I undervisning Til forberedelser Vekting
  Timer Timer Timer
Undervisning 1 3 4

Undervisning av stipendiater
og PhD undervisning

1 4 5
Tilstedeværelse ved tilkalte forelesere 1 0 1

NB! To lærere som underviser sammen vil ikke få full uttelling (Vanligvis blir hver time da vektet med 3/4)
NB! Hvis tre eller flere er sammen på undervisningen, vektes dette med halvparten  (2/4)

 

Universitetspedagogikk

Undervisning og konsultasjon i universitetspedagogikk følger egne satser.

Veiledning masterstudenter alle masterprogram

Den totale veiledningspotten omfatter både direkte møter med studenten, veiledning via e-post og lesing og kommentering av tekst. Veileder og student kan avtale hvordan den totale potten skal disponeres.

30stp. 45-60stp.
10 timer x 3 = 30 timer 14 timer x 3 = 42 timer

Når det er bi-veileder er vektingen normalt 2/3 til hovedveileder og 1/3 til biveileder.
 

Veiledning PhD-kandidater

Type veiledning Pr. kandidat face to face: Ressursbruk pr. kandidat
  Totalt Pr. sem. Vekting Totalt Pr. sem.
  Timer Timer - Timer Timer
Doktorgrad (4 år) 72 9 3 216 27
Doktorgrad (3 år) 72 12 3 216 36
Midtveisevaluering* 2     10  
Sluttevaluering* 3     20  
Sluttseminar       10  

Veileder og kandidat/student kan avtale annen fordeling av veiledningen semesterene igjennom.
Ved to veiledere skal hovedveileder normalt veilede 2/3 av tiden, biveileder skal ha 1/3 av veiledningen.

* Gjelder ikke veileder.


Obligatoriske aktiviteter (ulike oppgaver og aktiviteter  som ikke inngår i sensurgrunnlaget, men som er forutsetning for å ta eksamen).

Det gis generelt ikke ekstra uttelling for godkjenning av obligatoriske aktiviteter som ikke er skriftelige.

 • Obligatoriske oppgaver som kun blir presentert i seminar/undervisningen gir ikke uttelling utover vekting av undervisningen.
 • Skriftlige oppgaver med ramme på maks 6 sider eller mindre: 1/2 time pr. oppgave.
 • Skriftelige oppgaver med ramme på 7 sider eller mer: 1 time pr. oppgave.

Eksamensarbeid

Eksamensarbeid omfatter sensur og eventuelle begrunnelser. Sensor kan selv velge om begrunnelse skal gis skriftlig eller muntlig.

Eksamensarbeid vektes dobbelt for stipendiater.

Skoleeksamen

 • Eksamener på 4 timer og under: 1 timer pr. student
 • Eksamener over 4 timer: 1,5 time pr. student pr. sensor

Muntlig eksamen

 • 1/2 time eller mindre: 1 time pr. student
 • Over 1/2 time: 1,5 time pr. student
 • Muntlig med selvvalgt pensum: 2 timer pr. student

Hjemmeeksamen/ semesteroppgaver og lignende

 • Oppgaver med ramme på maks 6 sider eller mindre: 1 time pr. oppgave
 • Oppgaver med ramme på 7 sider eller mer: 1 1/2 time pr. oppgave
 • Avsluttende bachelor oppgave: 2 timer pr. oppgave

Masteroppgaver - 2 sensorer, minst en ekstern

 • 30 stp. oppgaver: 8 timer pr. sensor
 • Over 30 stp. oppgaver: 10 timer pr. sensor
 • Prøveforelesnings: 2 timer pr. sensor
 • Forsvar av oppgave: 2 timer pr. sensor

Ph.d. kurs

 • 5 stp. kurs eller mindre: 2 timer pr. paper
 • Kurs over 5 stp.: 3 timer pr. paper

Ph.d. avhandling

 • 1. opponent: 50 timer - 2. opponent: 45 timer - 3. opponent: 30 timer
 • Hvis et medlem av en bedømmelseskomité anmodes om å avgi indviduell uttalelse (ikke dissens): + 5 timer
 • Komitekoordinator: 10 timer - Settedekan: 10 timer
 • Ved foreløpig avslag: 15 timer

Andre arbeidsoppgaver som føres i timeregnskapet

Emneansvarliges oppgaver omfatter planlegging av undervisning, revisjon av pensum, utforming av eksamensoppgave og sensorveiledning, samt evaluering av emnet. Det gis 2 timer utteling pr. studiepoeng på emnet som vedkommende har ansvar for.

Pålagte oppgaver hvor uttelling ikke er avklart, for eksempel å sitte i komiteer og utvalg som ikke har et fast antall timer uttelling: det gjøres skriftlig avtale om uttelling med instituttledelsen.

Ansatte som har krav om å tilegne seg pedagogisk basiskompetanse i sin arbeidskontrakt kan registrere kurstimer i arbeidstidsregnskapet.

