Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Mål:

Geofarer er hendelser koblet til geologiske og/eller geofysiske prosesser, som potensielt kan lede til skade på miljø og/eller samfunn. Emnet har som mål å gi en innføring i forskjellige typer geofarer, deres potensielle konsekvenser og hva man kan gjøre for å forebygge naturkatastrofer. Hovedfokus vil være på norske geofarer, men ekstreme hendelser fra andre deler av verden vil dras inn som eksempler der det er formålstjenlig. Emnet skal formidle forståelse for de geologiske og fysiske prosesser som driver geofarer og hvordan samfunnet blir påvirket. Det skal gi innblikk i geotekniske metoder for å håndtere geofarer, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å hindre katastrofale hendelser. Det vil legges vekt på å bygge opp en forståelse for samspillet mellom natur og samfunn, og hvordan dette samspillet kontrollerer de potensielle konsekvenser av en hendelse.

Innhold:

Hovedfokus vil være prosesser bak skred, flom, tsunami, jordskjelv og vulkanutbrudd og mulige konsekvenser av disse, samt metoder for å kvantifisere risiko. I tillegg diskuteres vekselvirkninger mellom forskjellige typer geofarer, forebygging og håndtering av katastrofer samt kvantifisering og håndtering av usikkerheter. Kurset vil inneholde tre komponenter; en teoretisk, en praktisk og en feltbasert del. De teoretiske læringsaktivitetene vil i hovedsak være studentaktive. Videre vil en viktig del av kurset være praktiske undervisningsaktiviteter der studentene selv kan jobbe med forskjellige aspekter av pensum. For å få førstehånds kjennskap til aktuelle geofarer i nærmiljøet vil det gjennomføres en ekskursjon der studentene vil presenteres ulike geofarer (for eksempel flom og skred) samt forskjellige sikringstiltak, og vil få mulighet for selv å identifisere potensielle og tidligere hendelser i felt.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Hva lærer du?

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten har:

 • oversikt over de fysiske og geologiske prosesser bak geofarer som skred, flom, tsunami, jordskjelv og vulkanutbrudd.
 • kunnskap om dannelsen av ulike landformer og avsetninger knyttet til geofarer.
 • kunnskap om å beskrive metoder for å kvantifisere risiko for de enkelte geofarer og faktorer som kontrollerer usikkerheter.
 • kunnskap om geoteknikk og hvilke sikringstiltak som kan brukes til å redusere risiko knyttet til forskjellige geofarer.
 • forståelse av mulige konsekvenser av geofarer og håndtering av risiko og katastrofale hendelser.
 • viten om mulige vekselvirkninger mellom forskjellige geofarer og deres konsekvenser.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjennomføre enkle kvantitative analyser (f.eks. beregne utløpsbaner for skred, beregne forventet nivå av bakkebevegelse i forbindelse med et jordskjelv).
 • gjenkjenne avsetninger og landformer knyttet til geofarer.
 • presentere og bearbeide data i et Geografisk Informasjonssystem (GIS).
 • visualisere observasjoner/data/prinsipper om geofarer grafisk.
 • gjenkjenne og diskutere forskjellige tiltak for å redusere risikoen for katastrofale geofare-hendelser.
 • identifisere og kategorisere skredavleiringer og sikringstiltak i felt.

Generell kompetanse

Studenten har:

 • evne til å anvende et presist fagspråk til å beskrive og diskutere geofarer og deres konsekvenser muntlig og skriftlig.
 • innsikt i å erkjenne, vurdere og kommunisere menneskenes rolle i, vår innvirkning på og konsekvensene av geofarer.
 • evne til å fungere individuelt og i samarbeid, og opptre etisk korrekt sammen med fagfeller.
 • trening i å gjennomføre feltarbeid på ekskursjon i samsvar med UiO sine HMS-retningslinjer.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Emnene GEO4034 og GEO3034 har felles opptak. Samlet opptakskapasitet er 25 studenter.

Dersom det er flere enn 25 søkere rangeres disse etter følgende kategorier:

 1. Studenter tatt opp på følgende studieretning:
 2. Studenter tatt opp på følgende studieprogram::
 3. Andre masterstudenter på èn av følgende studieretning/studieprogram (ikke prioritert rekkefølge):
 4. Andre programstudenter ved Institutt for geofag.
 5. Innreisende utvekslingsstudenter på avtale.
 6. Andre bachelor- og masterstudenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.
 7. Enkeltemnestudenter.

Søkere vil bli rangert etter antall studiepoeng innenfor hver kategori: alle søkere innen kategori 1 rangeres før søkere i kategori 2, også videre. Dersom det er plassbegrensning i emnet, vil ledige plasser tildeles etter loddtrekning til de med likt antall studiepoeng. 

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske ekskursjon i emnet og det er krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet før felt:

Overlappende emner

Undervisning

Emnet gis som en serie av studentaktive seminarer og øvelser, kombinert med selvstudie og mappearbeid. Det inngår en obligatorisk ekskursjon i emnet.

Adgang til vurdering i emnet forutsetter at følgende arbeidskrav er oppfylt:

 • Godkjent feltdagbok
 • Gjennomført og godkjent 10 quiz-oppgaver i forbindelse med undervisningen
 • Gjennomført og godkjent 3 mappe-oppgaver:
  • èn poster
  • èn grupperapport
  • èn individuell skriftlig tekst
 • Gjennomført og godkjent 2 GIS-oppgaver i forbindelse med undervisningen
 • Innlevert refleksjonsnotat

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Kostnader ved å ta emnet

Ekskursjon er obligatorisk og har en egenandel på 150 kroner døgnet (hvis overnatting).

Eksamen

Studenten vurderes på bakgrunn av en mappevurdering hvor følgende inngår:

 • 10 quiz-oppgaver, gjennomført i begynnelsen av hver undervisningsøkt teller 20% ved sensurering.
 • Poster (gruppeprosjekt) teller 25% ved sensurering.
 • Risiko-kommunikasjonsprosjekt (gruppeprosjekt) teller 25% ved sensurering. 
 • Semesteroppgave (individuell) teller 30% ved sensurering. 
 • Alle delene må være levert for å få mappen vurdert.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2020 13:12:21

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk