Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet utgjør sammen med GEO3020 – Soil- and groundwater (nedlagt) en modul som omhandler jordas vannbalanse og gir en innføring i de viktigste komponentene i vannets kretsløp. Vannbalanse studeres på global og lokal skala, med hovedvekt på lokal skala representert ved avløpsfeltet. GEO2010 gir en innføring i overflatehydrologi, og behandler meteorologiske data, snø og snøsmelting samt overflateavløp. En vurdering av ekstremverdier for flom og tørke er kort introdusert. Mens fokus for kurset først og fremst er på den hydrologiske syklusen i sammenheng med Earth System prosesser.

Hva lærer du?

Du får grunnleggende kunnskaper om komponentene i det hydrologiske kretsløp over bakken. Det legges vekt på en fysisk prosessforståelse, erfaring i bruk av hydrologiske observasjoner og utføring av enkle hydrologiske beregninger ved hjelp av Python.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas før undervisningsstart i GEO2010:

For studenter som tok GEO2010 våren 2015 eller senere gjelder at GEO2010 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper i matematikk tilsvarende MAT1000 – Matematikk i praksis I (nedlagt), GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt), GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt)

Overlappende emner

Emnet vil sammen med HYD2020 – Mark- og grunnvannshydrologi (nedlagt)/GEO3020 – Soil- and groundwater (nedlagt) overlappe 5 vekttall med GF-GG141.

Undervisning

Emnet er planlagt med 4 forelesninger per uke, samt 2 timer øvelser/seminar per uke. Det vil bli arrangert besøk til relevante institusjoner (for eksempel NVE, Statkraft eller Meteorologisk institutt). Aktiv deltagelse av studentene forventes i prosjektarbeid, og kan omfatte en muntlig seminarpresentasjon eller lignende. Aktiviteter som inngår i prosjektarbeidet teller inn mot avsluttende karakter.

Det er en obligatorisk snø-ekskursjon (dato for denne avhenger av snøforhold), samt deltakelse i inntil en ukes feltkurs sammen med emnet GEG2110. Fra feltkurset skal det skrives en feltrapport, denne teller med i sluttkarakter for emnet.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

For å kunne delta i undervisningen er det et krav at følgende emner må være bestått før undervisningen starter:

Du må kunne dokumentere at du har bestått HMS0504 første gang du møter til undervisning.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Feltrapport samt prosjektarbeid (muntlig presentasjon e.l.) teller kombinert 40 %.
  • En avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 60 %.
  • Alle deler av eksamen må bestås.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Dette emnet ses i sammenheng med HYD2010 – Overflatehydrologi (nedlagt) og GEO2330 – Hydrologi ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Emnet videreføres som GEO2330 våren 2019.

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)