Sykemelding (gjelder fast ansatte):Om man er sykemeldt et år eller et semester har man ingen plikt den tiden det gjelder. Ellers er det et fradrag på 75 timer pr. måned for fast ansatte.

Utviklingsarbeid – Studier

Den enkelte ansatte skal avtale med instituttleder hvor mange timer som skal krediteres til ulike former for utviklingsarbeid knyttet til studiene. Det kan være for eksempel utvikling av nye studietilbud og utvikling av nye studentaktive undervisningsformer for eksisterende emner. Man kan også få avtale om kreditering av tid til utarbeidelse av større prosjekter knyttet til studiene, herunder søknader til DIKU eller andre som lyser ut finansiering.

Prosjekter  med ekstern finansiering

Frikjøp beregnes på grunnlag av prosjektregnskap - timetall fås fra økonomiseksjonen. Frikjøp i forbindelse med forskningsprosjekter eller andre forskningsrelaterte oppgaver skal fordeles likt mellom undervisnings- og forskningstid. Normalt kan frikjøp fra undervisningsdelen maksimalt utgjøre halve undervisningsplikten. 

Spesielle forhold som gjelder stipendiater

Stipendiater kan opparbeide overtimer med tanke på redusert plikt senere i perioden. Stipendiater på utenlandsopphold i minimum 3 måneder i løpet av ett semester gir fritak for plikt dette semesteret. Plikt knyttet til forskningsgrupper/ prosjekter skal avtales med instituttleder og forskergruppeleder/ prosjektleder.

Stipendiater kan få opptil 150 timers reduksjon i plikttiden sin for å delta på kurs i universitetspedagogikk. (tilsvarer fellesdelen pedagogisk basiskompetanse) 

PhD research fellows and post docs that attend Norwegian language courses for non-Norwegian academics are waived 50 hours of duty work, to encourage them to learn Norwegian. For those who participate and pass such a course and want to further extend their Norwegian skills in a way that ultimately makes them able to teach in Norwegian language, another 50 hours of duty work can be waived for attending an advanced course.

Vurdering av søkere til vitenskapelige stillinger og PhD program

Søkere til professorstilling

1-3 søkere 45 timer totalt
4-7 søkere 75 timer totalt
8-15 søkere 100 timer totalt
16-20 søkere 120 timer totalt
Koordinator 10 timer totalt


Søkere til førsteamanuensisstilling

1-3 søkere 25 timer totalt
4-7 søkere 40 timer totalt
8-15 søkere 60 timer totalt
16-20 søkere 80 timer totalt
Koordinator 10 timer


Søkere til post.doc stilling

1-3 søkere 25 timer totalt
4-7 søkere 30 timer totalt
8 eller flere 35 timer totalt
Intervju 5 timer totalt
Koordinator 5 timer


Søkere til stipendiatstilling/ Universitetslektor/ Førstelektor

1-3 søkere 10 timer totalt
4-7 søkere 15 timer totalt
8 eller flere 20 timer totalt
Intervju 5 timer totalt
Koordinator 5 timer

Opprykk til professor: 30 timer per. søker.


Opptak på PhD program

Vurdering av prosjkt. beskr. + innstilling 2 timer pr. søker

Verv

Koordinator

Type koordinator funksjon Kreditering
Nivå/-koordinator* 50 timer per semester
Nivå-koordinator 1. år bachelor 80 timer per semester
Praksiskoordinator på studieretningen PPR 50 timer per semester
Forskerutdanningskoordinator** 112 timer per semester (224 timer pr. år)
Forskergruppeleder 85 time per semester (170 timer per år)
Kursansvarlig Ph.d. 15 timer per kurs

* Nivåkoordinatoroppgaver inkludert i timetallet:  omfatter deltakelse på programrådsmøter, samarbeid med administrasjonen om enkeltsaker (se for øvrig beskrivelse av rollen).
** Forskerutdanningskoordinatoroppgaver inkludert i timetallet: Alle planleggingsmøter og annet samarbeid med administrasjonene, koordinering av kurstilbud etc. Deltakelse i midtveisevalueringer.

Verv og utvalg

Typr. verv/utvalg Sum kreditering
Styremøter (instiutt) 5 timer pr. møte inkludert forberedelse
Styremøter (fakultet) 5 timer pr. møte inkludert forberedelse
Valgstyret 5 timer pr. møte inkludert forberedelse
Møter i utvalg (pålagt) Diverse etter avtale

Lederverv

Instituttleder Ledervervet er et fullt årsverk
Stedfortredende instituttleder 50% stilling fordelt mellom forskning og undervisning. 25% føres i timeregnskapet.
Tredje medlem av instituttets ledergruppe 50% stilling fordelt mellom forskning og undervisning. 25% føres i timeregnskapet.

Enten forskningsleder eller undervisningsleder kan være valgt som stedfortredende instituttleder.

Publisert 23. juni 2015 14:26 - Sist endret 24. mai 2019 16:25