English version of this page

Oversikt over oppfølging av sykefravær

Din nærmeste leder har hovedansvaret for å tilrettelegge og følge deg opp når du er sykmeldt. Her får du en oversikt over hva som skjer når.

Tid Oppfølging
Fra dag 1 Kontinuerlig dialog mellom leder og sykmeldt
Innen 4 uker Oppfølgingsplan
 • Leder og arbeidstaker har en samtale for å vurdere oppgaver og arbeidsevne og avklare evt. behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.
 • Arbeidstaker informerer leder om hvorvidt sykefraværet skyldes forhold på arbeidsplassen.
 • Leder og arbeidstaker utarbeider en oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid, unntatt hvis det anses åpenbart unødvendig. Leder sender kopi av oppfølgingsplan til sykmelder senest etter 4 uker.
Innen 7 uker Dialogmøte 1

Leder innkaller til dialogmøte hvis arbeidstaker er 100 % sykmeldt. Ved gradert sykmelding gjennomføres et dialogmøte hvis det vurderes som hensiktsmessig. Sykmelder deltar dersom arbeidstaker godkjenner det. Hvis én av partene ønsker det kan også Enhet for bedriftshelsetjeneste (BHT) eller en tredjepart, f.eks. tillitsvalgt og verneombud, delta. Målet er å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykmeldte tilbake i arbeid.

8 uker Utvidet legeerklæring

Hvis arbeidstaker ikke er i arbeidsrelatert aktivitet innen åtte uker, kreves det en utvidet legeerklæring som dokumenterer at det er tungtveiende medisinske grunner som hindrer aktivitet. Behandlende lege vil ta initiativ til dette.

Innen 6 måneder Dialogmøte 2

NAV innkaller til nytt dialogmøte under fortsatt sykmelding. Både arbeidstaker og leder er pliktig til å delta, og legen og annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig. Hvis arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder eller NAV mener det er behov for det, skal dialogmøte 2 framskyndes.

7-10 måneder Oppfølging av langtidssykmelding
 • Brev med informasjon om sluttdato for rett til lønn under sykdom og uføreytelser sendes av Fraværsgruppen til den sykmeldte ved ca. 7 måneders fravær.
 • Leder avklarer med sykmeldt arbeidstaker:
 • Leder gir tilbakemelding til Fraværsgruppen om forhold som kan påvirke sluttdato rett til lønn under sykdom.
 • Ved rundt 10 måneders fravær sender Fraværsgruppen brev med endelig sluttdato for utbetaling av lønn under sykdom til den sykmeldte.
 • Fraværsgruppen sender pensjonsmelding til Statens Pensjonskasse med angivelse av sluttdato for rett til lønn under sykdom.
 • Personalkonsulenten sender melding til Seksjon for lønn ved gjeninntredelse før lønnsopphør.
1 år Friskmelding
 • Leder avklarer om det er behov for fysisk og/eller organisatorisk tilrettelegging etter gjeninntredelse i stillingen.
 • Så lenge det er behov for det, har leder  og friskmeldt arbeidtaker jevnlige møter for å sikre god integrering og for raskt å kunne forebygge evt. nytt fravær. Enhet for bedriftshelsetjeneste  (BHT) kan bistå med råd og veiledning.
Syk over 1 år
 • Statens pensjonskasse og NAV iverksetter pensjonsordninger, midlertidige eller varige, etter søknad fra den sykmeldte dersom bedriftsinterne attføringstiltak ikke har ført frem eller ikke rukket å bli iverksatt innen sykepengeopphør.
 • Leder avklarer grunnlaget for permisjon uten lønn etter søknad fra den sykmeldte. Alternativt iverksettes fratredelse etter ønske fra den sykmeldte. Kopi sendes Fraværsgruppen.
 • Det kan avvikles et dialogmøte 3 ved utløp av sykepengeperioden.
2 år Syk over 2 år

Hvis medarbeideren fortsetter å være syk etter to års fravær, avklarer leder i samråd med medarbeideren om det unntaksvis er hensiktsmessig å forlenge permisjonen eller om medarbeideren skal fratre stillingen, jf. UiOs praksis om uførepermisjon.

Publisert 27. nov. 2011 16:53 - Sist endret 2. nov. 2017 13:37