English version of this page

Tilrettelegging av arbeidsforhold

Med tilrettelegging av arbeidsforhold kan mange arbeidstakere med midlertidig eller permanent redusert funksjonsevne holde seg i arbeid. Ansatte med redusert funksjonsevne bør få tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet, på lik linje med andre. For å komme fram til egnede tilretteleggingstiltak, er det en forutsetning at leder og ansatt er i dialog om løsningsmuligheter.


Formål med tilrettelegging

UiO som IA-bedrift skal være med å oppfylle IA-avtalens hovedmål:

Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

IA-avtalens delmål 2 legger vekt på:

Å hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne

Tilretteleggingstiltak har derfor som mål:

 • å foreta, så langt det er mulig, rimelig individuell tilrettelegging for at arbeidstaker med redusert funksjonsevne skal beholde eller få passende arbeid
 • å få utnyttet arbeidstakers resterende arbeidsevne

Se for øvrig henvisning til regelverk i høyremargen.

Situasjoner der det kan være aktuelt med tilrettelegging

 • For å forebygge sykmelding
 • Som alternativ til sykmelding
 • For å bidra til at sykmeldt arbeidstaker kan delta i arbeidsrelatert aktivitet
 • For å bidra til at arbeidstaker med midlertidig eller permanent redusert funksjonsevne kan delta i arbeidsrelatert aktivitet
 • For å sikre en god overgang fra en fraværsperiode tilbake til jobb

Leders ansvar for tilrettelegging

 • Leder skal tidligst mulig legge til rette for at arbeidstaker med redusert funksjonsevne eller den sykmeldte kan være i arbeid.
 • Leder og ansatt skal føre en åpen dialog om løsningsmuligheter og inngå en avtale om hvilke tilretteleggingstiltak som prøves ut og varigheten av tiltakene.
 • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt er omfattende. Hva som er mulig og hva som er rimelig, er et skjønnsspørsmål.
 • Oppfølgingsplanen (nav.no) kan være et nyttig verktøy for en konstruktiv dialog, uavhengig av om ansatte er sykmeldt eller ikke.
 • Ta kontakt med det faglige støtteapparatet for råd og veiledning, se kontaktveileder.
 • Leder og ansatt skal ha jevnlig dialog for å evaluere og eventuell justere tiltakene.

Ansattes medvirkningsplikt

 • Det forutsettes at den ansatte medvirker i tilretteleggingsarbeidet og opplyser om sin arbeidsevne.
 • Dersom den ansatte «uten rimelig grunn» vegrer seg mot å samarbeide med arbeidsgiver om tilrettelegging, kan dette få flere konsekvenser. Passivitet fra den ansattes side vil kunne redusere tilretteleggingspliktens omfang.

Eksempler på tilretteleggingstiltak

Valg av tilretteleggingstiltak må alltid vurderes individuelt og avtales mellom leder og ansatt i hvert enkelt tilfelle. Her er noen eksempler:

 • Endring av rutiner eller arbeidsfordeling
 • Endring av arbeidstid
 • Konkretisering og/eller endring av arbeidsoppgaver
 • Opplæring, kompetanseutvikling eller omskolering
 • Endring av ansvars- og myndighetsforhold
 • Tekniske hjelpemidler
 • Regulerbar arbeidshøyde
 • Tilpasning av møbler, utstyr og maskiner
 • Fysisk tilpasning og bygningsmessige endringer
 • Jobbe fysisk et annet sted enn på arbeidsplass
 • Grep som gjelder organisatoriske og psykososiale forhold på arbeidsplassen

Tilskuddsordninger fra NAV

NAV tilbyr en rekke tilskuddsordninger for tilrettelegging. Enhet for BHT kan bistå med råd og veiledning i forbindelse med valg av ordning og utforming av søknader.

Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd

 • Når hensiktsmessig og nødvendig tilrettelegging for en arbeidstaker fører til merutgifter eller merinnsats, kan UiO som IA-virksomhet søke NAV om inkluderingstilskudd til blant annet:
  • opplæring i nye arbeidsoppgaver, tilrettelegging, kurs, kortere opplæringstiltak eller arbeidstrening
  • transport til og fra arbeidsplassen når tilrettelagt arbeid bare er mulig på en annen arbeidsplass innenfor virksomheten enn der arbeidstaker arbeider til daglig
  • dekning av merutgifter til ekstrapersonell når arbeidstaker må avlastes eller endre oppgaver uten å være sykmeldt eller ved siden av gradert sykmelding
  • kjøp eller leie av gjenstander, arbeidshjelpemidler eller annet fysisk utstyr som ikke dekkes etter folketrygdloven § 10-5
 • Arbeidsgiver må sende søknad om inkluderingstilskudd (nav.no) til NAV før det planlagte tiltaket eller innkjøpet blir gjennomført. Merk: NAV gir ikke tilskudd til tiltak som er gjennomført uten vedtak eller før det foreligger vedtak.
 • Les mer om tilrettelegging (nav.no).

Andre tilskuddsordninger

 • NAV har også en rekke andre virkemidler som kan brukes i forbindelse med forebygging og oppfølging av sykefravær og tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne. Eksempler:
  • lese- og sekretærhjelp
  • reisetilskudd
  • tolk
  • teknisk tilrettelegging og hjelpemidler via NAV hjelpemiddelsentral
 • Les mer om NAVs tilretteleggingstiltak (nav.no).
Publisert 23. feb. 2012 16:56 - Sist endret 2. nov. 2021 09:03