Intervjuer og fokusgrupper

For å få detaljert kunnskap om en problemstilling kan det foretas intervjuer av de tilsatte. Intervjuene er vanligvis på 1-3 timer og vil gi kvalitative data som kan brukes alene eller som tillegg til andre undersøkelsesmetoder.

Hvorfor?

Metoden gir mer nyansert kunnskap og detaljer om et område og problemstilling.

Fokusgrupper og intervjuer som arbeidsmiljømetodikk er nyttig som:

  • Forberedelse til en workshop eller en spørreundersøkelse
  • Etterarbeid etter gjennomgang av spørreundersøkelsen ARK
  • Bakgrunn for en risikovurdering av omstilling
  • Og som en metode for å få dypere og mer spesifikk informasjon om et tema.

Hva inngår?

  • Intervjuene kan være enkeltvis eller gruppevis (fokusgrupper). En kan velge om intervjuobjektene skal sikres anonymitet eller ikke være anonyme. Det må på forhånd avgjøres hvordan informasjonen fra intervjuene skal brukes.
  • Fokusgruppene kan settes sammen homogent eller heterogent. Det anbefales grupper på mellom 6-8 deltakere.
  • Alle som deltar i undersøkelsen får i utgangspunktet de samme spørsmålene, men intervjuer vil naturlig følge opp med utdypingsspørsmål. Etter gjennomført intervjurunde, gjennomgås materiale for å se linjer og generelle trekk – før rapport skrives.
  • Rapporten bør danne grunnlag for møter på enheten hvor en diskuterer situasjonen, både gode og dårlige sider ved arbeidsmiljøet, og foreslår tiltak på de områder som har pekt seg ut for forbedring.

Forberedelser ved enheten

Verneombud og eventuelt andre tilsatte bør være representert i arbeidsgruppen som planlegger undersøkelsen, følger med på gjennomføringen og diskuterer resultater fra intervjuene. BHT kan bistå både med rådgivning og fasilitering.

Bestilling

Enhetens leder er bestiller av oppdraget. Det er en fordel å få dette med i enhetens handlingsplan for buk av BHT.
 

Publisert 16. juli 2013 14:46 - Sist endret 10. apr. 2017 12:16