Byggesaker, flytting og utforming av arbeidsplasser

Enhet for bedriftshelsetjeneste bistår ved ombygging og andre byggesaker  for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhetsaspektet ved nye eller endrede arbeidsplasser.

Hvorfor bistand fra BHT?

For å sikre at arbeidsplassen blir planlagt slik at den ivaretar helsen til de som skal  jobbe der, og for å forebygge sykdom og helseskade skal arbeidsgiver sørge for at bedrifthelsetjenesten bistår ved fysiske endringer av arbeidsplassen, slik det framgår av Forskrift om organisering ledelse og medvirkning § 13-2 (lovdata.no).

Hva inngår?

Vår bistand i byggesaker innbefatter:

  • Deltakelse i prosjekt- og brukergrupper.
  • Bedriftsfysioterapeut og/eller yrkeshygieniker kan delta i prosjekteringsmøter eller byggemøter for å bidra med nødvendig kompetanse innenfor ergonomi, hjelp ved valg av hjelpemidler/ møbler/ utstyr, inneklima og belysning fra et helseperspektiv.
  • Bistå brukerne ved planlegging av nye eller endring av eksisterende arbeidsplasser og komme med råd ved utarbeidelse av møbleringsplan.
  • HMS-gjennomgang av planer for å ivareta tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede etter målsetningen om universell utforming.
  • Kurs, veiledning og opplæring i grupper - som et ledd i det forebyggende helsearbeid, der det er ønskelig med bedre innsikt og forståelse for samspillet mellom ytre påkjenninger og kroppens reaksjoner på disse.
  • Etter innflytting kan fysioterapeut på fellesmøte orientere om prinsipper for utforming og justering av arbeidsplass.

Det er billigere og enklere å gjøre endringer på tegnebrettet enn i etterkant!

Bestilling

Både verneombud og leder kan kontakte BHT for råd og bistand. Ombygginger og nybygg er som oftest planlagte aktiviteter, få med ønske om bistand fra bedriftshelsetjenesten i fakultetets handlingsplan for bruk av BHT.
 

Publisert 11. juli 2013 13:05 - Sist endret 7. juli 2020 15:32